Біологія. Підручник для осіб з особливими освітніми потребами (Н54.1–Н54.2). Частина 2. 8 клас. Соболь

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті частина 1, частина 2.

Цей підручник (частина 1) на сайті History | Твоя електронна бібліотека тут.

Тема 10. Вища нервова діяльність

Всякому місту - звичай і права

Всяка тримає свій ум голова...

Г. Сковорода

§ 53. Поняття про вищу нервову діяльність і її основні типи

Основні поняття й ключові терміни: ВИЩА НЕРВОВА ДІЯЛЬНІСТЬ (ВНД). Типи ВНД. Темперамент.

Пригадайте! Що таке кора півкуль великого мозку?

Вступна вправа

Тест «Знайди зайве»

Прочитайте запропоновані рядки й за 1 хвилину в кожному з них знайдіть зайве слово.

 • 1. Нейрон, нерви, нервові вузли, гормон, синапси.
 • 2. Молоко, сир, сметана, йогурт, сало.
 • 3. Краб, судак, кумка, вуж, пугач, їжак
 • 4. Береза, дуб, граб, липа, ялина.

Чому успішне розв’язання цього завдання є результатом вищої нервової діяльності?

ЗМІСТ

Які особливості та значення ВНД?

Діяльність нервової системи умовно поділяють на нижчу та вищу. Нижча нервова діяльність - сукупність безумовно-рефлекторних реакцій, спрямованих на роботу внутрішніх органів і підтримання гомеостазу. Ці реакції є вродженими, а їхні центри містяться в спинному мозку та стовбурі головного мозку. Безумовно-рефлекторна діяльність є однаковою в різних людей. А які ж особливості ВНД людини?

Іл. 101. Видатні фізіологи, засновники вчення про ВНД (зліва направо): Сеченов І. Μ., Ухтомський О. О., Павлов І. П.

Засновниками вчення про ВНД є /. Μ. Сеченов (1829-1905) та І. П. Павлов (1849-1936). У своїх дослідженнях вони довели, що ВНД є нерозривною єдністю вроджених і набутих форм пристосування, тобто безумовних і умовних рефлекторних реакцій. Складовими елементами ВНД, згідно з І. П. Павловим, є й різні форми психічної активності. Вищий рівень психічної активності людини, що забезпечує її цілеспрямовану поведінку, називають свідомістю. Ця специфічна людська форма відображення у мозку предметів і явищ дійсності виявляється через відчуття, сприймання, уявлення, мислення, увагу, пам’ять.

Вищими відділами ВНД є кора півкуль великого мозку та підкірка. Кора півкуль - це сукупність нейронів у складі сірої речовини, що забезпечують виникнення впродовж життя умовних рефлексів. Підкірка, або базальні ядра півкуль мозку, є нейронними вузлами, що занурені в білу речовину великого мозку. У підкірці містяться центри найважливіших безумовно-рефлекторних реакцій, що є основою для умовних рефлексів. Характер взаємодії кіркових і підкіркових центрів і визначає кожен руховий ефект. Це твердження є складовим положенням учення про домінанту, що пояснює роботу нервових центрів та організацію поведінки людини. Творцем вчення є відомий фізіолог О. О. Ухтомський (1875-1942).

Нервовими процесами ВНД є збудження та гальмування. Збудження починається як реакція нейронів, що проявляється у підвищенні їхньої активності. Виникає збудження в нервових центрах, а потім поширюється по нервових волокнах у вигляді нервових імпульсів. Гальмування також є активним процесом, який пригнічує збудження або запобігає йому. Збудження й гальмування в людини мають індивідуальний характер.

ВНД людини відрізняється від вищої нервової діяльності тварин специфічними особливостями, що пов’язані наявністю членороздільної мови, другої сигнальної системи, абстрактного мислення, розумової діяльності. Специфічність ВНД людини зумовлена також функціональною асиметрією півкуль головного мозку. У 1981 році «за відкриття, що стосуються функціональної спеціалізації півкуль головного мозку» Роджер Сперрі (1913-1994) відзначений Нобелівською премією з медицини та фізіології.

Отже, ВИЩА НЕРВОВА ДІЯЛЬНІСТЬ - сукупність нервових процесів, які відбуваються у вищих відділах ЦНС, мають індивідуальний характер та забезпечують перебіг поведінкових реакцій людини.

Чим відрізняються типи вищої нервової діяльності?

Тип вищої нервової діяльності - це сукупність особливостей нервових процесів, які становлять фізіологічну основу індивідуальних відмінностей діяльності людини. І. П. Павлов виділяв основними властивостями процесів збудження та гальмування силу, врівноваженість і рухливість:

 • сила збудження - це здатність нервових клітин відповідно реагувати на сильні подразнення без розвитку гальмування;
 • сила гальмування зумовлена здатністю нейронів тривалий час підтримувати стан активного гальмування;
 • врівноваженість нервових процесів - це збалансованість процесів збудження та гальмування, що створює основу для більш урівноваженої поведінки;
 • рухливість нервових процесів зумовлена швидкістю переходу нейронів від збудження до гальмування.

На підставі уявлень про особливості нервових процесів виділяють 4 основних типи ВНД: жвавий, спокійний, нестримний та слабкий.

Таблиця 63. ТИПИ ВНД (за І. П. Павловим)

Тип ВНД

Тип темперамента

Особливості нервових процесів

Жвавий

Сангвінічний

Сильний, врівноважений, рухливий

Спокійний

Флегматичний

Сильний, врівноважений, інертний

Нестримний

Холеричний

Сильний, неврівноважений, рухливий

Слабкий

Меланхолічний

Слабкий

Типи вищої нервової діяльності зрідка трапляються в «чистому вигляді». Більшість людей мають риси всіх її типів із переважанням одного з них. Тип ВНД є природженим і становить основу психічної діяльності людини, її темпераменту, а також має певний вплив на формування тих чи інших рис характеру.

