Географія. Україна у світі: природа, населення. 8 клас. Топузов

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 31. Ґрунтові ресурси України та їх охорона

 • Що належить до ґрунтових ресурсів України?
 • Як впливає на ґрунти господарська діяльність людини?
 • Чому ґрунти України потребують раціонального використання й охорони?

ҐРУНТОВІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ. Перша спроба оцінити ґрунтові ресурси в Україні була здійснена в 1793-1794 рр., під час експедиції академіків Петера Палласа та Йоганна Гюльденштедта, які вивчали ґрунти, рослинність і тваринний світ нашої країни. До ґрунтових ресурсів належать землі, що використовуються або можуть бути використаними для розміщення окремих об’єктів різних галузей господарства (мал. 105).

Мал. 105. Схема ґрунтових ресурсів

Для більшості видів господарської діяльності не має визначального значення, які ґрунти на цих землях — родючі чи неродючі. Винятком є сільське та лісове господарство. Загальний рівень освоєння ґрунтових ресурсів в Україні великий. Найбільші площі (70 %) займають землі сільськогосподарського призначення. У населених пунктах 80 % земель становлять присадибні ділянки, 11,6 % — землі лісогосподарського призначення, 0,4 % — заповідники, 3,6 % — дороги тощо.

У користуванні сільськогосподарських підприємств перебуває близько 48 млн га землі, з них: орні землі — 79 %, пасовища — 11 %, сіножаті — 6 %, сади й виноградники — 3 % (мал. 106). Україна має найвищий у Європі рівень розораності території. Такий стан є сприятливим для сільськогосподарської діяльності, але негативно позначається на збереженні природного середовища. Адже таким чином маємо незначні, порівняно з європейськими країнами, площі лісів та природоохоронних об’єктів.

Мал. 106. Структура сільськогосподарських угідь України

Загальна земельна площа на одну людину в цілому по Україні становить 0,82 га.

ЗМІНИ ҐРУНТІВ У РЕЗУЛЬТАТІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ. Сучасний стан ґрунтового покриву великою мірою залежить від діяльності людини — антропогенного чинника.

Під час збирання врожаю сільськогосподарських рослин із ґрунту видаляється значна кількість органічних і мінеральних речовин, що збіднює його. До значного погіршення стану ґрунтів призводить хімізація сільського господарства. У результаті внесення мінеральних добрив, пестицидів та отрутохімікатів у ґрунті накопичуються шкідливі хімічні речовини.

Серйозну загрозу для здоров'я людини становить забруднення ґрунтів унаслідок промислової діяльності. Велика кількість небезпечних сполук надходить у ґрунт, поверхневі та ґрунтові води, їх поглинають рослини. Вони потрапляють в організм людей через фрукти й овочі, вирощені на забрудненому ґрунті.

Чи знаєте ви, що...

Щороку через вплив на ґрунти вітру, дощу, внаслідок хімізації сільського господарства, будівництва міст і доріг, кар’єрів і шахт у світі втрачається 5-7 млн га родючих земель.

ЗАХОДИ З РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ Й ОХОРОНИ ҐРУНТОВИХ РЕСУРСІВ. Найбільш еродовані ґрунти в Донецькій, Луганській, Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Харківській областях.

Заходи щодо охорони ґрунтів є важливою складовою програми з охорони навколишнього природного середовища в Україні. Правові засади, економічні, екологічні, організаційні заходи щодо охорони ґрунтів різного призначення в Україні закладені в Національній програмі охорони земель. Охорона ґрунтових ресурсів регулюється Земельним кодексом України. Ці документи передбачають чітке визначення прав та обов'язків землекористувачів, впровадження системи заходів з метою збереження й поліпшення природних ландшафтів, відновлення та підвищення родючості ґрунтів, рекультивації земель, що зазнали впливу негативних явищ, захист від ерозії, заболочення, ущільнення, забруднення відходами та викидами.

До шляхів розв’язання проблеми раціонального використання та охорони ґрунтових ресурсів належать:

 • скорочення орних земель;
 • виведення з користування еродованих земель;
 • запобігання змиванню та здуванню ґрунтів лісонасадженням та сіянням трав;
 • насадження полезахисних лісосмуг;
 • розширення площ рекреаційних земель, заповідників, заказників.

