Біологія. Підручник для осіб з особливими освітніми потребами (Н54.1–Н54.2). Частина 2. 8 клас. Соболь

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті частина 1, частина 2.

Цей підручник (частина 1) на сайті History | Твоя електронна бібліотека тут.

Cogito ergo sum (Я мислю, отже існую).

Р. Декарт

§ 57. Мова. Мислення

Основні поняття й ключові терміни: Перша та друга сигнальні системи. МОВА. МИСЛЕННЯ.

Пригадайте! Що таке вища нервова діяльність? Що таке розумова діяльність?

Вступна вправа

Досить часто при утворенні назв видів тварин враховують особливості їхнього живлення. Увідповідніть запропоновані слова й отримайте назви тварин. Правильно зіставивши слово, отримаєте ім’я богині розуму в давньогрецькій міфології.

1 Павук-...

Е листоїд

2 Жук-...

Т крабоїд

3 Єнот-...

С осоїд

4 Змія-...

М птахоїд

5 Яструб-...

І яйцеїд

1

2

3

4

5

ЗМІСТ

Яке значення мають сигнальні системи для людини?

Формування ВНД пов’язане здебільшого з корою півкуль великого мозку. Саме в ній відбуваються аналіз інформації з навколишнього світу та формування відповідних дій. Якщо інформація з середовища надходить у вигляді впливів природних подразників (світло, звук, запах тощо), то така система сигналів є першою. Перша сигнальна система - це сукупність нервових процесів, що виникають у корі півкуль великого мозку під час безпосереднього впливу на сенсорні системи чинників зовнішнього та внутрішнього середовищ. Анатомічною основою першої сигнальної системи є аналізатори, а сама система створює умови для конкретного мислення.

Якщо природні безпосередні впливи на органи чуттів замінюються словами, що є узагальненням певної інформації, то така система сигналів становить другу сигнальну систему, притаманну лише людині. Друга сигнальна система - це сукупність нервових процесів, що виникають у корі великого мозку на слова й позначені ними поняття. Анатомічною основою другої сигнальної системи є зорова та слухова сенсорні системи. Завдяки наявності другої сигнальної системи створюються умови для абстрактного мислення, яке значно розширює пристосувальні можливості людини. У словах фіксуються зв’язки між предметами та явищами, тому слова є сигналами сигналів.

Отже, інформація із зовнішнього середовища надходить у кору великих півкуль у вигляді сигналів першої та другої сигнальних систем, що діють у тісному взаємозв’язку.

Які фізіологічні основи мови?

МОВА - це специфічна форма спілкування, озвучена думка, властива тільки людині. За допомогою мови людина дає назви предметам, розмірковує про них, сприймає їх у минулому та майбутньому, обмінюється думками. Мова людини складається зі звуків, організованих для звукової комунікації. Прогресивний розвиток мови зумовили соціальні чинники: праця та суспільний спосіб життя. Основну роль у розвитку мови людини відіграє великий мозок та центри мови в корі півкуль великого мозку. Їх два, вони розташовані в лівій півкулі великого мозку. У нижній лобовій звивині розташований руховий центр мови (центр Брока). Його діяльність забезпечує здатність вимовляти речення, писати слова. У верхній скроневій звивині розташований слуховий центр мови (центр Верніке) для розуміння усної чи письмової мови. Інші мовні центри, що контролюють запам’ятовування слів, формування мовних образів, розташовуються в корі обох півкуль великого мозку.

Жодна з тварин не здатна вимовляти слова, вкладаючи в них зміст, і поєднувати їх у речення. У тварин немає другої сигнальної системи, тому всі їхні звуки є формами сигналізації та звукової комунікації.

Отже, мова як спосіб спілкування визначається процесами кори великого мозку та є основою мислення, що притаманно лише людині.

Яку роль виконує кора головного мозку в процесі мислення?

Усе живе має здатність відтворювати дії, ознаки та зв’язки об’єктів навколишнього середовища. Ця властивість живого називається відображенням. Її забезпечують подразливість, збудливість, а в складніших організмах - сенсорні системи.

У людини навколишні предмети та явища за участю кори півкуль відображаються у формі відчуттів, сприймань, уявлень та мислення.

Відчуття - процес чуттєвого відображення окремих властивостей предметів і явищ. Виникають відчуття в чутливих зонах кори півкуль внаслідок діяльності сенсорних систем. Відповідно відчуття можуть бути зоровими, слуховими тощо.

