Географія. Україна у світі: природа, населення. 8 клас. Топузов

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Географія. Україна у світі: природа, населення. 8 клас. Топузов

У 8 класі ви опановуватимете курс «Україна у світі: природа, населення». Ви вирушите в дослідницьку експедицію, під час якої матимете нагоду дізнатися про географічний простір нашої держави, її природні умови й ресурси, особливості населення на тлі загальносвітових явищ і процесів. Адже Україна — це невід'ємна частина всепланетного географічного простору.

Вступ

§ 1. Об’‎єкти вивчення і методи досліджень фізичної та суспільної географії України

§ 2. Відомості про територію України в минулому. Сучасні географічні дослідження

Експедиція І. Географічна карта та робота з нею

Маршрут І. Географічна карта

§ 3. Україна в картографічних творах. Види карт

§ 4. Способи зображення географічних об’єктів та явищ на картах

§ 5. Створення географічних карт

Маршрут ІІ. Топографічні карти

§ 6. Топографічні карти та їх використання

§ 7. Плани міст, схеми руху транспорту

Експедиція ІІ. Географічний простір України

Маршрут І. Україна на політичній карті Європи і світу

§ 8. Політична карта світу. Державний лад країн

§ 9. Україна у світі

§ 10. Географічне положення України

Маршрут ІІ. Формування території України

§ 11. Українські історичні землі

§ 12. Формування території України та її сучасний адміністративно-територіальний устрій

Маршрут ІІІ. Україна на карті годинних поясів

§ 13. Географічні особливості відліку часу. Час в Україні

Експедиція ІІІ. Природні умови і ресурси України

Маршрут І. Рельєф, тектонічна та геологічна будова, мінеральні ресурси

§ 14. Форми земної поверхні

§ 15. Історія формування Землі та геологічна будова

§ 16. Тектонічні структури на території України

§ 17. Сучасний рельєф України

§ 18. Мінеральні ресурси України. Паливні корисні копалини

§ 19. Рудні та нерудні корисні копалини. Гідромінеральні багатства України

§ 20. Раціональне використання мінеральних ресурсів та охорона надр

Маршрут ІІ. Клімат і кліматичні ресурси

§ 21. Чинники, що формують клімат України

§ 22. Кліматичні особливості України

§ 23. Несприятливі погодно-кліматичні явища та прогноз погоди

§ 24. Вплив погодно-кліматичних умов на здоров’я та господарську діяльність людини

Маршрут ІІІ. Води суходолу та водні ресурси

§ 25. Будова, типи та робота річок

§ 26. Річкові басейни та системи України

§ 27. Живлення та режим річок

§ 28. Озера, болота, штучні водойми України

§ 29. Підземні води. Використання та охорона водних ресурсів

Маршрут ІV. Ґрунти та ґрунтові ресурси

§ 30. Ґрунти України

§ 31. Ґрунтові ресурси України та їх охорона

Маршрут V. Рослинність

§ 32. Рослинність України

Маршрут VI. Тваринний світ України

§ 33. Тваринний світ на території України

Маршрут VII. Ландшафти України

§ 34. Ландшафт як просторово-цілісна система

§ 35. Рівнинні ландшафти. Природні зони мішаних і широколистяних лісів, лісостепова

§ 36. Рівнинні ландшафти степу

§ 37. Гірські ландшафти українських Карпат та їх охорона

§ 38. Ландшафти Кримських гір та їх охорона

§ 39. Природні умови та ресурси Чорного й Азовського морів. Проблеми їх раціонального використання

§ 40. Антропогенні ландшафти. Природоохоронна діяльність

Маршрут VIII. Природокористування

§ 41. Використання природно-ресурсного потенціалу України та його наслідки

§ 42. Охорона природи в Україні

§ 43. Заходи щодо раціонального використання природних ресурсів та охорони довкілля

Експедиція ІV. Населення України та світу

Маршрут І. Демографічні процеси та статево-віковий склад населення світу та України

§ 44. Кількість населення та чинники, що на неї впливають

§ 45. Демографічна ситуація у світі та Україні

§ 46. Статево-віковий склад населення

§ 47. Механічний рух населення

Маршрут ІI. Розселення

§ 48. Розселення та типи населених пунктів

§ 49. Урбанізація

§ 50. Україна в урбанізованому світі ХХІ століття

Маршрут ІII. Етнічний склад населення

§ 51. Етнічна палітра світу

§ 52. Українська нація та національні меншини

Маршрут ІV. Релігійний склад населення

§ 53. Особливості релігійного складу населення

Маршрут V. Зайнятість населення у світі й Україні

§ 54. Економічно активне населення та трудові ресурси світу

§ 55. Економічно активне населення та трудові ресурси України

Експедиція V. Природа та населення свого адміністративного регіону

Маршрут І. Географічне положення, адміністративно-територіальний устрій, історія формування та розвитку

§ 56. Підземні води

Маршрут IІ. Природа регіону. Особливості природних умов і ресурсів. Природокористування. об’‎єкти природно-заповідного фонду

§ 57. Краєзнавчі дослідження природи

Маршрут IIІ. Населення регіону. Кількість та структура населення. Етнічний склад. Особливості зайнятості населення

§ 58. Краєзнавчі дослідження населення

Словник термінів і понять

Додатки