Географія. Україна у світі: природа, населення. 8 клас. Топузов

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Маршрут 3. Води суходолу та водні ресурси

Мої орієнтири:

  • називати складники вод суходолу в межах України;
  • показувати на карті: річкові системи, озера, лимани, водосховища, канали, артезіанські басейни України;
  • формулювати визначення понять «меандри», «тераси», «водний режим», «річковий стік», «витрата води», «водні ресурси»;
  • характеризувати водні об’‎єкти України, шляхи раціонального використання водних ресурсів;
  • пояснювати особливості живлення та водного режиму річок, озер;
  • порівнювати гідрографічні особливості водних об’єктів;
  • визначати падіння й похил річки;
  • оцінювати наявні водні ресурси своєї місцевості, наслідки їх використання

§ 25. Будова, типи та робота річок

  • Пригадайте з попередніх курсів географії, що вивчає наука гідрологія.
  • Що називають річкою? Назвіть відомі вам річки України.

ВОДИ СУХОДОЛУ. Як ви вже знаєте, води суходолу поділяють на поверхневі та підземні. Поверхневі води найбільше використовуються людиною. До них належать річки, канали, озера, водосховища та болота.

• Що таке води суходолу? Які з них належать до поверхневих?

РІЧКИ УКРАЇНИ. Наша держава має густу річкову сітку. На 1 км2 її території припадає 0,25 км річок. З них завдовжки понад 10 км майже 4000, понад 100 км — близько 120, більш як 500 км — вісім. Через Україну протікають такі великі річки, як Дніпро, Дністер, Сіверський Донець, Дунай, а Південний. Буг несе свої води лише в межах України. Окрім цих річок, перевищують 500-кілометрову довжину Горинь, Інгулець і Псел (див. додаток 3).

ГЕОгалактика

Загальна довжина річки Конго, яка в рейтингу найбільших річок світу посідає 10-те місце, становить 4320 км. Визначте, у скільки разів вона перевищує загальну довжину кожної найбільшої річки, що протікає територією України.

Найгустішу річкову сітку, завдяки великій кількості опадів, утворюють притоки гірських річок Прут і Тиса, що течуть в Українських Карпатах. Річки Криму маловодні, оскільки в Степовому Криму випадає мало опадів, а в горах поверхневі води або поглинаються карстовими тріщинами й порожнинами, або по коротких схилах збігають до моря, не утворюючи значних річок. Найбільшою річкою Криму є Салгир (мал. 85).

Чи знаєте ви, що...

Кількість річок по всій українській етнічній території сягає 30 тис. Багато з них згадуються в фольклорі. Особливо в піснях, де найчастіше згадується Дунай.

Мал. 85. Набережна річки Салгир у м. Сімферополь, АР Крим

БУДОВА РІЧКИ. Кожна річка, як вам уже відомо, має свою будову. Річка складається з витоку, гирла, русла, лівої та правої приток. Витік — це місце, звідки річка бере початок. Ним може бути озеро, болото, джерело, у горах — льодовик. Гирло — це місце впадіння річки у водосховище, озеро, море або іншу річку. Русло (річище) — найбільш знижена частина річкової долини, якою відбувається стік води впродовж усього року. Ліва та права притоки — водотік, що впадає в більший водотік. Наприклад, схарактеризуємо будову Дунаю — найбільшої річки, що протікає територією України. Витік Дунаю розташовується в горах Шварцвальда в Німеччині. Кілійське гирло є найбільшим рукавом дельти Дунаю. По ньому проходить кордон між Україною та Румунією. Русло Кілійського гирла обваловане, є кілька островів.

Частина суходолу, з якого відбувається природний стік води в річку (річкову систему), називається басейном річки (або сточищем річки). Басейни мають також озера та моря. Географи вживають також термін «водозбірний басейн» річки (озера, моря), який тлумачать як частину суходолу з доцентровою системою схилів і стоку.

