Основи правознавства. Повторне видання. 9 клас. Святокум

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 28. Практичне заняття. Ігровий суд

ПРИГАДАЙТЕ!

Які засади судочинства визначені Основним Законом України?

1. Яким є загальний порядок розгляду справ у суді

Процес розгляду справ у суді чітко регламентовано. Кожен з учасників процесу має права та обов’язки, які дозволяють забезпечити чесніть, неупередженість та змагальність при розгляді справи в суді. Галузі права, що регулюють судовий розгляд, називаються процесуальними. При цьому для різних ситуацій застосовуються різні процедури. Так, розгляд справ про кримінальні правопорушення регламентується Кримінальним процесуальним кодексом України. Судовий розгляд цивільно-правових спорів урегульовано Цивільним процесуальним кодексом України. Порядок проведення судових процесів між суб’єктами господарської діяльності визначається Господарським процесуальним кодексом України. Кодекс адміністративного судочинства України встановлює порядок судового розгляду справ, у яких однією зі сторін виступає держава.

Ми розглянемо два найбільш поширені типи процесів: цивільний та кримінальний.

2. Як розглядаються в суді цивільні справи

Цивільне судочинство розглядає справи щодо захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод або інтересів, що виникають із цивільних, житлових, земельних, сімейних, трудових відносин.

Такі справи можуть розглядатися в порядку різних проваджень (позовне, наказне, окреме), однак ми ознайомимося з найбільш поширеним із них — позовним.

Учасниками справи позовного провадження є сторони і треті особи.

СТОРОНИ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Позивач

Відповідач

Особа, яка звертається до суду з позовом, у якому викладається суть претензій позивача до відповідача (порушення, невизнання чи оспорювання прав, свобод або інтересів позивача)

Особа, до якої звернено такий позов

Завдання цивільного процесу — визначити, чи обґрунтовані претензії позивача до відповідача, і якщо так — ужити заходів щодо захисту, відновлення або визнання його прав.

Треті особи — це учасники справи, які хоча і не є сторонами процесу, але зацікавлені в результатах розгляду, оскільки він впливає на їхні права та інтереси. Наприклад, у спорі щодо спадщини третьою стороною може бути банк-кредитор спадкодавця.

Учасниками процесу є також представники сторін і третіх осіб — адвокати або законні представники. Наприклад, права, свободи та інтереси малолітніх осіб віком до 14 років, а також недієздатних фізичних осіб захищають у суді відповідно їхні батьки, усиновлювачі, опікуни або інші особи, визначені законом.

ІНШІ УЧАСНИКИ СУДОВОГО ПРОЦЕСУ

Помічник судді

Забезпечує підготовку та організаційне забезпечення судового процесу: бере участь в оформленні судових справ, за дорученням судді готує проекти запитів, листів, Інших матеріалів, пов'язаних Із розглядом конкретної справи, виконавчих документів тощо

Секретар судового засідання

Здійснює організаційно-технічне забезпечення процесу: провадить судові виклики й повідомлення; перевіряє наявність і з'ясовує причини відсутності осіб, яких було викликано до суду; забезпечує фіксування судового засідання технічними засобами тощо

Судовий розпорядник

Забезпечує дотримання особами, що перебувають у суді, установлених правил, виконання ними розпоряджень головуючого в судовому засіданні

Свідок

Дає правдиві показання про відомі йому обставини, що стосуються справи. Згідно зі статтею 63 Конституції України особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів

Експерт

Проводить дослідження (експертизу) матеріальних об'єктів, явищ і процесів, що містять інформацію про обставини справи, і надає висновки з питань, які виникають під час розгляді справи та стосуються сфери його спеціальних знань

Експерт із питань права

Відповідає на поставлені судом запитання, надає роз'яснення

Перекладач

Здійснює в разі потреби переклад, у тому числі сурдопереклад

Спеціаліст

Надає консультації та допомогу з питань, що потребують спеціальних знань і навичок застосування технічних засобів (фотографування, складання схем, планів, креслень, відбору зразків для проведення експертизи тощо)

Окремим суб’єктом цивільного процесу є суд. Цивільні справи в судах першої інстанції розглядаються одноособово суддею, який є головуючим і діє від імені суду. У судах апеляційної та касаційної інстанцій цивільні справи розглядаються колегією у складі не менше ніж трьох суддів.

