Географія. Україна у світі: природа, населення. 8 клас. Топузов

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Маршрут 5. Рослинність

Мої орієнтири:

 • називати видовий склад рослинності;
 • характеризувати основні типи рослинного покриву України;
 • розпізнавати види рослин, що занесені до Червоної книги України;
 • наводити приклади рослинних угруповань, занесених до Зеленої книги України, ендемічних і зникаючих видів рослин;
 • аналізувати карту рослинності України, вплив господарської діяльності людини на рослинний покрив;
 • робити висновки щодо закономірностей поширення основних типів рослинності в Україні;
 • оцінювати стан рослинних ресурсів, їхню роль у господарській діяльності, наслідки використання в різних регіонах України

§ 32. Рослинність України

 • Пригадайте, як рослинність видозмінюється залежно від природної зони.
 • Які рослини занесені до Червоної книги України?

ЗАКОНОМІРНОСТІ ПОШИРЕННЯ РОСЛИННОГО ПОКРИВУ. Рослинність — це сукупність рослинних угруповань (фітоценозів) на певній території. З ботаніко-географічної точки зору Україна лежить у межах трьох природних зон: мішаних лісів, степової та лісостепової. Різноманіття природних умов визначає багатий рослинний покрив території нашої держави (мал. 109, с. 131).

Природна рослинність в Україні збереглася в лісах, на луках, болотах, схилах балок і ярів, заповідних територіях. У різних частинах країни її видовий склад неоднаковий, що зумовлено відмінностями у зволоженні, освітленні, тепловому режимі, ґрунтах.

Чи знаєте ви, що...

Природна рослинність України охоплює 19 млн га. Загальна площа лісового фонду становить близько 9 645 тис. га, із них покритих лісом — 826 тис. га. Флора України налічує понад 25 тис. видів рослин, із них майже 5 тис. видів вищих рослин.

На формування різноманітності рослинності України вплинули такі чинники: геологічний час, рельєф, клімат, ґрунти, внутрішні води, тваринний світ і людина. На рівнинній території України рослинність поширюється зонально, поступово видозмінюючись у зв'язку зі зміною температурного режиму та вологості в напрямку з півночі на південь. У гірській місцевості рослинність змінюється з висотою. На різновидність рослин впливає склад гірських порід. На лесових осадових, пухких породах розташовуються діброви, степи. На пісках і супісках ростуть сосново-дубові ліси (субори). На заболочених, дерново-підзолистих ґрунтах — сосни, очерет, рогіз, стрілолист. На каштанових ґрунтах південної частини України росте різнотрав'я.

РОСЛИННІ УГРУПОВАННЯ. Рослини, що ростуть на певній території, пристосувавшись до однакових природних умов (клімату, рельєфу, геологічної будови, ґрунтів тощо), утворюють рослинні угруповання. У них гармонійно співіснують дерева, кущі, трав’яні рослини, мохи, лишайники, гриби.

Основні типи рослинного угруповання:

 • ліси (хвойні, широколисті, мішані) — у них переважають деревні рослини: сосна, ялина, дуб, ясен, ліщина, а також ожина, малина, полуниця;
 • луки — панують багаторічні трав’янисті рослини (злакові трави, конюшина лучна, щавель, кульбаба, ромашка, жовтець та ін.);
 • степи — тут, як і на луках, ростуть багаторічні трав’янисті рослини, насамперед з родини злакових (ковила, типчак тощо);
 • болота — надмірно зволожені території. Є мохові болота з журавлиною, голубикою, чорницею; трав’янисті з аїром, рогозом, очеретом, калюжницею; деревні з вільшняками та вербами.

Кожний тип рослинного угруповання представлений одним чи кількома видами, чисельність яких переважає над іншими. Розподіл рослинних угруповань по земній кулі визначається умовами довкілля. У кожній із природних зон переважають ті рослинні угруповання, представники яких найкраще пристосовані до місцевих умов зростання.

ЧЕРВОНА ТА ЗЕЛЕНА КНИГИ УКРАЇНИ. Незворотність негативних процесів у рослинному світі потребує вживання заходів щодо охорони й відновлення його видів та угруповань. У 1980 р. було видано Червону книгу України. У ній описано рідкісні та зникаючі види рослин (мал. 108), що потребують особливої охорони, місця їх поширення, заходи щодо їх збереження та відтворення. Якщо до першого видання Червоної книги України було внесено 150 видів рослин, то у виданій 1996 р. їх уже налічується понад 600. Серед них, наприклад, є добре знайомі підсніжник звичайний, сон-трава, первоцвіт звичайний, цибуля ведмежа, рододендрон східнокарпатський (червона рута), білотка альпійська (едельвейс), ялівець високий, тис ягідний та ін. Найбільше ендемічних і рідкісних видів є в Кримських горах та Українських Карпатах. В Україні є свої рослини-ендеміки (які мають обмежений ареал поширення) — сосна Станкевича, тюльпан Кальє, рододендрон Кочі.

