Основи правознавства. Повторне видання. З поглибленим вивченням основ правознавства. 9 клас. Святокум

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 22. Органи виконавчої та судової влади, місцеве самоврядування в Україні

ПРИГАДАЙТЕ! Які функції має виконувати держава?

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ: місцеве самоврядування, правосуддя.

1. Які повноваження має Кабінет Міністрів України

ЗАВДАННЯ 1. Уряд — вітрила, народ — вітер, держава — корабель, час — море. (К. Берне)

Як ви розумієте зміст наведеного висловлювання? Спробуйте пояснити його, спираючись на відомості про діяльність Кабінету Міністрів України, які надходять із засобів масової інформації.

Відповідно до Конституції України, Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів виконавчої влади. Він відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України в межах, передбачених Конституцією України.

Будівля Кабінету Міністрів України

До складу Кабінету Міністрів України входять: Прем’єр-міністр України, Перший віце-прем’єр-міністр, віце-прем’єр-міністри, міністри.

Прем’єр-міністр України призначається Верховною Радою України за поданням Президента України. Кандидатуру для призначення на посаду Прем’єр-міністра України вносить Президент України за пропозицією коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України. Міністр оборони України, Міністр закордонних справ України призначаються Верховною Радою України за поданням Президента України, інші члени Кабінету Міністрів України призначаються Верховною Радою України за поданням Прем’єр-міністра України.

Прем’єр-міністр України керує роботою Кабінету Міністрів України, спрямовує її на виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України, схваленої Верховною Радою України.

СИСТЕМА ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

Кабінет Міністрів України — вищий орган виконавчої влади

Центральні органи виконавчої влади:

  • міністерства;
  • центральні органи виконавчої влади (державні служби, державні агентства, державні інспекції тощо);
  • центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом (Антимонопольний комітет України, Державний комітет телебачення і радіомовлення України, Фонд державного майна України, Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Національне агентство України з питань запобігання корупції, Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей, Національна комісія зі стандартів державної мови, Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів)
  • Колегіальні органи (Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку).
  • Інші центральні органи виконавчої влади (Адміністрація Державної прикордонної служби України, Бюро економічної безпеки України, Національна поліція України, Український інститут національної пам'яті, Пенсійний фонд України).

Місцеві органи виконавчої влади:

  • місцеві державні адміністрації;
  • територіальні органи центральних органів виконавчої влади

Кабінет Міністрів України забезпечує державний суверенітет та економічну самостійність України, здійснення внутрішньої і зовнішньої політики держави, виконання Конституції й законів України, актів Президента України, а також вживає заходів щодо забезпечення прав і свобод людини й громадянина.

Кабінет Міністрів України розробляє та здійснює загальнодержавні програми економічного, науково-технічного, соціального і культурного розвитку України. Він розробляє проєкт закону про Державний бюджет України і забезпечує виконання затвердженого Верховною Радою України Державного бюджету України, подає Верховній Раді України звіт щодо його виконання.

Кабінет Міністрів України спрямовує і координує роботу міністерств, інших органів виконавчої влади. До його повноважень віднесено утворення, реорганізацію та ліквідацію відповідно до закону міністерств та інших центральних органів виконавчої влади в межах коштів, передбачених на утримання органів виконавчої влади, а також призначення на посади та звільнення з посад за поданням Прем’єр-міністра України керівників центральних органів виконавчої влади, які не входять до його складу.

Кабінет Міністрів України в межах своєї компетенції видає постанови й розпорядження, які є обов’язковими до виконання.

Акти Кабінету Міністрів України підписує Прем’єр-міністр України.

Нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади підлягають реєстрації в порядку, встановленому законом.

Кабінет Міністрів України складає свої повноваження перед новообраною Верховною Радою України. Унаслідок відставки Прем’єр-міністра України або висловлення Верховною Радою України недовіри Кабінету Міністрів України він іде у відставку.

Систему центральних органів виконавчої влади складають міністерства України та інші центральні органи виконавчої влади.

