Біологія. Підручник для осіб з особливими освітніми потребами (Н54.1–Н54.2). Частина 2. 8 клас. Соболь

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті частина 1, частина 2.

Цей підручник (частина 1) на сайті History | Твоя електронна бібліотека тут.

Три шляхи ведуть до розуму: шлях роздумів -

найшляхетніший, шлях наслідування - найлегший

та шлях власного досвіду - найважчий.

Конфуцій

§ 56. Научіння. Розумова діяльність

Основні поняття й ключові терміни: НАУЧІННЯ. РОЗУМОВА ДІЯЛЬНІСТЬ.

Пригадайте! Що таке набута поведінка?

Вступна вправа

Тест «Числовий ряд»

Відшукайте закономірність у кожному з числових рядів:

  • 1) 1 4 9 16 ... ... 49 64 81;
  • 2) 8 12 10 16 12 ... ...
  • 3) 24 22 19 15 ... ...

ЗМІСТ

Які є види научіння людини?

Іл. 104. Научіння шляхом наслідування

НАУЧІННЯ ЛЮДИНИ - це способи накопичення індивідуального досвіду в процесі взаємодії організму із середовищем. Завдяки научінню у тварин і людини формується набута поведінка. Для тварин научіння є лише процесом зміни досвіду з метою пристосування до середовища. А в людини, окрім цього механізму, існує ще научіння, спрямоване на засвоєння соціального досвіду з використанням мови.

Таблиця 66. ВИДИ НАУЧІННЯ У ЛЮДИНИ

Назва

Сутність

1. Пасивні форми научіння - організм пасивно реагує на подразники з формуванням мимовільних змін поведінкових реакцій

1. Звикання (негативне научіння)

Научіння, унаслідок якого зникає реакція на певний подразник, що повторюється (наприклад, звикання до шуму машин за вікном)

2. Закарбування (імпринтинг)

Научіння, під час якого в кризові періоди розвитку міцно запам’ятовується вперше побачене (наприклад, закарбування новонародженим організму матері)

3. Вироблення умовних рефлексів

Научіння, завдяки якому формується поведінкова реакція на певний умовний подразник (наприклад, на запах їжі виділяється слина)

II. Активні форми научіння - научіння шляхом активної взаємодії із середовищем, завдяки чому виникають нові поведінкові реакції

1. Научіння шляхом спроб та помилок

Научіння шляхом випадкового знаходження зв’язку подразника з реакцією (наприклад, уміння їзди на лижах потребує багато спроб та падінь)

2. Наслідування

Відтворення людиною рухів та вчинків інших людей (наприклад, научіння вимовляти звуки чи працювати з ноутбуком)

III. Пізнавальні форми научіння - найскладніше научіння із застосуванням мислення

1. Мимовільне (латентне) научіння

Научіння, яке формує готовність людини до практичного виконання дії (наприклад, зорові враження дошкільнят є основою для гарного сприйняття математичних дій)

2. Миттєве научіння або осяяння (інсайт)

Раптове знаходження розв’язку якоїсь ситуації (наприклад, історія відкриття Архімедом закону гідростатики)

3. Научіння шляхом міркувань

Поповнення досвіду шляхом зіставлення явищ та формулювання висновків (наприклад, міркування під час розв’язування вправи)

Научіння слід відрізняти від навчання, як організованої взаємодії вчителя й учня, спрямованої на засвоєння знань, формування умінь та навичок.

Отже, різні види научіння забезпечують формування набутих проявів поведінки у відповідь на зміни умов існування.

Які особливості розумової діяльності людини?

РОЗУМОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ЛЮДИНИ - діяльність, спрямована на поповнення досвіду із залученням пізнавальних форм научіння. Цей компонент набутої поведінки має суспільну природу, оскільки забезпечує пристосовуваність людини до життя в суспільстві та опирається на досвід, нагромаджений попередніми поколіннями.

У тварин (дельфіни, примати, воронові птахи, восьминоги) існує подібна діяльність, але вона має простіший характер. Науковці називають її елементарною розумовою діяльністю, або розсудливою діяльністю. Тварини з розвинутою нервовою системою здатні вловлювати зв’язки між явищами зовнішнього світу лише тоді, коли їх безпосередньо відчувають за допомогою зору, слуху, нюху тощо. Вони можуть використовувати ці зв’язки в новій ситуації для побудови поведінкового акту лише на інстинктивній основі. Про розсудливу діяльність тварин свідчать такі ознаки: екстраполяція (здатність передбачати хід якої-небудь події завдяки встановленню найпростіших зв’язків між явищами), використання знарядь праці та складні системи спілкування.

У людини розумова діяльність є досконалішою завдяки праці, суспільному способу життя, розвиненій членороздільній мові та мисленню. Особливу роль у формуванні розумової діяльності людини відіграють пізнавальні форми научіння: шляхом міркувань та шляхом формування понять.

