Біологія. Підручник для осіб з особливими освітніми потребами (Н54.1–Н54.2). Частина 2. 8 клас. Соболь

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті частина 1, частина 2.

Цей підручник (частина 1) на сайті History | Твоя електронна бібліотека тут.

Тема 9. Зв’язок організму людини із зовнішнім середовищем. Cенсорні системи

Наші відчуття - це клавіші, по яких

ударяє навколишнє середовище.

Дені Дідро

§ 46. Загальна характеристика сенсорних систем

Основні поняття й ключові терміни: СЕНСОРНІ СИСТЕМИ. Рецептори.

Пригадайте: Що таке подразливість?

Поміркуйте!

Інформація (від лат. infornatio - роз’яснення) - відомості про навколишній світ. Організми отримують її із зовнішнього середовища для того, щоб відповідно реагувати й пристосовуватися до мінливих умов середовища, для орієнтації в просторі тощо. Жива природа в процесі еволюції створила вражаючу різноманітність приймачів інформації. Якою буває інформація зовнішнього середовища?

ЗМІСТ

Яка роль сенсорних систем у забезпеченні зв’язку організму із зовнішнім середовищем?

Сприйняття інформації є обов’язковою умовою життєдіяльності будь-якого живого організму. Навіть найпростіші одноклітинні організми (бактерії чи амеби) постійно отримують і використовують інформацію для вибору найбільш сприятливих умов існування. У людини сприйняття інформації забезпечують 5 основних видів чуття: зір, слух, нюх, смак і дотик. Окрім того, людина відчуває ще температуру, гравітацію, біль, рухи, спрагу, голод, тиск, наповнення, об’єм тощо.

Як сприймається інформація у людини? Зовнішні й внутрішні рецептори нашого тіла сприймають впливи різних подразників і перетворюють їх у нервові імпульси. По нервових волокнах ці сигнали надходять до мозку, де аналізуються. Загалом, сприйняття інформації відбувається за участю цілої системи структур, що утворюють сенсорні системи, або аналізатори.

СЕНСОРНІ СИСТЕМИ (від лат. sensus - відчуття) - сукупність структур, які отримують, передають та аналізують інформацію із зовнішнього та внутрішнього середовищ. У людини розрізняють сенсорні системи зору, слуху, смаку, нюху, дотику, температури, болю, рівноваги, руху та ін.

Іл. 87. Сенсорні системи людини: 1 - смакова зона; 2 - нюхова зона; 3 - зона внутрішніх органів; 4 - рухова зона; 5 - зона шкірної чутливості; 6 - зорова зона; 7 - слухова зона

Завдяки діяльності сенсорних систем у людини формуються відчуття, сприйняття, уявлення, мислення, свідомість, набувається досвід, розвивається розум. Сенсорна інформація, яку ми отримуємо, має значення для організації процесів життєдіяльності, поведінки та є важливим чинником пристосування та розвитку. Якщо обмежити надходження інформації, то спостерігається порушення фізичного й психічного розвитку, інтелекту взагалі. Для організації повноцінного зв’язку з навколишнім середовищем необхідна спільна діяльність усіх сенсорних систем організму людини.

Отже, сенсорні системи забезпечують отримання інформації про впливи різних подразників, що є основою для організації життєдіяльності та пристосованості організму людини.

Яка будова сенсорних систем?

Будь-яка сенсорна система складається з трьох відділів: периферичного, провідникового та центрального.

Периферичний відділ представлений рецепторами. Рецептори (від лат. receptor - той, що сприймає) - чутливі нервові закінчення або клітини, що сприймають енергію подразнення й перетворюють її на нервові імпульси. За розташуванням розрізняють зовнішні (наприклад, рецептори шкіри) та внутрішні (наприклад, рецептори м’язів) рецептори. А залежно від природи подразнення ці чутливі утвори поділяють на світлові (сприймають енергію світла), слухові (сприймають звукові коливання), нюхові (сприймають впливи летких хімічних сполук), смакові (сприймають впливи розчинених хімічних сполук), дотикові (сприймають механічні впливи), температурні (сприймають тепло й холод), больові (сприймають будь-який надмірний вплив на організм) рецептори. Зазвичай, будь-який рецептор сприймає тільки «свій» відповідний подразник, до якого має високу чутливість.