ОСНОВНІ ТИПИ РІЧОК. До якого типу належить річка, визначають за її розміром, характером течії, ступенем стійкості русла, типом живлення, льодоставом.

За розміром річки є великі, середні та малі. Великими вважаються такі річки, які мають площу басейну понад 50 000 км2 і протікають, перетинаючи кілька природних зон. Площа басейну середніх річок становить від 2000 до 50 000 км2, малих — менш як 2000 км2. Середні та малі річки течуть, як правило, в межах однієї природної зони.

За характером течії (умовами протікання) є річки рівнинні, напівгірські та гірські. За ступенем стійкості русла — стійкі й нестійкі. За типом живлення річки поділяються на ті, які мають снігове живлення, дощове, льодовикове, підземними водами. Більшість річок України мають змішаний тип живлення. За льодоставом річки є ті, що замерзають, і ті, що не замерзають.

БУДОВА РІЧКОВОЇ ДОЛИНИ. Річкова долина складається з таких частин: річище, заплава, тераса, меандр, твердий стік (мал. 86).

• Пригадайте, з яких елементів складається річка. Як позначають річки на картах?

Мал. 86. Схема річкової долини

Русло (річище) — найнижча ділянка річкової долини, якою тече водний потік, — утворюється внаслідок розмивальної дії текучої води підстильні породи. У природному стані річкове русло здебільшого звивисте, меандруюче (див., що таке «меандр», на с. 106) залежно від рельєфу. На ньому чергуються залучини, плеса та бистрини. Розміри та форма змінюються по довжині річки залежно від її водності, будови долини. Для рівнинних річок характерна звивиста форма, наявність меандрів, рукавів, проток. Русла гірських річок більш прямі, вузькі, часто мають пороги та водоспади. Основними характеристиками русла є його ширина і глибина.

Для більшої частини території України характерні рівнинні річки зі звивистим руслом, подекуди розгалуженим на окремі рукави та протоки. Річки Українських Карпат і Кримських гір мають слабкозвивисті кам’янисті русла з порогами. Від витоку до гирла вода річищем рухається за рахунок перепаду висот.

Заплава (або перша річкова тераса) — частина річкової долини, яка утворена річковими наносами й заливається річковими водами під час повені. Вона лежить вище меженного рівня води й періодично затоплюється під час повені. Утворюються заплави внаслідок бокової ерозії річища майже на всіх рівнинних і гірських річках, за винятком ділянок з порогами й водоспадами та вузьких ущелин. У будові заплави беруть участь різні типи алювіальних відкладів, потужність яких залежить від глибини річки й висоти рівня води під час повені. За морфологічними особливостями розрізняють заплаву прируслову, центральну та притерасну. Рельєф заплав ускладнений прирусловими валами, гривами, старицями, дюнами, останцями першої надзаплавної тераси та ін.

Річкові (берегові) тераси — схили річкової долини зі слідами врізування русла у дно долини в минулі епохи. Річкові тераси — це ті території, які в минулому також були заплавами. Тераса утворюється внаслідок циклічної акумулятивної та ерозійної діяльності води. Терасовані схили річкових долин мають східчастий профіль. Вищі тераси старші за віком. Вони разом із корінним берегом можуть утворювати вододіли. Другу терасу (першу надзаплавну) в лісовій та лісостеповій зоні ще називають боровою, оскільки природною рослинністю тут були бори. Утворена вона здебільшого пісками.

Меандр — плавні, колоподібні вигини річища річки, іноді на 180°. Меандри характерні здебільшого для рівнинних річок. Утворюються в результаті руслових процесів — розмиву річища й акумуляції відкладів. Поверхневі потоки річки спрямовуються до зовнішнього краю берега, поступово збільшуючи його розмив, а донні, насичені наносами, — до внутрішнього, де внаслідок зменшення швидкості течії відбувається відкладання продуктів розмиву. Зовнішній край меандри переважно крутий, а внутрішній — пологий. Поступово меандр перетворюється на петлеподібну звивину, яку річка може прорвати в найвужчій частині (шийці), прокладаючи новий, коротший, шлях. У залишеному потоком річищі утворюється стариця.

