Біологія. Підручник для осіб з особливими освітніми потребами (Н54.1–Н54.2). Частина 1. 8 клас. Соболь

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті частина 1, частина 2.

Цей підручник (частина 2) на сайті History | Твоя електронна бібліотека тут.

Тема 6. Транспорт речовин

Постійність внутрішнього середовища -

неодмінна умова вільного й незалежного життя організму

К. Бернар

§ 28. Внутрішнє середовище організму. Кров. Лімфа

Основні поняття й ключові терміни: ВНУТРІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ОРГАНІЗМУ. Гомеостаз. КРОВ. Плазма крові. Еритроцити. Лейкоцити. Тромбоцити. ЛІМФА.

Пригадайте! Що таке транспорт речовин?

Знайомтеся!

Клод Бернар (1813-1878) - відомий французький лікар і фізіолог, досліджував функції крові, залози секреції, процеси теплоутворення, електричні явища в тканинах, дію отрут на організм тощо. Вивчивши роль рідин в організмі, дійшов висновку, що сталість внутрішнього середовища є необхідною умовою життєдіяльності.

ЗМІСТ

Яка роль внутрішнього середовища життєдіяльності організму людини?

Транспорт речовин в організмі людини забезпечують три рідини: кров, лімфа й тканинна рідина. Саме вони здійснюють перенесення речовин до органів і тканин, їхнє надходження в клітини та переміщення продуктів обміну до органів виділення. Ці рідини між собою тісно взаємозв’язані та утворюють внутрішнє середовище організму.

Іл. 53. Внутрішнє середовище організму: 1 - кров; 2 - тканинна рідина; 3 - лімфа; 4 - клітини

Внутрішнє середовище є рідким, оскільки життєдіяльність може здійснюватися лише в рідкому оточенні (іл. 53).

Організм людини пристосовується до умов існування, що постійно змінюються, але внутрішнє середовище завдяки механізмам регуляції залишається при цьому відносно постійним. Гомеостаз (від грец. гомойос - рівний, стасіс - стан) - здатність організмів зберігати відносну сталість внутрішнього середовища, що забезпечує оптимальні умови для життєдіяльності. Показники гомеостазу (артеріальний тиск, рівень pH, вміст солей тощо) коливаються у вузькому діапазоні.

Отже, ВНУТРІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ - це сукупність рідин (кров, тканинна рідина та лімфа), що характеризуються динамічною сталістю показників та забезпечують обмін речовин із клітинами й підтримання найоптимальніших умов їхньої життєдіяльності.

Як функції крові взаємопов’язані з її складом?

КРОВ - рідка тканина внутрішнього середовища, що переміщується по кровоносній системі та забезпечує транспорт речовин в організмі. У людини на кров припадає близько 7 % загальної маси тіла, що для дорослої людини масою 70 кг становить близько 5 літрів. Кров містить плазму та формені елементи крові. Плазма крові - це рідина з водорозчинними сполуками. Основні її компоненти - вода (90 %), солі (0,9 %), білки (7-8 %) та глюкоза (0,12 %). Форменими елементами крові є еритроцити, лейкоцити й тромбоцити (іл. 54).

Іл. 54. Формені елементи крові

Еритроцити (від грец. еритрос - червоний, цитос - клітина) - це червоні кров’яні тільця, що здійснюють перенесення О2 й СО2. Особливості їхньої будови сприяють швидшому переміщенню в клітини дихальних газів. У цитоплазмі еритроцитів є гемоглобін, що здатний приєднувати О2 й СО2. Унаслідок відсутності ядра еритроцити живуть лише 3-4 місяці. Утворюються вони зі стовбурових клітин у червоному кістковому мозку. Кількість червонокрівців залежить від статі, віку, стану здоров’я людини, висоти її перебування над рівнем моря та ін. Стан, за якого кількість еритроцитів і гемоглобіну в одиниці об’єму є зменшеною, називається анемією, або недокрів’ям.

Лейкоцити (від грец. лейкос - безбарвний, цитос - клітина) - білі кров’яні тільця, пристосовані для здійснення захисної функції. Це клітини, у яких нестала форма, наявні псевдоніжки та ядро. Усі лейкоцити здатні до фагоцитозу та знищення чужорідних клітин та речовин. Окремі групи дрібних лейкоцитів завдяки змінній формі клітин можуть проникати через стінки кровоносних судин і здійснювати свої функції у тканинній рідині. Кількість лейкоцитів коливається в значних межах і залежить від часу доби, стану організму, емоцій, інфекційних захворювань тощо.

Тромбоцити (від лат. тромбос - згусток, цитос - клітина) - кров’яні пластинки, що відіграють важливу роль у зсіданні крові. Це безбарвні без’ядерні дрібні клітини.

Усередині тромбоцитів міститься особливий фермент (тромбопластин), який після надходження у плазму «запускає» процес зсідання крові.

