Біологія. Підручник для осіб з особливими освітніми потребами (Н54.1–Н54.2). Частина 2. 8 клас. Соболь

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті частина 1, частина 2.

Цей підручник (частина 1) на сайті History | Твоя електронна бібліотека тут.

Як же свідомість прикріплюється до тіла?

Арістотель

§ 58. Свідомість. Пам’ять

Основні поняття й ключові терміни: СВІДОМІСТЬ. ПАМ’ЯТЬ.

Пригадайте! Що таке мислення?

Поміркуйте!

«Мауглі» - діти, які з раннього віку виховувалися тваринами: мавпами, ведмедями, вовками. У світі відомо понад 100 подібних випадків. Для «синдрому мауглі» характерні порушення мови, нездатність до прямоходіння, відсутність гігієнічних звичок тощо. Ті, хто жив у тваринних спільнотах перші 5-6 років життя, практично не можуть стати повноцінними членами суспільства. Чому?

ЗМІСТ

Якими є основні критерії свідомості?

Свідомість є складнішою формою відображення аніж мислення, але саме мислення визначає свідомість.

Продуктом мислення є свідомість. Ця людська форма свідомості поєднує прості форми відображення (відчуття, сприйняття, уявлення, мислення) і має нові, якісніші особливості, аніж мислення. І ці особливості, знову ж таки, визначаються соціальними чинниками, якими є праця, суспільний спосіб життя, мова та мислення.

У свідомості відображаються не лише предмети навколишнього світу, а й інші люди. Завдяки свідомості відбувається пристосування людини до умов суспільного життя. Для розвитку свідомості людина має жити серед людей, постійно спілкуватися з ними, займатися різними видами діяльності. Це значить, що свідомість може розвиватися лише в суспільстві.

Свідомість нерозривно пов’язана з мовленням. Наші думки втілюються у словах і реченнях, вони можуть зберігатися та передаватися іншим людям. Якщо поведінка людини є усвідомленою, вона ніколи не робитиме того, що зашкодить її здоров’ю та здоров’ю інших людей. Свідома людина спроможна правильно оцінити риси своєї особистості, поважає інших, усвідомлює або шукає свої місце в житті.

Свідомість є результатом діяльності цілісного мозку, тісної взаємодії кори й під кірки. Таким чином, основними критеріями свідомості є:

  • сприйняття дійсності у мовній формі, на основі якої формується абстрактне мислення;
  • здатність виокремлювати з навколишнього найважливіше та зосереджувати на ньому думки;
  • здатність до прогнозування й очікування та оцінка дій;
  • усвідомлення себе й оточуючих;
  • сприйняття культурних цінностей.

Отже, СВІДОМІСТЬ - це форма відображення навколишнього світу, що розвинулась у людини як суспільної істоти внаслідок оволодіння мовою та спільною діяльністю з іншими людьми.

Яке значення пам’яті для людини?

ПАМ’ЯТЬ - це здатність нервової систем и зберігати в закодованому вигляді інформацію, яка за певних умов може бути відтворена. Основними процесами пам’яті є запам’ятовування, зберігання, відтворення та забування інформації.

Основою пам’яті є процеси циркуляції нервових імпульсів замкненими колами нейронів та формування «нейронних ансамблів», що забезпечують зберігання й відтворення конкретної інформації. За декількаразового повторення інформації циркуляція імпульсів спричиняє стійкі зміни синаптичної провідності в межах певного нейронного ансамблю.

Види та форми пам’яті. За тривалістю збереження інформації розрізняють два види пам’яті - короткочасну та довготривалу. Крім того, виділяють сенсорну, первинну, вторинну та третинну форми пам’яті.

У сенсорній пам’яті інформація, що надійшла від подразників через рецептори до ЦНС, автоматично затримується на дуже короткий час (0,1-0,5 с). Ця інформація не досягає свідомості й зберігається у вигляді фізичних параметрів подразника. Далі частина інформації відбирається за певними ознаками, надходить у мовні центри, де відбувається її перекодування у мовну (вербальну) інформацію. Первинна пам’ять відповідає за тимчасове збереження саме такої інформації. Місткість цієї пам’яті невелика (7±2 одиниць (біт) інформації), інформація зберігається в середньому 30 с. Уважають, що первинна пам’ять пов’язана із циркуляцією збудження в нейронних ансамблях.

Із первинної пам’яті у вторинну інформація надходить внаслідок цілеспрямованого повторення. Вторинна пам’ять характеризується дуже великою місткістю, тривалістю від кількох хвилин до кількох років і реалізується за допомогою утворення зв’язків між окремими елементами, тобто шляхом формування асоціацій. Третинна пам’ять забезпечує тривале зберігання важливої інформації та є довічною. Вторинна й третинна пам’ять мають хімічну природу й формують довготривалу пам’ять.

За характером запам’ятовування виділяють чотири види пам’яті:

- моторна (пам’ять рухів), що є основою рухових навичок;

- емоційна (пам’ять почуттів) на інформацію за участю позитивних чи негативних емоцій;

- образна (пам’ять образів) зберігає та відтворює образи уяви, формування яких відбувалося в корі за допомогою органів чуття, тому образна пам’ять буває зоровою, слуховою, дотиковою, нюховою, смаковою;

- словесно-логічна (пам’ять думок) на змістовну інформацію словосполучень чи виразів.

