Основи правознавства. Повторне видання. 9 клас. Святокум

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 7. Юридична відповідальність

ПРИГАДАЙТЕ!

1. Яку поведінку називають правомірною?

2. Що таке правопорушення?

3. Які види правопорушень ви знаєте?

ОСНОВНЕ ПОНЯТТЯ: юридична відповідальність.

1. Що таке юридична відповідальність

ЗАВДАННЯ 1. Ознайомтеся з наведеними джерелами. Визначте, у якому значенні в кожному з них вживається слово «відповідальність». Про який вид відповідальності йдеться в цих уривках?

1) Рекомендація № R(84)4 Комітету міністрів державам-членам [Ради Європи] про батьківську відповідальність: «...батьківська відповідальність є сукупністю обов'язків та прав, спрямованих на забезпечення морального і матеріального благополуччя дитини, зокрема на піклування про неї, підтримання з нею особистих відносин та забезпечення її освіти, утримання, правове представництво та управління її власністю...»

2) Аліна Сігда, керівниця відділу PR приватної компанії, відзначає: «Під час дискусії компанії показали різницю між благодійними проектами та таким комплексним поняттям, як корпоративна соціальна відповідальність, що включає організаційне управління, розвиток персоналу, захист інтересів споживачів, соціальні інвестиції. (За матеріалами сайту http://delo.ua/pressrelizy/)

3) Звернення Бюро Києво-Галицького Верховного Архієпископства УГКЦ із питань екології з приводу проблем, пов'язаних зі станом природного довкілля: «День Творця — це дуже добра нагода згадати про християнську відповідальність за величні дари Божого створіння — природи. Це добра нагода пробудитися з летаргічного сну безвідповідальності, розплющити очі і побачити не тільки критичний стан довкілля, але також і свою співучасть та відповідальність за його руйнування. Це є добра нагода для своєрідного "екологічного навернення" та виявлення себе дітьми Божими, на яких нетерпляче очікує все створіння (див. Рим 8, 19), тобто очікує від нас, щоб ми ставились до нього по-божому, із любов'ю та піклуванням, а не як чужинці, безжальні хижаки та безрозсудні експлуататори» (http://maidan.org.ua/static/narnewslviv/1253266919.html).

4) Закон України «Про відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування»: Цей Закон встановлює відповідальність юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців (суб'єктів містобудування) за правопорушення у сфері містобудівної діяльності... Правопорушеннями у сфері містобудівної діяльності є протиправні діяння (дії чи бездіяльність) суб'єктів містобудування — юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, що призвели до невиконання або неналежного виконання вимог, установлених законодавством, будівельними нормами, державними стандартами і правилами.

Кожний наш вчинок так чи інакше торкається інтересів інших людей, суспільства. Його результат набуває певного значення для оточення, а це завжди накладає відповідальність на особистість.

Внутрішня відповідальність виражає спроможність людини усвідомлювати наслідки своїх вчинків. Діяти відповідно до цих усвідомлень, керуючись нормами моралі, — це здатність правильно зрозуміти потреби інших людей як свої особисті. Тільки той відповідально ставиться до інших, хто поважає в них особистість. Бути відповідальними означає також, що людина вміє керувати своєю поведінкою. Іншими словами, внутрішня відповідальність — це наша совість.

Мобільний термінал для безготівкової сплати штрафу за порушення правил дорожнього руху

Зовнішня відповідальність проявляється у вигляді реакції суспільства на дії особистості. У цьому випадку йдеться про соціальну відповідальність як засіб самозахисту суспільства проти порушення умов його існування.

Сутність соціальної відповідальності полягає в обов’язку людини виконувати вимоги, що висувають до неї суспільство, держава, інші індивіди. У суспільстві діють різні форми соціальної відповідальності: моральна, політична, організаційна, суспільна, партійна, юридична тощо.

Юридична відповідальність — одна із форм соціальної відповідальності. Саме існування права як регулятора суспільних відносин обумовлене необхідністю підтримувати порядок у суспільстві, попереджаючи будь-які відхилення від установлених правил поведінки.

Юридична відповідальність — це передбачені нормами права вид і міра державного примусу, що застосовуються до особи, яка визнана винною у вчиненні правопорушення.