Таблиця 33. ФОРМЕНІ ЕЛЕМЕНТИ КРОВІ

Ознаки

Еритроцити

Лейкоцити

Тромбоцити

Особливості будови клітин

Без’ядерні, двовігнута дископодібна форма, до 7-8 мкм, із гемоглобіном

Ядерні, непостійна форма, до 20 мкм

Без’ядерні, округла двояковипукла форма, до 2-4 мкм

Місце утворення

Кістковий мозок

Кістковий мозок, тимус, селезінка, лімфовузли

Кістковий мозок

Тривалість життя

100-120 днів

Від 1-3 днів до десятків років

Від 5 до 12 днів

Вміст в 1 мм3

4,5-5 млн

6-8 тис.

250-400 тис.

Функції

Транспортна

Захисна

Зсідання крові

Кров у процесі еволюції формувалася як рідина всередині тіла для здійснення транспорту речовин та енергії. Функціями крові є наступні.

Дихальна функція полягає в перенесенні кисню від легень до тканин і вуглекислого газу від тканин до легень. Поживна функція полягає в перенесенні амінокислот, глюкози, жирів у складі плазми крові від травного тракту до клітин. Видільна функція забезпечує транспорт від клітин до органів виділення (нирок, легень, шкіри) розчинних у плазмі кінцевих продуктів обміну, надлишку солей тощо. Захисна функція здійснюється лейкоцитами (знешкодження бактерій, вірусів), тромбоцитами (запобігання втратам крові після пошкодження судин), речовинами у плазмі крові (антитіла). Регуляторна функція полягає у перенесенні гормонів до клітин та органів. Терморегуляторну функцію забезпечує плазма крові, що переміщує тепло по всьому організмі для підтримання сталої температури тіла. Гомеостатична функція полягає у підтриманні сталості показників внутрішнього середовища.

Отже, кров складається з плазми й формених елементів, особливості яких пов’язані з транспортом речовин та енергії.

Яке значення лімфи?

Лімфа (від лат. lympha - чиста вода, волога) - рідка безбарвна тканина внутрішнього середовища, як і кров, є частиною внутрішнього середовища організму людини. Вона складається з лімфоплазми та формених елементів. Лімфоплазма відрізняється від плазми крові лише меншою концентрацією білків. У лімфі майже немає еритроцитів, але зате є багато лімфоцитів (до 90 %). Склад лімфи не є сталим і залежить від органа, із якого вона витікає. Так, лімфа, що відтікає від травного тракту, вміщує багато жирів, від печінки - білків.

Утворюється лімфа із тканинної рідини. У міру збільшення об’єму тканинна рідина, що утворюється постійно з крові, фільтрується в лімфатичні капіляри й переміщується по лімфатичних судинах. Завдяки наявності в них клапанів лімфа проштовхується по судинах у напрямку серця. Змішується лімфа з венозною кров’ю в підключичних венах. У людини за добу утворюється близько 2 л лімфи.

Основними функціями лімфи є захисна (за участю лімфоцитів відбувається знешкодження мікроорганізмів), транспортна (переміщення різних речовин) і гомеостатична (регулює об’єм і склад тканинної рідини).

Отже, ЛІМФА є частиною внутрішнього середовища, переміщується по незамкненій лімфатичній системі та виконує захисну, транспортну та гомеостатичну функції.

ДІЯЛЬНІСТЬ

Лабораторна робота

МІКРОСКОПІЧНА БУДОВА КРОВІ ЛЮДИНИ

Мета роботи: розвивати уміння спостерігати, розпізнавати та описувати формені елементи крові людини

Обладнання: мікроскопи, мікропрепарати крові людини.

Хід роботи

1. Розгляньте під мікроскопом мікропрепарат крові людини. За якими ознаками розпізнають еритроцити, лейкоцити і тромбоцити?

2. Переведіть мікроскоп на велике збільшення та порівняйте розміри, наявність ядра, форму клітин крові.

3. Замалюйте у зошиті формені елементи крові, дотримуючись їхнього співвідношення у розмірі.

4. Заповніть у робочому зошиті таблицю.

Ознаки

Еритроцити

Лейкоцити

Тромбоцити

Форма

Розміри

Забарвлення

Наявність ядра

Функції

5. Підсумок роботи.

РЕЗУЛЬТАТ

1-6 балів • 1. Що таке внутрішнє середовище організму людини? 2. Що таке гомеостаз? 3. Що таке кров? 4. Які є формені елементи крові? 5. Назвіть основні функції крові. 6. Що таке лімфа?

7-9 балів • 7. Яка роль внутрішнього середовища життєдіяльності організму людини? 8. Як функції крові пов’язані з її складом? 9. Який склад та функції лімфи?

10-12 балів • 10. У чому виявляється взаємозв’язок будови та функцій формених елементів крові людини?