Виконавчу владу в областях і районах, містах Києві й Севастополі здійснюють місцеві державні адміністрації.

Склад місцевих державних адміністрацій формують голови державних адміністрацій, які призначаються на посаду та звільняються з посади Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України. При здійсненні своїх повноважень вони відповідальні перед Президентом України й Кабінетом Міністрів України та підконтрольні органам виконавчої влади вищого рівня. Місцеві державні адміністрації також підзвітні й підконтрольні радам у частині повноважень, делегованих їм відповідними обласними або районними радами.

Рішення голів місцевих державних адміністрацій, що суперечать Конституції та законам України, іншим актам законодавства України, можуть бути, відповідно до закону, скасовані Президентом України або головою місцевої державної адміністрації вищого рівня.

У взаємовідносинах місцевих державних адміністрацій із відповідними радами важливим положенням є те, що обласна або районна рада може висловити недовіру голові відповідної місцевої державної адміністрації, на підставі чого Президент України приймає рішення й дає обґрунтовану відповідь. Якщо недовіру голові районної або обласної державної адміністрації висловили дві третини від складу відповідної ради, Президент України приймає рішення про відставку голови місцевої державної адміністрації.

Керівники місцевих органів виконавчої влади не мають права поєднувати свою службову діяльність з іншою роботою, крім викладацької, наукової та творчої в позаробочий час, входити до складу керівного органу або наглядової ради підприємства, що має на меті отримання прибутку.

2. Як організоване місцеве самоврядування в нашій державі

Крім органів державної влади, суверенітет народу України реалізується через систему органів місцевого самоврядування. Згідно зі статтею 7 Конституції, в Україні визнається й гарантується місцеве самоврядування — право жителів села, селища або міста самостійно вирішувати питання місцевого значення. Органи місцевого самоврядування не входять до системи органів державної влади, проте вони жодним чином не відірвані й не протиставлені їм, а покликані разом з органами державної влади сприяти функціонуванню здорового демократичного суспільства.

ЗАВДАННЯ 2. Попрацюйте із джерелом права. Ознайомтеся зі статтею Конституції України. З'ясуйте, як Основний Закон визначає органи місцевого самоврядування та які їхні повноваження закріплює.

ІЗ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ

Стаття 140. Місцеве самоврядування є правом територіальної громади — жителів села чи добровільного об'єднання в сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста — самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції та законів України.

Особливості здійснення місцевого самоврядування в містах Києві та Севастополі визначаються окремими законами України.

Місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою в порядку, встановленому законом, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування: сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи.

Органами місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст, є районні та обласні ради.

Питання організації управління районами в містах належить до компетенції міських рад.

Сільські, селищні, міські ради можуть дозволяти з ініціативи жителів створювати будинкові, вуличні, квартальні та інші органи самоорганізації населення і наділяти їх частиною власної компетенції, фінансів, майна.

Формами безпосереднього здійснення територіальними громадами сіл, селищ, міст своїх повноважень є місцеві вибори та місцевий референдум. Рішення, прийняте місцевим референдумом, не потребує будь-якого затвердження державними органами і є обов’язковим для виконання відповідною місцевою радою, місцевими органами державної виконавчої влади, підприємствами, організаціями й установами, а також громадянами.

Однією з форм безпосереднього волевиявлення територіальної громади є загальні збори громадян, які проводяться за місцем їх проживання. Населення села, селища, міста та його представницькі органи мають право управляти майном, що є комунальною власністю, встановлювати місцеві податки, призначати в разі потреби місцеві референдуми, створювати або ліквідовувати комунальні підприємства, контролювати їх діяльність. Сільські, селищні, районні, міські та обласні ради затверджують бюджети відповідних територій або населених пунктів і звіти про їх виконання, програми соціально-економічного й культурного розвитку, контролюють їх виконання.

Сільські, селищні, міські, районні й обласні ради є представницькими органами місцевого самоврядування. Ці ради можуть створювати виконавчі органи або передавати частину своїх повноважень місцевим державним адміністраціям.