Несприятливі фізико-географічні процеси, які спостерігаються на ґрунтовому покриві України:

 • водна ерозія й окиснення — 10 % сільськогосподарських угідь;
 • видування верхнього родючого шару ґрунту — 33,4 % сільськогосподарських угідь;
 • перезволоження, заболочення, вітрова ерозія — 3 % ґрунтового покриву.

Українці зобов'язані з повною відповідальністю ставитися до свого національного багатства, перші позиції якого посідає родючий ґрунт — чорнозем. Саме завдяки йому Україна вкотре може стати «годувальницею світу». Це не лише сприятиме розвитку вітчизняного сільського господарства, а й допоможе подолати проблеми голоду, що актуальні й у наш час.

Україна і світ

Товщина шару ґрунту, як вам уже відомо, є одним з показників його ресурсної значущості. Добрим показником, згідно із загальносвітовими підходами, вважається 0,5 м родючого покриву. Проте в масштабах України, де ґрунт є одним з основних багатств, такий показник не вважається значним. На лісостепових і степових територіях він перебуває в межах 1 м. А в заповіднику «Михайлівська цілина» товща шару чорнозему перевищує 2 м. Аграрії світу цей показник сприймають як фантастичний!

ЩОДЕННИК ДОСЛІДНИКА

1. Україна має багаті ґрунтові ресурси.

2. Структура ґрунтових ресурсів представлена: сільськогосподарськими угіддями, землями під населеними пунктами, промисловими об’єктами, лісами, дорогами, водними об’єктами, рекреаційними землями, природоохоронними, незайманими, непридатними для господарської діяльності.

3. Ґрунтові ресурси потребують раціонального використання та охорони.

4. Заходи щодо охорони ґрунтів є важливою складовою програми з охорони навколишнього природного середовища в Україні.

ЗНАЮ, РОЗУМІЮ, ВМІЮ ПОЯСНИТИ

1. Схарактеризуйте структуру ґрунтових ресурсів України.

2. Дайте оцінку використання ґрунтових ресурсів у нашій державі.

3. Чому виникла проблема раціонального використання ґрунтових ресурсів? Які заходи щодо їх розв’язання передбачені?

ПРАКТИЧНА РОБОТА 8

Порівняльний аналіз різних типів ґрунтів України

Для виконання цієї практичної роботи вам знадобиться карта ґрунтів України.

1. Користуючись матеріалом підручника, іншою навчальною літературою, картою ґрунтів, складіть порівняльний аналіз типів ґрунтів України. Оформіть роботу в зошиті у вигляді таблиці 13.

Таблиця 13

Тип ґрунту

Умови утворення

Територіальне поширення

Вміст гумусу

Рівень родючості

2. Напишіть висновок, указавши території з найбільш і найменш родючими ґрунтами.

Проведіть ДОСЛІДЖЕННЯ

Вплив людини на родючість ґрунтів

1. Розгляньте представлені в географічному кабінеті вашої школи плакати, світлини або перегляньте презентацію, яку продемонструє вам учитель, що ілюструють види впливу людини на родючість ґрунтів. Зокрема, сінокоси, щорічне розорювання, випалювання трави, зрошення, осушення, застосування отрутохімікатів і гербіцидів, створення промислового й побутового звалища, травопільні сівозміни, робота наземного транспорту в сільській місцевості тощо (мал. 107).

2. Оберіть індивідуально тему для дослідження.

3. Разом з однокласниками, відповідно до обраної вами теми, підготуйте презентацію або колаж про вплив діяльності людини на родючість ґрунту:

група 1 — про позитивний вплив;

група 2 — про негативний вплив.

4. В оформленні використайте карту України, ілюстрацію ґрунтів, фотознімки діяльності людини.

5. Тезисно сформулюйте висновки та свої пропозиції щодо поліпшення родючості ґрунтів.

Мал. 107. Чорнобривці позитивно впливають на бактеріальний склад ґрунту