При розгляді справи суд може видавати кілька видів документів. Ухвала суду — це акт суду, яким справа не вирішується по суті, але яким оформляються певні процесуальні дії. Наприклад, у разі ненадання без поважних причин письмових, речових чи електронних доказів на вимогу суду він може постановити ухвалу про тимчасове вилучення цих доказів державним виконавцем для дослідження судом (стаття 146 Цивільного процесуального кодексу України). Рішення суду — це акт суду, яким справа вирішується по суті.

Цивільне судочинство складається з кількох стадій.

Першою стадією є відкриття провадження. Підставою для нього є подання до суду позовної заяви. У позовній заяві викладається суть позову позивача до відповідача. Цивільний процесуальний кодекс України встановлює загальні вимоги до позовної заяви. Вона подається в письмовій формі та має містити:

1) найменування суду, до якого подається заява;

2) ім’я (найменування) позивача і відповідача, а також ім’я представника позивача, якщо позовна заява подається представником, їх місце проживання (перебування) або місцезнаходження, поштовий індекс, номери засобів зв’язку, якщо такі відомі;

3) зазначення ціни позову щодо вимог майнового характеру; обґрунтований розрахунок сум, що стягуються чи оспорюються;

4) зміст позовних вимог: спосіб захисту прав або інтересів, передбачений законом чи договором, або інший спосіб захисту прав та інтересів, який не суперечить закону і який позивач просить суд визначити в рішенні;

5) виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують указані обставини;

6) відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору;

7) відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;

8) перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви;

9) орієнтовний розрахунок суми судових витрат, які позивач поніс і які очікує понести у зв’язку з розглядом справи;

10) підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього ж відповідача (відповідачів) із тим самим предметом та з тих самих підстав.

ЗАВДАННЯ 1. Розгляньте ситуацію та допоможіть її учасниці скласти позовну заяву за наведеним зразком.

Олена М. (17 років) під час літніх канікул два місяці працювала кур'єром у видавництві «Світанок». За перший місяць роботи вона отримала заробітну плату вчасно, а за другий — ні. Коли дівчина звільнялася, бухгалтер видавництва попросила її трохи почекати з отриманням заробітної плати, оскільки підприємство мало певні фінансові проблеми.

Після звільнення минуло два місяці, а грошей Олена так і не отримала. Вона знову звернулася до бухгалтерії. Тепер їй пояснили, що всі гроші, які їй мало виплатити видавництво, вона отримала ще після першого місяця роботи.

Олена вирішила звернутися до суду.

Зразок позовної заяви

До (назва суду)

Позивач: (ПІБ)

(домашня адреса)

Відповідач: (назва юридичної особи)

(адреса юридичної особи)

Код ЄДРПОУ (номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України)

Розрахунковий рахунок

Ціна позову: ____ гривень.

ПОЗОВНА ЗАЯВА

про стягнення заборгованості із заробітної плати

Із ____ 20__ року я перебував(ла) у трудових відносинах із (назва юридичної особи, далі — Відповідач), працюючи на посаді ____.

«__» 20__ року я припинив(ла) трудові відносини з Відповідачем за домовленістю сторін згідно зі ст. 36 Кодексу законів про працю України, що підтверджується записом у моїй трудовій книжці.

У день мого звільнення сума боргу Відповідача із заробітної плати передо мною склала ____ гривень.

Оскільки Відповідач не розрахувався по заборгованості із заробітної плати, я вимушений(на) звернутися до суду для захисту своїх матеріальних прав.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. 115, 116 Кодексу законів про працю України, ст. 4, 149, 150, 152 Цивільного процесуального кодексу України,

прошу суд:

Стягнути з відповідача на мою користь заборгованість із заробітної плати в розмірі ____ гривень.