Людина завдяки мові й абстрактному мисленню здатна вловлювати зв’язки між предметами та явищами зовнішнього світу навіть тоді, коли вони безпосередньо не відчуваються. Це відбувається завдяки УЯВІ, яка створює в головному мозку дійсність в образах предметів чи явищ й уможливлює користування ними для пошуку зв’язків. Уява дає змогу людині передбачати ситуації, події, результат і відповідним чином конструювати свою діяльність. Так, водій починає шукати найближчу заправку, якщо в його автомобілі залишилося мало пального, учень поглиблено вивчає біологію, якщо хоче стати лікарем.

Людина, на відміну від тварин, завдяки розумовій діяльності може не лише використовувати знаряддя праці, але й створювати їх, зберігати, застосовувати для досягнення результату в спільній діяльності з іншими людьми.

Отже, особливості розумової діяльності людини визначають такі соціальні чинники: праця, суспільний спосіб життя, мовлення й абстрактне мислення.

Які чинники впливають на розвиток розумової діяльності людини?

Фізіологічною основою розумової діяльності є складні процеси кори півкуль великого мозку.

  • Основою розумової діяльності є мислення, яке забезпечує пізнання довкілля в його взаємозв’язках.
  • Розумова діяльність пов’язана з діяльністю сенсорних систем, що беруть участь у формуванні відчуттів.
  • Розумова діяльність є дуже складною та вимагає ефективної регуляції процесів. Тому дуже важливою є воля, що впливає на самоорганізацію, дисциплінованість, вибір найсприятливішого ритму й послідовності розумових операцій.
  • Велику роль у розумовій діяльності відіграють емоції. Позитивні емоції сприяють поліпшенню кровопостачання мозку, підвищенню тонусу кори мозку. У результаті цього поліпшується пам’ять і зростають творчі можливості мозку. Є наукові дані, що музика поліпшує розумову діяльність, оскільки діє як подразник, що формує позитивні емоції.
  • У розумовій діяльності людина використовує образи, що формуються завдяки сприйняттю та уявленню. Тому дуже важливим є тренування пам’яті, що зберігає та відтворює необхідну інформацію.
  • Важливий чинник, що впливає на розумову діяльність, - увага. Цей процес організовує участь певної інформації у сприйнятті, мисленні.
  • Важливим моментом, що визначає перебіг розумової діяльності, є розумова втома, що дуже часто пов’язана з тривалою роботою мозку в закритому приміщенні та сидячим способом життя. Тому якщо людина займається розумовою працею, добрим засобом для відпочинку є гімнастика або фізичне навантаження, які поліпшують кровозабезпечення головного мозку та постачання поживних речовин і кисню.

Отже, важливу роль у розумовій діяльності відіграють відчуття, уявлення, мислення, пам’ять, емоції, увага, воля та інші прояви вищої нервової діяльності.

ДІЯЛЬНІСТЬ

САМОСТІЙНА РОБОТА З ТАБЛИЦЕЮ

Правила розвитку розумової діяльності

Застосувавши знання, обґрунтуйте необхідність дотримання запропонованих у таблиці правил розвитку розумової діяльності.

Таблиця 67. ОСНОВНІ ПРАВИЛА РОЗВИТКУ РОЗУМОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Правило

Обґрунтування

Тренуйте й розвивайте уяву й мислення, застосовуючи розумові операції (аналіз, синтез, порівняння, абстрагування, узагальнення, класифікація, систематизація)

Потрібно дотримуватись правил гігієни органів чуттів, що подають до кори великого мозку інформацію. Особливо це стосується очей, і потребують періодичних вправ

Організовуйте розумову діяльність у найсприятливішому темпі й ритмі. Будьте послідовними та систематичними в діяльності

Розумову діяльність здійснюйте із залученням позитивних емоцій

Постійно тренуйте й виховуйте свою пам’ять

Розвивайте готовність організму до певного виду діяльності та інтерес до певної галузі знань, що допомагає організовувати увагу. Тренуйте такі властивості уваги, як концентрація, стійкість, переключення тощо

Чергуйте розумову діяльність із активним відпочинком, переключайтеся 3 одного виду діяльності на інший

БІОЛОГІЯ + ЛІТЕРАТУРА

Поведінка людини та розумова діяльність

У казці Івана Франка «Лис Микита» (пісня 9) є такі рядки:

Наше все життя - війна є,

Кождий боресь в ній, як знає:

Сей зубами, той крильми,

Третій кігтями міцними,

Інший скоками прудкими...

Чим же боремося ми?...

В нас підмога лиш одна єсть -

Се розумна голова.

Чому розумова діяльність людини є найдосконалішим компонентом поведінки у «боротьбі за життя»?

РЕЗУЛЬТАТ

1-6 балів • 1. Що таке научіння? 2. Назвіть три основні групи способів научіння. 3. Що таке розумова діяльність людини? 4. Назвіть соціальні чинники, що визначають особливості розумової діяльності людини. 5. Що є фізіологічною основою розумової діяльності? 6. Наведіть приклади чинників, які впливають на розумову діяльність.

7-9 балів • 7. Які є види научіння в людини? 8. Які особливості розумової діяльності людини? 9. Які чинники впливають на розвиток розумової діяльності людини?

10-12 балів • 10. Обґрунтуйте основні правила розвитку розумової діяльності людини.