Географія. Україна у світі: природа, населення. 8 клас. Топузов

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 47. Механічний рух населення

  • Пригадайте з курсу історії середніх віків, який ви вивчали в 7 класі, що спричинило Велике переселення народів.
  • Дайте визначення терміна «міграція населення».
  • Поміркуйте, які причини від'їзду за кордон громадян України.

ВИДИ МІГРАЦІЙ. Переміщення людей з одного місця проживання на інше називається міграцією, або механічним рухом. Виділяють внутрішню та зовнішню міграцію. Зовнішня міграція відбувається у двох формах: еміграція — виїзд громадян зі своєї країни за кордон на постійне або тимчасове проживання та імміграція — в'їзд у зарубіжну країну на тимчасове або постійне місце проживання (мал. 157).

Мал. 157. Види зовнішньої та внутрішньої міграції

До основних причин міграції належать соціально-економічні, політичні, воєнні, екологічні чинники. Прикладами зовнішніх міграцій (мал. 159) є переселення єврейського населення в Ізраїль, переселення населення з Афганістану в країни Європи через нестабільну політичну ситуацію в країні та в результаті воєнних дій.

ЗОВНІШНЯ МІГРАЦІЯ ЯК ЯВИЩЕ СВІТОВОГО МАСШТАБУ. У 2015 р. світове співтовариство знову зіткнулося з «великим переселенням народів». Його основні потоки спрямовані з африканських та арабських країн Близького Сходу (Сирії, Іраку) в Європу. Ще один напрямок міграції в Європу веде із країн Центральної та Південної Азії. Активні міграційні потоки спрямовані із країн Латинської Америки та Африки в США; із країн Східної Європи — у Західну Європу, Канаду та Австралію.

Зовнішні (міжнародні) міграції можуть бути: постійні або тимчасові, добровільні або вимушені, організовані або стихійні. Міграції розрізняють і за чинниками, що їх зумовлюють: економічна, політична, етнічна, релігійна, природна, побутова та ін. Найпоширенішою є економічна міграція. Це пов'язано з пошуком ліпших умов життя і праці, здобуття якісної й перспективної освіти.

Особливий статус мають біженці — вимушені мігранти, переселення яких було спричинене загрозою втрати життя чи здоров'я, пригніченням й обмеженням прав людини (мал. 158). Розрізняють такі типи вимушених міграцій: екологічні (унаслідок техногенних і природних катастроф), воєнні (у разі воєнних конфліктів), релігійні (унаслідок конфліктів на релігійному ґрунті), національно-етнічні (унаслідок міжнаціональних конфліктів).

Мал. 158. Сирійські біженці біля кордонів Греції

Що вам відомо про проблему біженців у світовому масштабі?

У США тільки легальна імміграція становить 1 млн осіб на рік. А в країнах Перської затоки (Катарі, Бахрейні, Кувейті, ОАЕ) емігранти з Єгипту, Індії, Пакистану за своєю чисельністю значно перевищують місцеве населення. У другій половині XX ст. стала досить популярною зовнішня міграція інтелектуальної еліти націй («перекачування мізків»).

Мал. 159. Картосхема «Основні міграційні потоки світу»

ВНУТРІШНІ МІГРАЦІЇ ТА ЇХ ВИЯВ В УКРАЇНІ. Переміщення населення з одного населеного пункту до іншого в межах однієї держави називається внутрішньою міграцією. Вона буває організованою та стихійною. Внутрішні переміщення відбуваються в межах: «село—місто», «місто—село», «село—село». Можуть бути міжрайонні міграції або міграції в нові економічні райони і т. ін.

Особливою формою внутрішніх міграцій є «маятникові міграції». Вони поширені в межах агломерацій між її центром — великим містом та передмістями. Це типове явище як в Україні, так і в інших країнах Європи.

Основні міграційні потоки всередині України спрямовані в бік столиці. Це є однією із причин зростання населення м. Києва. До столиці переміщується населення з Волинської, Рівненської, Чернівецької, Донецької, Луганської областей. Певний потік мігрантів відчувають великі промислові міста — Одеса, Дніпро, Харків, Кривий Ріг. У межах західної частини країни міграційні потоки спрямовані в бік Львова.