Додатки:

1. Довідка про суму заборгованості із заробітної плати в Позивача.

2. Копія позовної заяви.

3. Копія трудової книжки.

4. Квитанція про сплату судового збору (державного мита).

Дата

Підпис ПІБ

На другій стадії справа готується до судового розгляду.

Центральною стадією цивільного процесу є третя — судовий розгляд справи.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ СУДОВОГО ЗАСІДАННЯ

Відкриття судового засідання

1. У призначений для розгляду справи час головуючий суддя відкриває судове засідання та оголошує, яка справа розглядатиметься.

2. Секретар судового засідання доповідає суду, хто з учасників судового процесу з'явився в судове засідання, хто з учасників судового процесу бере участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції, чи повідомлено тих учасників судового процесу, хто не з'явився, про дату, час і місце судового засідання в передбаченому законом порядку.

3. Головуючий роз'яснює перекладачу його права й обов'язки та приводить його до присяги.

4. Свідки видаляються із зали судового засідання у відведені для цього приміщення без можливості ознайомлення з ходом судового засідання. Судовий розпорядник вживає заходів щодо того, щоб свідки, допитані судом, не спілкувалися з тими, яких суд ще не допитав.

5. Головуючий оголошує склад суду, а також прізвища експерта, перекладача, спеціаліста, секретаря судового засідання й роз'яснює учасникам справи право заявляти відводи.

6. Головуючий з'ясовує обізнаність учасників справи з їхніми правами й обов'язками та роз'яснює їх у разі необхідності, крім випадків, коли учасника справи представляє адвокат.

7. Головуючий з'ясовує, чи мають учасники справи заяви чи клопотання, пов'язані з розглядом справи, які не були заявлені з поважних причин у підготовчому провадженні або в інший строк, визначений судом, та вирішує їх після заслуховування думки інших присутніх у судовому засіданні учасників справи.

8. Головуючий роз'яснює експертові його права й обов'язки та приводить його до присяги.

9. Головуючий роз'яснює спеціалістові його права та обов'язки

З'ясування обставин справи та дослідження доказів

1. Вступне слово учасників справи. Учасники справи в усній формі стисло викладають зміст та підстави своїх вимог і заперечень щодо предмета позову.

2. Порядок з'ясування обставин справи та дослідження доказів:

1) Допит свідків. Кожний свідок допитується окремо.

2) Допит сторін, третіх осіб, їхніх представників як свідків.

3) Дослідження письмових доказів.

4) Дослідження речових та електронних доказів.

5) Дослідження висновку експерта

Судові дебати та ухвалення рішення

1. Із промовою (заключним словом) виступають учасники справи.

У цих промовах можна посилатися лише на обставини й докази, досліджені в судовому засіданні.

Кожному учаснику справи надається однаковий час для виступу.

Першим надається слово позивачеві та його представникові.

Треті особи без самостійних вимог виступають у судових дебатах після особи, на боці якої вони беруть участь.

2. Після судових дебатів суд виходить до нарадчої кімнати (спеціально обладнаного для ухвалення судових рішень приміщення) для ухвалення рішення, оголосивши орієнтовний час його проголошення

Судовий розгляд закінчується ухваленням рішення суду (в окремих випадках — постановлениям ухвали).

Якщо сторони погоджуються зі змістом судового рішення, процес завершується зверненням рішення до виконання. Разом із цим у разі наявності заперечень сторони можуть оскаржити судове рішення. Рішення суду першої інстанції, що не набрало законної сили, оскаржується в порядку апеляційного провадження. Рішення суду першої інстанції після їх перегляду в апеляційному порядку, рішення та ухвали апеляційного суду, ухвалені за результатами апеляційного розгляду, можуть бути оскаржені в касаційному порядку.

Для допитливих

Судовий розгляд справ здійснюється державною мовою. Особи, які беруть участь у справі та не володіють або недостатньо володіють українською мовою, мають право робити заяви, давати пояснення, виступати в суді і заявляти клопотання рідною мовою або мовою, якою вони володіють, користуючись при цьому послугами перекладача.