Застосовуючи юридичну відповідальність, держава ставить перед собою певну мету. По-перше, покарання має захистити права й інтереси людей, суспільства від нових посягань. Це так звана охоронна функція. По-друге, покарання має змінити погляди, свідомість правопорушника, виховати його — виховна функція. По-третє, покарання покликане застерегти від правопорушення людей, які мають намір вчинити протиправні дії, — запобіжна функція.

Ознаками юридичної відповідальності є те, що вона:

 • спирається на державний примус у формі каральних та правовідновлювальних засобів;
 • проявляється в обов’язку особи терпіти певні негаразди, втрату певних благ особистого та майнового характеру за вчинене нею правопорушення;
 • настає тільки за вже вчинені або вчинювані правопорушення за наявності складу правопорушення;
 • здійснюється в суворій відповідності до норм права при дотриманні певного процедурно-процесуального порядку, установленого законом.

2. Коли настає юридична відповідальність

ПРИГАДАЙТЕ!

Які елементи становлять склад правопорушення?

Підставою для притягнення до юридичної відповідальності є вчинення правопорушення.

Підставами настання юридичної відповідальності є наявність:

 • правової норми, що охороняє суспільні відносини, на які посягає діяння;
 • юридичного факту — дії, тобто вчинення правопорушення;
 • відповідного правозастосовчого акта, що набув чинності та юридичної сили.

Основні принципи притягнення до відповідальності закріплені в Конституції України:

 • закон не має зворотної сили (притягти людину до відповідальності можна лише на підставі закону, який діяв на час вчинення правопорушення);
 • за одне й те саме правопорушення особа може бути притягнута до відповідальності одного виду лише один раз;
 • особа не несе відповідальності за відмову від виконання явно злочинного наказу;
 • не несе відповідальності особа, яка відмовилася давати свідчення проти членів своєї сім’ї або близьких родичів.

3. Які існують види юридичної відповідальності

Найчастіше види юридичної відповідальності розрізняють залежно від видів правопорушень, що є підставою до її настання. Правопорушення, у свою чергу, розрізняють відповідно до виду правовідносин, у сфері яких вони вчинені. Отже, при виокремленні видів юридичної відповідальності залежно від видів правопорушення ми маємо справу з галузями права, тому така класифікація юридичної відповідальності називається галузевою.

ЗАВДАННЯ 2. Розгляньте схему «Види юридичної відповідальності». Назвіть види юридичної відповідальності, які виокремлюються за галузевою ознакою.

Для допитливих

Крім класифікації за галузевою ознакою, існує також класифікація юридичної відповідальності за характером санкцій (заходів впливу, покарання за порушення закону).

Залежно від головних цілей юридичної відповідальності санкції за правопорушення поділяються на два основні види: штрафні (каральні), головне завдання яких полягає в покаранні правопорушника, та правовідновлювальні, спрямовані на усунення безпосередньо завданої правопорушенням шкоди. Відповідно, і юридична відповідальність поділяється на штрафну (каральну) і правовідновлювальну (компенсаційну).

Висновки

• Юридична відповідальність — це нормативний, формально визначений, гарантований та забезпечений державним примусом, переконанням або заохоченням юридичний обов'язок суб'єктів суспільних відносин дотримуватися правових норм. У разі вчинення правопорушення — це обов'язок правопорушника зазнати осуду та обмежень майнового та/або особистого немайнового характеру.

• Фактичною підставою юридичної відповідальності є правопорушення. Нормативно-правовою підставою юридичної відповідальності є наявність правових норм, що передбачають притягнення до юридичної відповідальності. Процесуальною підставою є правозастосовний акт, у якому міститься рішення щодо конкретної справи та який індивідуалізує юридичну відповідальність.

• Юридичну відповідальність поділяють на такі основні види: конституційна, кримінальна, адміністративна, дисциплінарна, цивільно-правова, матеріальна, міжнародно-правова.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Дайте визначення поняття «юридична відповідальність».

2. Доповніть схему.

3. Заповніть таблицю «Види юридичної відповідальності».

Вид юридичної відповідальності

У яких випадках настає

Приклад правопорушення, за вчинення якого настає цей вид юридичної відповідальності

4. Цікава ваша думка! У чому ви вбачаєте головну мету юридичної відповідальності? Аргументуйте свою позицію прикладами із сучасного життя, ЗМІ, історичними фактами.