Мал. 108. Рослини Червоної книги України

Основою для розроблення охоронних заходів щодо збереження, відтворення та використання рослинних угруповань є Зелена книга України, створена в 1987 р. Вона є офіційним державним документом, у якому зведено відомості про сучасний стан рідкісних, таких, що перебувають під загрозою зникнення, та типових природних рослинних угруповань, які підлягають охороні. До Зеленої книги України внесено близько 130 рослинних угруповань, у яких панують рідкісні, ендемічні та реліктові види рослин (високогірні, степові, заплавні), які майже повністю знищено господарською діяльністю. Наприклад, Долина нарцисів у Закарпатті.

Картографічний навігатор

Мал. 109. Карта рослинності України

 • 1. Де в Україні поширена степова рослинність?
 • 2. Які види дерев ростуть в Українських Карпатах та на півдні нашої держави?
 • 3. Які рослинні угруповання поширені на півночі України?
 • 4. Яка рослинність представлена в межах вашої області?

РОСЛИННІ РЕСУРСИ, ЇХ ОХОРОНА Й ВІДТВОРЕННЯ. Рослинні ресурси — це всі рослинні організми, які ростуть на територіях й акваторіях та використовуються для різних потреб населення. Рослинами-реліктами (ті, що були поширені в минулих геологічних епохах і збереглися одинокими представниками в сучасних умовах) в Україні є кедрова сосна європейська, тис ягідний, фісташка туполиста (мал. 110).

Мал. 110. Рослини-релікти

Лісовими ресурсами є деревні, технічні, лікарські та інші продукти лісу, що використовуються для задоволення потреб населення й виробництва та відтворюються у процесі формування природних комплексів.

Лісові ресурси впливають на стан атмосферного повітря, захищають ґрунти від ерозії, сприяють регулюванню стоку води, оздоровленню населення тощо.

Важливість рослин у природі та житті людини зумовлює потребу в ощадливому й розумному їх використанні. На жаль, вплив людини на довкілля не завжди позитивний. Нищівне вирубування лісів, необдумане осушення боліт і річкових заплав, надмірне розорювання степових ділянок, руйнування природних комплексів гірничодобувною діяльністю та промисловими відходами — усе це призводить до збіднення та знищення рослинних угруповань.

Мал. 111. Лісові ресурси Карпат

РОСЛИННІСТЬ СВОЄЇ МІСЦЕВОСТІ. В Україні є рослини, характерні лише для певної місцевості. Окремі з них пристосувалися до зростання на значних висотах над рівнем моря. Буки ростуть у Карпатах та Передкарпатті на висоті 800 м над рівнем моря, едельвейс — мешканець гірських вершин Карпат, а тис ягідний трапляється лише в Кримських горах. Для болотистої місцевості рівнин характерна чорна вільха. У лісових масивах Лісостепу трапляється ліщина, а в степових ділянках легко помітити тимофіївку та вівсюг Лессінга. У районі Балки Редутної (с. Володимирівка, Дніпропетровської області) учнями місцевої школи знайдена й охороняється зона поширення рослин первоцвітів сон-трави.

ЩОДЕННИК ДОСЛІДНИКА

1. У різних частинах України видовий склад рослин неоднаковий, що зумовлено відмінностями у зволоженні, освітленні, тепловому режимі, ґрунтах.

2. На рівнинній частині України рослинний покрив змінюється залежно від географічної широти, а в Українських Карпатах і Гірському Криму — з висотою.

3. Рідкісні та зникаючі види рослин з метою їх охорони описані в Червоній книзі України, рослинні угруповання — у Зеленій книзі України.

4. Рослинні угруповання — це закономірне поєднання рослин на тій чи іншій території з певними взаємовідносинами між ними і властивими їм умовами місцезростання.

5. Основними рослинними угрупованнями в Україні є ліси, степи, луки та болота.

ЗНАЮ, РОЗУМІЮ, ВМІЮ ПОЯСНИТИ

1. Розкажіть, які рослинні угруповання сформувалися на території України.

2. Які ліси за видовим складом рослинності є в нашій країні?

3. Назвіть степові види рослин. Де збереглася природна степова рослинність?

4. Які заходи вживають для охорони рослин?

5. Подумайте, чому вирубування лісів призводить до негативних змін у довкіллі.

6. Підготуйте розповідь про значення лісових ресурсів для нашої держави.

7. Традиції українців тісно пов'язані з рослинністю. Наприклад, на Івана Купала (7 липня) широко використовуються вінки з польових квітів, папороті, гілочки горобини. На Маковія (14 серпня) — польовий мак, колоски жита або пшениці. На Вербну неділю святять у церкві гілочки верби. На Трійцю (на 50-й день після Великодня) в оселі розкидають траву аїр, гілочки любистку, полину, м'яти. Біля української хати здавна саджали калину, взимку її ягоди клали між шибками. Використовуючи українознавчу літературу, підготуйте деталізовану розповідь про використання рослин у традиції нашого народу. Про яке ставлення до природи та взаємозв'язок з нею людини вони свідчать?