Іл. 88. Види рецепторів: 1 - світлові; 2 - слуховий; 3 - нюховий; 4 - смаковий; 5 - дотикові

Провідниковий відділ складається з чутливих волокон, що передають закодовані сигнали до ЦНС. Цей шлях утворюють нейрони, в яких опрацьовується та виділяється найбільш важлива інформація. Окремі чутливі волокна нейронів утворюють чутливі нерви (наприклад, зорові, нюхові) або входять до складу змішаних (наприклад, спинномозкові, язикоглотковий, присінково-завитковий). Швидкість проведення збудження по таких нервах висока - близько 120 м/с.

Центральний відділ сенсорних систем утворюють чутливі зони кори великого мозку та підкіркових структур, де відбувається аналіз і синтез інформації. Ці зони мають певне розташування: рухова зона - у лобовій частці, зона шкірно-м’язової чутливості - у тім’яній частці, зорова зона - у потиличній частці півкуль, слухова, смакова й нюхова зони - у скроневій частці. Саме у цих ділянках кори формуються відповідні зорові, слухові, нюхові та інші відчуття.

Отже, отримання, проведення й аналіз інформації із середовища здійснюють периферичний, провідниковий та центральний відділи сенсорних систем.

Які властивості сенсорних систем людини?

Загальною властивістю сенсорних систем є їхня адаптація - здатність пристосовувати рівень своєї чутливості під впливом дії подразника. Пригадайте, як очі поступово звикають до темряви. Біологічна роль адаптації полягає у зменшенні чи усуненні неважливої інформації. Окрім цієї властивості, можна виокремити й інші:

  • сенсорні системи спеціалізуються на сприйнятті певного виду подразнень і формуванні специфічних відчуттів;
  • сенсорні системи (крім больової) під дією тривалих вправ здатні підвищувати свої можливості, тобто вправляння. Так тренуються відчуття слуху музикантів, відчуття кольорів художників;
  • для сенсорних систем характерна взаємодія, яка реалізується через взаємодію відчуттів на рівні кори й підпірки. Так, при яскравому світлі краще відчувається смак їжі та ін.;
  • сенсорні системи здатні до компенсації функцій, тобто відшкодування функції однієї сенсорної системи за рахунок якісної перебудови або посиленого використання збережених функцій інших сенсорних систем. Так, у людей, які втратили зір, поліпшуються слух і дотикова чутливість.

Отже, найзагальнішими властивостями сенсорних систем є адаптація, спеціалізація, вправляння, взаємодія та компенсація функцій.

ДІЯЛЬНІСТЬ

САМОСТІЙНА РОБОТА З ТАБЛИЦЕЮ

Будова основних сенсорних систем людини

За допомогою тексту й ілюстрації параграфа визначте будову основних сенсорних систем людини. У робочому зошиті заповніть таблицю й зробіть висновок про значення сенсорної інформації для організму.

Сенсорна система

Периферичний відділ

Провідниковий відділ

Центральний відділ

Зорова

Слухова

Смакова

Нюхова

Дотикова

БІОЛОГІЯ + ПСИХОЛОГІЯ

Відчуття людини

Відчуття

Інформація

1. Зорові

2. Слухові

3. Смакові

4. Нюхові

5. Дотикові

6. Температурні

7. Больові

8. Кінестетичні

9. Статичні

10. Органічні

11. Вібраційні

Відчуття - це відображення інформації про окремі властивості предметів чи явищ навколишнього світу в корі великого мозку. У людини відчуття набули особливого розвитку й стали джерелом її знань про навколишній світ. У психології виокремлюють 11 видів відчуттів. Визначте відповідний вид інформації навколишнього середовища, що «вдаряє» по цих «клавішах» нашого організму.

БІОЛОГІЯ + КОСМОС

Сенсорні системи й сенсорний голод

У космонавтів, спелеологів, підводників унаслідок зменшення кількості інформації, що надходить через органи чуттів, може виникати сенсорний голод (або сенсорна депривація, англ. sensory deprivation), що різко знижує функціональну активність великого мозку. Що таке сенсорний голод? Оцініть значення сенсорних систем для забезпечення життєдіяльності організму.

РЕЗУЛЬТАТ

1-6 балів • 1. Що таке сенсорні системи? 2. Назвіть основні сенсорні системи людини. 3. Назвіть відділи сенсорних систем. 4. Що таке рецептори? 5. Наведіть приклади рецепторів. 6. Назвіть основні властивості сенсорних систем.

7-9 балів • 7. Яку роль виконують сенсорні системи в забезпеченні зв’язку організму із зовнішнім середовищем? 8. Яка будова сенсорних систем? 9. Які властивості сенсорних систем людини?

10-12 балів • 10. Яке значення мають сенсорні системи для забезпечення процесів життєдіяльності організму?Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.