Отже, пам’ять допомагає людині оволодіти досвідом минулих поколінь, зберігає індивідуальний досвід та передає його наступному поколінню, а також забезпечує його використання для формування поведінки.

Як розвивати пам’ять?

Щоб запам’ятовування відбувалося ефективно, слід дотримуватись певних правил, пов’язаних із особливостями психіки людини. Навчіться формулювати установку на успішне запам’ятовування, зосередження уваги на інформації, чітке визначення мети та завдань (правило установки).

Розвивайте вміння вибирати стимули діяльності, ставити запитання для зацікавлення, знаходити зв’язок навчального матеріалу із власним досвідом (правило стимулів).

Осмислюйте навчальний матеріал, розподіляйте на змістові блоки, застосовуйте умовно-символічні позначення - формули, схеми, графіки (правило осмислення).

Відшукуйте приклади застосування інформації, яку будете запам’ятовувати. Ще італієць Леонардо да Вінчі (1452-1519) вказував на те, що «...вивчаючи рух води, не забудь із кожного відкритого явища зробити висновок для практики, щоб твоя наука не залишилася непотрібною...» (правило застосування).

Організовуйте запам’ятовування на асоціаціях із вже знайомим чи вивченим матеріалом, що сприяє зв’язуванню інформації. Асоціація - це зв’язок між відчуттями й уявленнями, за якого відтворення одного з них зумовлює появу іншого (правило асоціацій).

Створюйте сприятливе емоційне тло перед вивченням і надавайте емоційне забарвлення тому, що вивчаєте (правило емоційності).

Основні правила розвитку пам’яті

1. Правило установки

2. Правило стимулів

3. Правило осмислення

4. Правило застосування

5. Правило асоціацій

6. Правило емоційності

7. Правило 7 ± 2

8. Правило повторення

9. Правило узагальнення

Великі обсяги інформації поділяйте на блоки, велику кількість термінів поділяйте на групи, які містять не більше ніж 7 нових понять, тому що довжина ряду для запам’ятовування не має перевищувати обсяг короткотривалої пам’яті (правило 7 ±2).

Правильно організовуйте повторення. Пораду для цього давав К. Д. Ушинський: «Немає ніякої потреби повторювати вивчене неодмінно в тому порядку у якому воно було вивчене, а навпаки, значно корисніше... повторення випадкові, що вводять вивчене в нові комбінації...» (правило повторення).

Гарно організовуйте завершальний етап роботи з матеріалом, оскільки краще запам’ятовується та частина інформації, що подається на початку й у кінці роботи (правило узагальнення).

Отже, пам’ять є психофізіологічним процесом, який можна розвивати, тренувати та зміцнювати.

ДІЯЛЬНІСТЬ

Лабораторне дослідження

ДОСЛІДЖЕННЯ РІЗНИХ ВИДІВ ПАМ’ЯТІ

Мета: розвивати вміння досліджувати біологічні процеси.

Обладнання та матеріали: картка з переліком рухів, картка з 10 малюнками, картка з 10 словами, картка з 10 парами логічно зв’язаних слів.

Хід роботи

Завдання 1. Дослідження рухової пам’яті. Запам’ятайте та відтворіть 10 рухів учителя, який показує їх у певній послідовності. Підрахуйте кількість правильно та послідовно відтворених рухів.

Завдання 2. Дослідження образної зорової пам’яті. Упродовж 10 с запам’ятайте 10 малюнків, що запропонував учитель. Запишіть їх. Полічіть кількість правильно відтворених малюнків.

Завдання 3. Дослідження образної слухової пам’яті. Запам’ятайте 10 слів, що зачитував учитель з інтервалом в 2 с. Запишіть слова, які запам’ятали. Підрахуйте кількість правильно й послідовно відтворених слів.

Завдання 4. Дослідження словесно-логічної пам’яті. Прослухайте 10 пар слів, які мають логічний зв’язок. Запишіть слова правої половини ряду, коли вчитель буде зачитувати слова лівої половини. Полічіть кількість правильно відтворених слів.

Загальний результат: 10 балів - відмінно; 8-9 балів - дуже добре; 5-7 балів - добре; 3-4 бали - задовільно; 1-2 бали - погано.

БІОЛОГІЯ + МИСТЕЦТВО

Давньогрецький драматург Есхіл (525-456 до н. е.) у творі «Прометей прикутий» писав:

З усіх наук найвидатнішу винайшов

Науку чисел, ще й письмен сполучення

І творчу дав їм пам’ять - цю праматір муз.

Чому Есхіл називає пам’ять - праматір’ю муз і дарунком Прометея? У чому полягає взаємозв’язок пам’яті з людською свідомістю?

РЕЗУЛЬТАТ

1-6 балів • 1. Що таке свідомість? 2. Які чинники визначають свідомість? 3. Що таке пам’ять? 4. Які є види пам’яті? 5. Що є фізіологічною основою пам’яті? 6. Наведіть приклади правил розвитку пам’яті.

7-9 балів • 7. Якими є основні критерії свідомості? 8. Яке значення пам’яті для людини? 9. Як розвивати пам’ять?

10-12 балів • 10. У чому полягає взаємозв’язок пам’яті із людською свідомістю?