На території України меандри спостерігаються на багатьох річках переважно рівнинної частини, зокрема в заплавах Дніпра і його приток, а також Десни, Дністра, Сіверського Донця (мал. 87), Кальміусу.

Мал. 87. Меандр Сіверського Донця в районі м. Святогірськ на Донеччині

Твердий стік — сумарна кількість завислих і донних наносів за певний проміжок часу (як правило, за рік). Кількість наносів, які транспортуються водним потоком через живий переріз річки за одиницю часу, називається витратою наносів. Середній річний стік Дніпра — 53,5 км3.

ВПЛИВ РЕЛЬЄФУ НА РІЧКИ. Залежно від форм рельєфу місцевості, по якій тече водна артерія, річки поділяють на рівнинні та гірські. Рельєф визначає характер течії річки. Якщо річка тече рівнинною територією, течія її спокійна, лагідна, повільна. Наприклад, Дніпро, Західний Буг. А якщо річка тече в гірській місцевості, то характер її бурхливий, гуркітливий, неспокійний, стрімкий, швидкий. Наприклад, Черемош, Тиса.

ПАДІННЯ ТА ПОХИЛ РІЧКИ. Усі великі річки України течуть з півночі на південь і з північного заходу на південний схід відповідно до геолого-гідрографічної будови. Падіння річки — це різниця висот між витоком і гирлом; вимірюється в метрах. Падіння річки визначається або для всієї річки (витік — гирло) або для її окремих ділянок. Рівнинні річки мають найменшу висоту падіння, тому їхні течії повільні. Похил річки — це відношення значень падіння річки до її довжини на певній ділянці; вимірюється у см/км або м/км.

Визначення висоти падіння й похилу річки є дуже важливим у житті людини. Його використовують у господарській діяльності, під час транспортування вантажів і руху суден на річках, будівництва. Вам, як майбутнім мандрівникам і господарникам, ці знання та вміння також знадобляться.

Географія на щодень

Формула падіння річки:

П = Н1 - H2,

де П — падіння річки;

H1 — висота витоку, у м;

H2— висота гирла, у м.

Формула похилу річки:

Пр = П / L,

де Пр — похил річки;

П — падіння річки;

L — довжина річки.

Задача 1. Визначте похил Дніпра, якщо висота його витоку становить 252 м, висота гирла — 0 м, довжина річки — 2201 км.

Розв’язання:

1) Вирахуємо падіння річки:

П = 252 м - 0 м = 252 м = 25 200 см.

2) Визначимо похил р. Дніпро:

Пр = 25 200 : 2201 = 11 (см/км).

Задача 2 (для самостійного розв’язування). Визначте висоту падіння річки Інгулець, якщо висота його витоку становить 175 м, висота впадіння в Дніпро — 25 м , а довжина — 549 км.

ЩОДЕННИК ДОСЛІДНИКА

1. Річки України мають густу річкову сітку й здебільшого рівнинний характер.

2. Річкова долина складається з річища, заплави, тераси, меандра, твердого стоку.

3. Меандр — це плавні, колоподібні вигини річища річки, іноді на 180°.

4. Твердий стік — це сумарна кількість завислих і донних наносів за певний проміжок часу, як правило, за рік.

5. Рельєф формує характер течії річки.

ЗНАЮ, РОЗУМІЮ, ВМІЮ ПОЯСНИТИ

1. Які розрізняють основні типи річок?

2. З яких елементів складається річкова долина?

3. Як рельєф території впливає на характер течії річки? Доведіть прикладами.

4. Які річки переважають в Україні?

5. Обґрунтуйте, чому визначення висоти падіння та похил річки є важливим у різних видах діяльності людини.