До складу місцевих рад входять депутати, вибори яких проводяться за загальноприйнятими принципами. Крім депутатів, населення села, селища або міста прямим голосуванням обирає сільського, селищного або міського голову. Він є головною посадовою особою відповідної територіальної громади. Строк повноважень депутатів і голови становить п’ять років.

Конституція України встановила, що у власності територіальних громад перебувають земля, природні ресурси, нерухомість, інше майно.

При здійсненні своїх повноважень органи місцевого самоврядування мають право приймати рішення, які є обов’язковими для виконання на відповідній території. Якщо такі рішення суперечать закону, їх може скасувати суд.

Система місцевого самоврядування — сукупність органів місцевого самоврядування, органів самоорганізації населення та організаційних форм, за допомогою яких відповідна територіальна громада або її складові частини виконують завдання та функції місцевого самоврядування, вирішують питання місцевого значення.

ЗАВДАННЯ 3. Попрацюйте в групах. Ознайомтеся з інформацією про роботу органів місцевого самоврядування. Визначте, якими питаннями вони опікуються.

Борсуківська громада, що на Тернопільщині, об'єднує 11 населених пунктів. Завдяки децентралізації тут змогли відновити дороги, провести освітлення вулиць, відкрити нову амбулаторію. У громаді добре розвинуте сільське господарство: фермери обробляють поля, а на водосховищі працює рибне господарство, яке експортує рибу за кордон.

Громаду вже не перший рік турбує проблема місцевих стихійних звалищ. Громада створила комунальне підприємство і власними силами облаштувала сортувальні баки. Але цього замало, щоб позбутися сміттєзвалища. Тож громада хоче відкрити сортувальну лінію, купити прес для твердих побутових відходів та сучасні контейнери для сміття.

Борсуківська громада зі своїм проєктом вже стала фіналістом конкурсу «Наша громада» і сподівається на перемогу, аби покращити екологічний стан громади. (https://decentralization.gov.ua/news/13999)

Із 2014 р. в Україні триває реформа державної влади та місцевого самоврядування, пов’язана з децентралізацією влади, тобто передаванням від органів виконавчої влади до органів місцевого самоврядування значної частини повноважень, ресурсів та відповідальності. Ці зміни базуються на положеннях Європейської хартії місцевого самоврядування та найкращих світових стандартах суспільних відносин у цій сфері. Центральною ідеєю реформи є розуміння того, що житель кожного села чи міста має право на сучасну медицину й освіту, доступні та якісні адміністративні послуги, гарні дороги, упорядковані вулиці. Однак громадяни можуть дієво впливати на якість цих послуг лише тоді, коли відповідальні за їх надання живуть поряд. Найближчою до людей владою є органи місцевого самоврядування: сільські, селищні міські ради та їхні виконавчі комітети. Відтак, саме їм мають надаватися широкі повноваження й кошти для вирішення нагальних місцевих питань, вони ж мають нести за це відповідальність.

Закон України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» став нормативною основою для створення у 2015—2019 рр. 982 об’єднаних територіальних громад (ОТГ). До складу цих ОТГ увійшли близько 4500 колишніх місцевих рад (із майже 12 тис.). Територіальні громади об’єднують зусилля і можливості сіл, селищ, міст, які до них входять, для вирішення нагальних питань. Закон також запровадив посаду старост, які представляють інтереси сільських жителів в раді громади.

У 2020 р. розпочався другий етап реформи. Кабінет Міністрів України затвердив новий адміністративно-територіальний устрій базового рівня. В Україні сформовано 1469 територіальних громад, які покриватимуть усю територію держави.

17 липня 2020 року Верховна Рада України прийняла Постанову №3650 «Про утворення та ліквідацію районів», відповідно до якої в Україні створено 136 районів, а колишні 490 районів ліквідовано.

3. Як функціонують органи судової влади в нашій державі

Однією з гілок влади в демократичній державі є судова влада. Головним її завданням є здійснення правосуддя.

Найвищим судом у системі судоустрою України є Верховний Суд.