Основними причинами трудових міграцій в Україні є:

  • неможливість знайти престижну роботу в сільській місцевості;
  • низька заробітна плата вдома;
  • вищі престижність й оплата праці у великих містах;
  • екологічна катастрофа у зв'язку з аварією на ЧАЕС;
  • військові дії на крайньому сході України (окремі території Луганської та Донецької областей).

ГЕОгалактика

Викликом для України стали воєнні дії на Донбасі, які тривають з березня 2014 р. У зв'язку з цим чимало людей змушені шукати прихистку в інших регіонах України (мал. 160, 161). Дізнайтеся, скільки наших співвітчизників стали вимушеними внутрішніми мігрантами, де вони здебільшого знайшли собі нову домівку. Як вирішено питання здобуття освіти для дітей-переселенців із зони АТО?

Мал. 160. Через воєнні дії на Сході України понад 1 млн українців стали вимушеними внутрішніми мігрантами

Мал. 161. Карта переселенців з окупованих територій України, квітень 2016 р.

УКРАЇНА НА ТЛІ ЗОВНІШНІХ МІГРАЦІЙ. В спостерігається негативне сальдо міграцій. Тобто з країни від'їжджає більше осіб, ніж прибуває. Причому її межі покидають здебільшого кваліфіковані робітники та науковці, а приїжджають — біженці та переселенці. Міграційна ситуація в Україні в цілому не є позитивною. Про це свідчать потужні потоки як внутрішньої, так і зовнішньої міграції. Хоча ця ситуація може цілком змінитися за умови поліпшення економічних показників усередині країни та припинення воєнного конфлікту на Донбасі.

Ще однією особливістю міграцій є те, що Україна досить часто виступає транзитним пунктом. Цьому сприяє розташування країни на важливих міграційних потоках у межах стратегічних європейських транспортних коридорів. Тому наша країна повинна бути готовою до таких викликів, як незаконна імміграція та незаконний транзит мігрантів через українську територію.

Україна і світ

У 2012 р. кількість українських заробітчан у країнах Євросоюзу перевищувала 1,2 млн осіб. Цей показник вивів нашу країну на п'яте місце за кількістю трудових мігрантів у Європі після представників Туреччини, Марокко, Албанії, Китаю. Наприкінці XX ст. Україна втратила значну частину наукового потенціалу, що негативно позначилося на економічному розвитку нашої держави.

ЩОДЕННИК ДОСЛІДНИКА

1. Причини міграцій полягають у соціально-економічних, політичних, воєнних, екологічних проблемах.

2. Існують внутрішні та зовнішні види міграції.

3. Україна має негативне сальдо міграцій.

ЗНАЮ, РОЗУМІЮ, ВМІЮ ПОЯСНИТИ

1. Схарактеризуйте основні різновиди міграцій.

2. Дайте визначення поняття «маятникові міграції».

3. Зіставте причини та наслідки внутрішніх і зовнішніх міграцій.

4. Схарактеризуйте основні міграційні потоки всередині України.

5. Якою, на вашу думку, повинна бути міграційна політика нашої держави?

ПРАКТИЧНА РОБОТА 11

Обчислення показників природного та механічного руху населення в різних регіонах України

(продовження; початок на с. 177)

4. Розгляньте статистичні дані на картосхемі «Міжрегіональна міграція в Україні (у 2015 р.)». З'ясуйте показники механічного руху населення в різних регіонах України. Які причини внутрішньої міграції?

5. Ознайомтеся з основними поняттями:

Валова міграція (ВМ) — це сума чисельності прибулих (П) і вибулих (В) у межах однієї країни чи регіону. Цей показник характеризує обсяг міграції за рік. Він визначається за формулою:

ВМ = П + В.

Сальдо міграцій характеризує зміну чисельності населення країни або регіону за рахунок його механічного руху:

ΔМ = П - В.

6. Установіть кількість населення на кінець року та сальдо міграцій, якщо населення країни на початок року становило 44,1 млн осіб, кількість вибулих — 5,6 млн, а кількість прибулих — 0, 15 млн осіб.