Судові справи розглядаються в залах судових засідань, які мають відповідну нумерацію.

Під час судового розгляду справи повністю фіксується судове засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу. Фіксування судового засідання технічними засобами здійснює секретар судового засідання або, за розпорядженням головуючого, інший працівник апарату суду.

Присутні в залі судового засідання мають дотримуватися порядку судового розгляду, який забезпечується головуючим суддею та судовим розпорядником.

Усі присутні в залі судового засідання при вході до нього судді мають підвестися.

Учасники судового процесу, а також інші особи, які перебувають у залі судового засідання, зобов'язані звертатися до судді (суду) словами «Ваша честь», «Високий суд» і виконувати розпорядження головуючого. Звернення одного учасника судового процесу до іншого починається словом «Шановний(а)».

Запитання до судді, суду з боку учасників процесу та присутніх у залі судового засідання не допускаються.

3. Як розглядаються в суді кримінальні справи

Кримінальне провадження відкривається після виявлення слідчим або прокурором обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення. Такі обставини можуть міститися як у заявах чи повідомленнях громадян, так і в інформації, отриманій з інших джерел.

Як і в цивільному процесі, у кримінальному процесі існують різні групи учасників із власним процесуальним статусом.

Сторонами кримінального процесу є сторона обвинувачення та сторона захисту.

СТОРОНИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Із боку обвинувачення

Із боку захисту

• Слідчий

• Дізнавач

• Керівник органу досудового розслідування

• Керівник органу дізнання

• Прокурор

• Підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, щодо якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування

• Їхні захисники та законні представники

Окрему групу учасників кримінального провадження складають потерпілий і представник потерпілого. Потерпілим може бути фізична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди, а також юридична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди.

До представника потерпілого висуваються ті самі вимоги, що й до захисника (адвокат, наявність у Єдиному реєстрі адвокатів України). Від імені юридичної особи, яка є потерпілим, може виступати її керівник або інша уповноважена особа. Якщо потерпілим є неповнолітня особа, недієздатна особа або особа з обмеженою дієздатністю, залучається її законний представник.

У кримінальному процесі беруть участь також інші особи. Наприклад, заявник — фізична або юридична особа, яка звернулася із заявою або повідомленням про кримінальне правопорушення і не є потерпілим. Учасниками кримінального процесу можуть бути цивільний позивач та цивільний відповідач.

Особа, якій кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди, може пред’явити цивільний позов у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України, й отримати процесуальний статус цивільного позивача. З іншого боку, обвинувачений чи підозрюваний не обов’язково може бути цивільним відповідачем за таким позовом. Так, за шкоду, завдану джерелом підвищеної небезпеки (наприклад транспортним засобом), за загальним правилом відповідає особа, яка ним володіє, незалежно від того, із чиєї вини була завдана така шкода. У випадку, якщо цивільний позивач є неповнолітнім або особою, визнаною у встановленому законом порядку недієздатною чи обмежено дієздатною, до процесу залучається його законний представник.

Частина інших учасників кримінального провадження подібна за своєю роллю до учасників цивільного процесу.

Так, секретар судового засідання та судовий розпорядник виконують у кримінальному провадженні ту саму роль, що й у цивільному. Так само можуть залучатися перекладач, експерт, спеціаліст.

Як і в цивільному процесі, у кримінальному провадженні беруть участь свідки. Свідком є фізична особа, якій відомі або можуть бути відомі обставини, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження, і яка викликана для давання показань. На свідків у кримінальному провадженні також поширюються гарантії статті 63 Конституції України.

За загальним правилом, кримінальне провадження в судах першої інстанції здійснюється професійним суддею одноособово. Виняток становлять провадження щодо злочинів, за які передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк понад десять років (колегія з трьох суддів), та щодо злочинів, за які передбачене покарання у вигляді довічного позбавлення волі (колегія з трьох суддів, а за клопотанням обвинуваченого — суд присяжних у складі двох професійних суддів та трьох присяжних). Кримінальне провадження в апеляційному та касаційному порядку здійснюється колегіально не менш ніж трьома суддями.