Конституція та закони України встановлюють принципи судочинства.

Правосуддя — особлива діяльність держави, що здійснюється від її імені судами, яка полягає у розгляді та вирішенні в установленому порядку спорів щодо прав і свобод та справ про правопорушення.

Особливу роль в Україні відіграє Конституційний Суд України.

ПРИГАДАЙТЕ! У чому полягають завдання Конституційного Суду України? Як формується його склад?

Систему судоустрою складають:

1) місцеві суди;

2) апеляційні суди;

3) Верховний Суд.

Для розгляду окремих категорій справ діють вищі спеціалізовані суди (Вищий суд з питань інтелектуальної власності та Вищий антикорупційний суд).

Завданням Вищого антикорупційнго суду є здійснення правосуддя з метою захисту особи, суспільства й держави від корупційних і пов’язаних із ними злочинів, а також вирішення питання про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави у випадках, передбачених законом, у порядку цивільного судочинства.

У ході судової реформи, яка триває в нашій державі з 2016 року, створено також Вищу раду правосуддя.

Вища рада правосуддя — колегіальний, незалежний конституційний орган державної влади та суддівського врядування, який діє в Україні на постійній основі для забезпечення незалежності судової влади, її функціонування на засадах відповідальності, підзвітності перед суспільством, формування доброчесного та високопрофесійного корпусу суддів, додержання норм Конституції і законів України, а також професійної етики в діяльності суддів і прокурорів.

ЗАВДАННЯ 4. Попрацюйте із джерелом права. Які засади судочинства визначені статтею 129 Конституції України?

ІЗ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ

Стаття 129. Суддя, здійснюючи правосуддя, є незалежним та керується верховенством права.

Основними засадами судочинства є:

1) рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом;

2) забезпечення доведеності вини;

3) змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості;

4) підтримання публічного обвинувачення в суді прокурором;

5) забезпечення обвинуваченому права на захист;

6) гласність судового процесу та його повне фіксування технічними засобами;

7) розумні строки розгляду справи судом;

8) забезпечення права на апеляційний перегляд справи та у визначених законом випадках — на касаційне оскарження судового рішення;

9) обов'язковість судового рішення.

Законом можуть бути визначені також інші засади судочинства.

Судочинство провадиться суддею одноособово, колегією суддів чи судом присяжних.

За неповагу до суду чи судді винні особи притягаються до юридичної відповідальності.

ВИСНОВКИ

• До системи органів виконавчої влади в Україні входять Кабінет Міністрів України, центральні органи виконавчої влади, а також місцеві державні адміністрації, територіальні органи міністерств, державних комітетів, центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом.

• В Україні визнається й гарантується місцеве самоврядування — право жителів села, селища або міста самостійно вирішувати питання місцевого значення. Органи місцевого самоврядування не входять до системи органів державної влади, але здійснюють із ними взаємодію.

• Головним завданням судової гілки влади є здійснення правосуддя. Ця гілка влади представлена системою судів, найвищим із яких є Верховний Суд.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Дайте визначення понять: «місцеве самоврядування», «правосуддя».

2. Подайте у вигляді схеми поділ органів державної влади в Україні на гілки.

3. Цікава ваша думка! Згідно з положенням Закону України «Про Вищу раду правосуддя» до повноважень цього органу належить надання згоди на затримання судді чи утримання його під вартою чи арештом. Чи не суперечить така норма закону положенню статті 126 Основного Закону України про те, що «незалежність і недоторканність судді гарантуються Конституцією І законами України»?

Свою позицію аргументуйте посиланнями на нормативно-правові акти та проілюструйте прикладами Із матеріалів ЗМІ та інтеренет-ресурсів.

4. Проведіть мінідослідження. Проаналізуйте Інформацію сайта Децентралізація влади (http://decentralization.gov.ua/) та місцевих ЗМІ. З'ясуйте, як проходить у вашій області (районі) реформа місцевого самоврядування. Скільки створено об'єднаних територіальних громад? Над якими питаннями працюють зараз органи місцевого самоврядування?