Сприйняття - процес чуттєвого відображення предметів і явищ навколишнього світу в цілому, а не окремих їхніх властивостей. Його фізіологічну основу становлять нервові зв’язки, які утворюються між чутливими зонами кори півкуль великого мозку. Виділяють організовані (спостереження) та неорганізовані сприйняття.

Уявлення - процес відображення предметів і явищ середовища поза їх безпосереднім впливом на органи чуттів. Їх фізіологічною основою є повторне збудження в корі головного мозку раніше утворених тимчасових нервових зв’язків. Уявлення поділяють на поодинокі та узагальнені, уявлення пам’яті та уявлення фантазії.

МИСЛЕННЯ - процес відображення в мозку людини предметів і явищ навколишнього світу в їхніх зв’язках і відношеннях. Мислення базується на чуттєвих відчуттях, сприйнятті та уявленнях навколишнього світу. Від їхньої різноманітності, яскравості, глибини залежать властивості самого мислення.

Для людини характерне конкретне й абстрактне мислення. Конкретне мислення - це форма мислення, що пов’язана з аналізом і синтезом сигналів навколишнього світу, що надходять від рецепторів за допомогою першої сигнальної системи. Ця форма мислення може бути у тварин. Пригадаймо приклади встановлення граком зв’язку між камінцями й водою в циліндрі чи використання знарядь праці дятловими в’юрками. Абстрактне мислення - це форма мислення, що пов’язана з аналізом і синтезом сигналів, що надходять у вигляді слів за участю другої сигнальної системи. Для такого мислення потрібна розвинена уява та найрізноманітніші уявлення у вигляді образів.

Основними форми мислення - поняття, міркування та умовивід, що відображають ознаки предметів, можливі зв’язки та відношення між предметами. Розвиток мислення та пізнання нового відбувається за допомогою розумових операцій.

Таблиця 68. ОСНОВНІ РОЗУМОВІ ОПЕРАЦІЇ ДЛЯ РОЗВИТКУ МИСЛЕННЯ

Назва

Сутність

Аналіз

Поділ об’єктів і явищ на складові, виокремлення в них елементів, ознак

Синтез

Об’єднання різних ознак, елементів або частин об’єкта в єдине ціле

Порівняння

Зіставлення об’єктів чи явищ для встановлення їх подібності й відмінності

Узагальнення

Об’єднання предметів і явищ за їх спільними, істотними ознаками

Абстрагування

Виокремлення найголовніших ознак і відокремлення другорядних

Класифікація

Розподіл об’єктів і явищ на класи відповідно до визначених ознак

Отже, мислення є відображенням навколишнього світу, тому що ґрунтується на відчуттях, сприйнятті та уявленнях, основою яких є кора півкуль великого мозку.

ДІЯЛЬНІСТЬ

САМОСТІЙНА РОБОТА З ТАБЛИЦЕЮ

Порівняння ВНД людини й мавпи

Заповніть таблицю та вкажіть, що є спільного й відмінного між ВНД людини та мавпи? (подібність - «+», відмінність - «-»).

Ознаки порівняння

ВНД людини

ВНД мавпи

Перша сигнальна система

Друга сигнальна система

Конкретне мислення

Абстрактне мислення

Мова

Що є причиною подібності ВНД людини та мавп? Які причини особливостей ВНД людини?

БІОЛОГІЯ + МИСТЕЦТВО

Людина розумна й мистецтво

Альтаміра - це назва місцевості, небо якої підпирають снігові шпилі Кантабрійських гір, розташованих в Іспанії. У печері Альтамірського пагорба на стелі є всесвітньовідомі древні малюнки тварин, які створили перші розумні люди. Яку роль зіграло мистецтво у становленні Homo sapiens? Висловіть свої судження про взаємозв’язок мистецтва з розумовою діяльністю?

РЕЗУЛЬТАТ

1-6 балів • 1. Що таке перша сигнальна система? 2. Що таке друга сигнальна система? 3. Що таке мова? 4. Які чинники вплинули на виникнення мови в людини? 5. Що таке відображення? 6. Що таке мислення людини?

7-9 балів • 7. Яке значення мають сигнальні системи для людини? 8. Які фізіологічні основи мови? 9. Яка роль кори головного мозку в мисленні?

10-12 балів • 10. Поясніть роль кори головного мозку в мисленні людини.