Стадії кримінального провадження суттєво відрізняються від стадій цивільного провадження.

Першою стадією є досудове розслідування. Воно розпочинається внесенням відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань. На цій стадії кримінального процесу провадиться комплекс процесуальних дій, спрямованих на встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, тощо. Зроблені прокурором та слідчими висновки є версією обвинувачення, яка й підлягає доказу.

Суд бере активну участь у досудовому розслідуванні, здійснюючи контроль у формі надання судових дозволів на застосування більшості заходів забезпечення кримінального провадження, проведення частини слідчих (розшукових) дій, а також розгляду та вирішення скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого, прокурора. Досудове розслідування закінчується однією з наведених дій:

 • закриття кримінального провадження;
 • звернення до суду з клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності;
 • звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру.

У разі звернення до суду з обвинувальним актом статус підозрюваного змінюється на статус обвинуваченого.

Наступною стадією є підготовче провадження. У його межах вирішується питання про можливість розгляду матеріалів кримінального провадження по суті в судовому засіданні.

Центральною стадією кримінального провадження є судовий розгляд. Він складається з таких етапів:

1) підготовча частина (відкриття судового засідання; оголошення складу суддів; повідомлення про права й обов’язки; видалення свідків із зали суду);

2) власне судовий розгляд (з’ясування обставин та перевірка їх доказами);

3) судові дебати;

4) останнє слово обвинуваченого;

5) ухвалення та проголошення судового рішення.

За результатами судового розгляду може бути прийняте одне з таких рішень:

 • вирок (обвинувальний або виправдувальний);
 • ухвала про закриття кримінального провадження;
 • ухвала про застосування чи незастосування примусових заходів медичного характеру;
 • ухвала про застосування чи незастосування примусових заходів виховного характеру.

Суд касаційної інстанції за наслідками розгляду касаційної скарги по суті ухвалює судові рішення у формі постанов.

ЗАВДАННЯ 2. Попрацюйте в групах. Спираючись на подану в параграфі інформацію, змоделюйте проведення судового засідання в цивільній або кримінальній справі.

1) Слухається справа про стягнення заборгованості в сумі 43 тис. гривень. Позивач: Акціонерний банк «Північний», відповідач: громадянка 3.

2) Слухається справа про крадіжку велосипеда та сільськогосподарського інвентаря (загальною сумою 24 тис. гривень) із приватного помешкання. Потерпілий: Ярослав Д., обвинувачений: Костянтин М.

Висновки

• Згідно з Конституцією, правосуддя в Україні здійснюють виключно суди.

• Особи, які беруть участь у справі, зобов'язані добросовісно дотримуватися своїх процесуальних прав і виконувати процесуальні обов'язки.

• Кожна сторона зобов'язана довести ті обставини, на які вона посилається, як на підставу своїх вимог і заперечень. Докази подаються сторонами та іншими особами, які беруть участь у справі.

• Необхідно також довести обставини, які мають значення для ухвалення рішення у справі й щодо яких у сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, виникає спір.

• Докази не можуть ґрунтуватися на припущеннях.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Який з учасників кримінального провадження належить до сторони обвинувачення?

 • А цивільний позивач
 • Б обвинувачений
 • В слідчий
 • Г підозрюваний

2. Особа в цивільному або кримінальному процесі, якій відомі будь-які обставини, що стосуються справи, — це

 • А свідок
 • Б експерт
 • В спеціаліст
 • Г перекладач

3. Порівняйте поняття, визначивши в них спільне та відмінне.

Поняття

Спільне

Відмінне

Цивільний процес

Кримінальний процес

4. Складіть позовну заяву про стягнення заборгованості з боржника (підставами для звернення до суду є статті 526, 625, 1049 Цивільного кодексу України, які вміщено в додатках до підручника). Скористайтеся наведеним у параграфі зразком.