Отже, типи вищої нервової діяльності відрізняються особливостями процесів збудження та гальмування.

Які основні властивості темпераменту?

Типи ВНД є фізіологічною основою темпераменту в людини. Темперамент - сукупність індивідуальних особливостей, що виявляються у силі, швидкості та врівноваженості нервових процесів. Уявлення про темперамент виникло давно: давньогрецький лікар Гіппократ є творцем вчення про темпераменти, а римський лікар Гален розробив першу класифікацію темпераментів. Назви типів темпераменту походили від назв рідин: холеричний (від грец. холе - жовч), сангвінічний (від лат. sanguis - кров), флегматичний - (від грец. флегма - слиз), меланхолічний (від грец. мелан - чорна і холе - жовч). Важливу роль у розвитку теорії темпераменту мали дослідження І. Павлова, який показав взаємозв’язок темпераменту людини з її типом ВНД. Сучасними дослідженнями встановлено, що темперамент не впливає на успішність діяльності людини, від нього не залежать інтереси й захоплення людини. Кожен тип темпераменту має свої позитивні та негативні особливості. Так, нестримний холерик є дуже активним, легковажний сангвінік жваво сприймає світ, млявий флегматик завжди має сили й ґрунтовність, а нерішучий меланхолік є напрочуд чутливою людиною, яка співчуває кожному.

Характеристика типів темпераменту визначається його властивостями: а) сензитивність (підвищена чутливість до подій, що відбуваються); б) реактивність (визначає ступінь мимовільності реакції на зовнішні та внутрішні впливи однакової сили); в) активність (енергійність впливу людини на довкілля); г) темп реакцій (швидкість протікання різних психічних реакцій та процесів); д) пластичність (гнучкість пристосування до зовнішніх впливів); е) емоційна збудливість (властивість, обумовлена мінімальним упливом, необхідним для виникнення емоційної реакції).

Отже типи темпераменту відрізняються за такими властивостями: чутливість, реактивність, активність, темп реакцій, пластичність, емоційна збудливість та ін.

ДІЯЛЬНІСТЬ

Дослідницький практикум

ВИЗНАЧЕННЯ ТИПУ ВНД ТА ВЛАСТИВОСТЕЙ ТЕМПЕРАМЕНТУ

Мета: формувати вміння використовувати опитувальники для визначення типу ВНД та властивостей темпераменту.

Обладнання: підбірка завдань (на основі особистісного опитувальника Айзенка).

Хід роботи

1. Дослідження типів ВНД й темпераменту може здійснюватись за допомогою опитувальників. Дайте відповіді на запитання. Якщо твердження збігається з вашою думкою, позначте його знаком «+», якщо ні - то «-».

 • 1. Чи здійснюєте ви свою діяльність (навчання) без попереднього планування?
 • 2. Чи буває так, що ви почуваєте себе то щасливим, то нещасним без вагомих на те причин?
 • 3. Чи почуваєте ви себе щасливим, коли займаєтесь справою, яка потребує миттєвих дій?
 • 4. Чи бувають у вас різкі зміни настрою без вагомих на те причин?
 • 5. Під час нових знайомств ви першим проявляєте ініціативу?
 • 6. Чи часто ви буваєте в поганому настрої?
 • 7. Чи схильні ви діяти швидко та рішуче?
 • 8. Чи буває так, що ви намагаєтесь на чомусь зосередитись, але вам це не вдається?
 • 9. Ви є пристрасною людиною?
 • 10. Чи буває так, що під час розмови з іншими людьми ви присутні лише фізично, а подумки - відсутні?
 • 11. Чи відчуваєте ви дискомфорт без спілкування?
 • 12. Чи буває так, що часом ви сповнені енергією, а часом, навпаки, зовсім пасивні?

Обробка результатів

 • Кількість «плюсів» на всі запитання з непарними номерами відкладіть на горизонтальній осі вправо від нуля.
 • Кількість «мінусів» на всі запитання з непарними номерами відкладіть на горизонтальній осі вліво від нуля.
 • Кількість «плюсів» на всі запитання з парними номерами відкладіть на вертикальній осі вгору від нуля.
 • Кількість «мінусів» на всі запитання з парними номерами відкладіть на вертикальній осі вниз від нуля.
 • Поєднуєте крайні відкладені точки на осях. Площа отриманого чотирикутника відображає темперамент, а розподіл чотирикутника по секторах показує переважання типу темпераменту.

2. Визначення властивостей темпераменту. За допомогою таблиці оцініть властивості власного темпераменту

Властивість

Сангвініки

Холерики

Флегматики

Меланхоліки

Чутливість

Знижена

Знижена

Знижена

Підвищена

Реактивність

Висока

Висока

Низька

Низька

Активність

Висока

Висока

Висока

Низька

Темп реакцій

Прискорений

Прискорений

Уповільнений

Уповільнений

Пластичність

Наявна

Відсутня

Відсутня

Відсутня

Емоційна збудливість

Підвищена

Підвищена

Знижена

Підвищена

РЕЗУЛЬТАТ

1-6 балів • 1. Що таке ВНД? 2. Яке значення має ВНД для організму людини? 3. Що таке тип ВНД? 4. Назвіть типи ВНД за І. Павловим. 5. Що таке темперамент? 6. Назвіть типи темпераментів людини.

7-9 балів • 7. Які особливості ВНД людини? 8. Чим відрізняються типи вищої нервової діяльності? 9. Які основні властивості темпераменту?

10-12 балів • 10. Як визначають тип ВНД та властивості темпераменту?Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.