Географія. Україна у світі: природа, населення. 8 клас. Топузов

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Маршрут 7. Ландшафти України

Мої орієнтири:

 • називати чинники формування природних ландшафтів, природні країни, природні зони;
 • показувати на карті природні зони, гірські країни;
 • характеризувати рівнинні лісові, лісостепові, степові та гірські ландшафти, природні комплекси морів;
 • пояснювати на конкретних прикладах особливості взаємодії компонентів природи в ландшафті;
 • аналізувати карту ландшафтів, співвідношення природних та антропогенних ландшафтів у своїй місцевості, ландшафтні профілі;
 • оцінювати природні ресурси зон, гірських областей, морів, наслідки впливу господарської діяльності людини на природні особливості ландшафтів

§ 34. Ландшафт як просторово-цілісна система

 • Пригадайте, що поєднує в собі географічна оболонка Землі.
 • Які вам відомі форми земної поверхні?
 • Що називають ландшафтом та які основні чинники його формування?

РОЗВИТОК УЯВЛЕНЬ ПРО ЛАНДШАФТ. Ландшафтознавство — це розділ фізичної географії, який вивчає складні природні та природно-антропогенні системи як складові географічної оболонки планети. Пояснити зв'язки між елементами природного середовища намагалися ще вчені античних часів. Давньої епохи сягають зародки багатьох сучасних географічних теорій, перші, примітивні з сучасної точки зору, спроби районування земної поверхні. Зокрема, елементи природного районування можна знайти у працях Геродота.

Велику роль у питанні фізико-географічного районування та уявлень про ландшафт відіграли дослідження німецького географа Александра Гумбольдта (1769-1859), який розглядав усі географічні явища в тісному взаємозв'язку. Він започаткував таку наукову галузь, як ландшафтознавство, та визначив основні засади фізичної географії як науки.

Одним з перших визначення терміна «ландшафт» дав Лев Берг у 1913 р. Він визначив ландшафт як «область, у якій характер рельєфу, клімату, рослинного і ґрунтового покриву зливається в єдине гармонійне ціле», указуючи при цьому на його зв'язок із природною зоною.

Протягом ХХ ст. виникала потреба узагальнити природничо-екологічні, географічні та ландшафтознавчі знання. Такі спроби здійснювали й українські вчені. Зокрема, свою класифікацію ландшафтів запропонував Каленик Геренчук (1904-1984), який досліджував роль і значення форм поверхні Землі в процесі формування природних комплексів Західної України.

Каленик Геренчук

СТРУКТУРА ЛАНДШАФТІВ. Морфологічну основу ландшафтів становлять місцевості, урочища, фації. Вони й сам ландшафт фактично є природно-територіальними комплексами, у межах яких взаємодіють елементи всіх земних сфер: повітря, води, гірські породи, біота і т. д. Ці взаємозв'язки та ступінь однорідності визначають відповідний ранг природно-територіального комплексу.

Фація є найменшим ПТК, вона характеризується однорідністю рельєфу. Прикладом фації є схил балки. Урочище — це вже більший ПТК, прикладами якого є яр чи балка. Урочище поєднує в собі фації, які утворювались однаковим чином. Ще більшим природно-територіальним комплексом є місцевість. Її прикладом може слугувати вододільна рівнина із чорноземними ґрунтами, сформована на лесовидних суглинках. Як бачимо, у місцевості поєднуються спільність геологічної будови та однорідність рельєфу. Із різних місцевостей складається ландшафт.

Пригадайте з курсу географії 6 класу, що таке природно-територіальний комплекс (ПТК).

ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ. В основу фізико-географічного районування України покладено ландшафтно-генетичний принцип. Його суть полягає в усебічному аналізі основних ландшафтоутворювальних чинників: сонячної радіації, внутрішньої енергії Землі, процесів, що відбуваються в літосфері, гідросфері, атмосфері, біосфері, та компонентів природи. Суть цього принципу відображає також система таксонів, які підпорядковуються один одному.

КЛАСИФІКАЦІЯ ЛАНДШАФТІВ. У природному середовищі України наявні лише два класи ландшафтів: рівнинні та гірські, які поділяються на типи й підтипи. Наприклад, рівнинні ландшафти поділяються на мішанолісові, лісостепові, степові типи. Вони, у свою чергу, поділяються на підтипи, які визначаються за спільністю зональних ґрунтово-біокліматичних ознак (мал. 118).

Мал. 118. Класифікація ландшафтів

Типи та підтипи ландшафтів виділяють усередині класів за певним співвідношенням тепла та вологи, яким зумовлюється зональний розподіл типів ґрунтового й рослинного покриву, хід фізико-географічних процесів, особливості гідрологічного режиму. Клас рівнинних східноєвропейських ландшафтів становлять такі їх типи: мішанолісові (17,2 % території України); широколистянолісові (6,9 %); лісостепові (31,2 %); степові (31,7 %) з підтипами північностепових, середньостепових, південностепових; сухостепові (7,3%) ландшафти.

Гірські ландшафти України представлені класом середньоєвропейських карпатських і класом кримських, що тяжіють до сухих середземноморських ландшафтів. Східно-Карпатські гірські лучно-лісові ландшафти поділяють на підтипи лісо-лучних остепнених, лучно-лісових, широколистянолісових, мішанолісових, лучних (субальпійських) ландшафтів. Кримські гірські лучно-лісові ландшафти об'єднують такі підтипи: лісостепових посушливих, мішанолісових і широколистянолісових, лучних остепнених (яйлинських) ландшафтів. Окремі типи становлять субтропічні ландшафти Південного берега Криму й заплав річок. Останні характеризуються періодичним надмірним зволоженням, гідроморфністю ґрунтового та рослинного покриву, своєрідністю просторової структури й динаміки фізико-географічних процесів.

Картографічний навігатор

Мал. 119. Карта фізико-географічного районування України

 • 1. Зіставте карти. Що між ними спільного й відмінного?
 • 2. Визначте основні особливості ландшафтної карти.
 • 3. За картою фізико-географічного районування схарактеризуйте прояв у ній ландшафто-генетичного принципу.
 • 4. Уважно вивчіть ландшафтну карту та визначте, які ландшафти домінують у вашій місцевості.

Чи знаєте ви, що...

Сучасні ландшафти України в загальних рисах були сформовані в період закінчення останнього зледеніння — близько 12 тис. років тому. Тоді природні характеристики території, де тепер розташована Україна, були нестабільними: вологі періоди змінювалися тривалими посухами; теплі — прохолодними. Усе це зумовило формування таких природних зон, як Полісся, Лісостеп, Степ.

ВІДОБРАЖЕННЯ ЛАНДШАФТІВ НА ГЕОГРАФІЧНИХ КАРТАХ. Диференціація фізико-географічних умов яскраво виражена як на тематичних географічних картах («Фізико-географічне районування України» (мал. 119), «Ландшафтна карта України» (мал. 120), так і через класифікацію складових фізико-географічного районування: природних зон, провінцій, ландшафтів тощо. Особливості наявності природних відмінностей найкраще виявляються на ландшафтній карті, яка відображає об’‎єктивно існуючі розбіжності між природно-територіальними комплексами. Вона передається через систему класифікаційних одиниць — таксонів.

Мал. 120. Ландшафтна карта України

• Пригадайте з курсу біології, які одиниці систематики називають таксонами.

Для відображення ландшафтної структури території України на ландшафтній карті й у легенді до неї виділені такі класифікаційні об'єднання природних комплексів: клас, тип, вид ландшафтів.

ЩОДЕННИК ДОСЛІДНИКА

1. Ландшафти мають струнку схему класифікації. Існує два основні класи ландшафтів — гірські та рівнинні.

2. Урочище — це основна структурна складова ландшафту.

3. В Україні домінують рівнинні ландшафти.

ЗНАЮ, РОЗУМІЮ, ВМІЮ ПОЯСНИТИ

1. Оцініть внесок Каленика Геренчука в ландшафтознавство та фізичну географію.

2. Доведіть, що ландшафт є основною структурною одиницею фізико-географічного районування.

3. Схарактеризуйте основні принципи класифікації ландшафтів.

4. Визначте роль зонального принципу в класифікації ландшафтів та в особливостях фізико-географічного районування.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.