Основи правознавства. Повторне видання. 9 клас. Святокум

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 12. Особливості організації державної влади і місцевого самоврядування в Україні

ПРИГАДАЙТЕ!

Які функції має виконувати держава?

1. Які органи державної влади існують в Україні

ЗАВДАННЯ 1. Попрацюйте із джерелом права. Ознайомтеся зі статтею Основного Закону України. Які принципи організації державної влади в ній викладено?

Із Конституції України

Стаття 6. Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову.

Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України.

Єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент — Верховна Рада України.

Відповідно до Конституції України, Верховна Рада України обирається народом України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування терміном на п’ять років. До складу Верховної Ради України входять 450 народних депутатів.

Народним депутатом України може бути обраний будь-який громадянин України, який на день виборів досяг 21-річного віку, має право голосу та живе в Україні протягом останніх п’яти років. Не може бути обраним до Верховної Ради України громадянин, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку.

Верховна Рада України працює сесійно. Під час сесій відбуваються пленарні засідання, тобто засідання за участю всіх депутатів. Проходять також засідання комітетів Верховної Ради України, на яких здійснюється попереднє обговорення проектів законів. Згідно з Конституцією України, засідання Верховної Ради України відбуваються відкрито.

Будівля Верховної Ради України

Крім законодавчих, Верховна Рада України виконує й інші важливі функції, які закріплено в статті 85 Конституції України: визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики, затвердження загальнодержавних програм розвитку країни, надання згоди на призначення на посаду та звільнення з посади основних посадових осіб країни, призначення виборів Президента України, чергових та позачергових виборів до органів місцевого самоврядування тощо.

До системи органів виконавчої влади в Україні входять Кабінет Міністрів України, центральні органи виконавчої влади, а також місцеві державні адміністрації.

Відповідно до Конституції України, Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів виконавчої влади. Він відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України в межах, передбачених Конституцією України.

До складу Кабінету Міністрів України входять: Прем’єр-міністр України, Перший віце-прем’єр-міністр, віце-прем’єр-міністри, міністри.

Будівля Кабінету Міністрів України

Роботою Кабінету Міністрів України керує Прем’єр-міністр України. Кабінет Міністрів України забезпечує державний суверенітет та економічну самостійність України, здійснення внутрішньої і зовнішньої політики держави, виконання Конституції і законів України, актів Президента України, а також вживає заходів щодо забезпечення прав і свобод людини й громадянина.

Кабінет Міністрів України розробляє та здійснює загальнодержавні програми економічного, науково-технічного, соціального і культурного розвитку України. Він розробляє проект закону про Державний бюджет України і забезпечує виконання затвердженого Верховною Радою України Державного бюджету України, подає Верховній Раді України звіт щодо його виконання.

Будівля Офісу Президента України

Центральними органами виконавчої влади в Україні є міністерства, державні комітети, центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом, інші центральні органи та установи.

Виконавчу владу в областях і районах, містах Києві та Севастополі здійснюють місцеві державні адміністрації.

Однією із гілок влади в демократичній державі є судова влада. Головним її завданням є відправлення правосуддя, тобто застосування державним органом — судом — норм права до конкретних подій, випадків, розв’язання суперечок, які при цьому виникають.

Найвищим судом у системі судоустрою України є Верховний Суд.

Конституція та закони України встановлюють принципи судочинства.

ЗАВДАННЯ 2. Попрацюйте із джерелом права. Які засади судочинства визначені статтею 129 Конституції України?

Із Конституції України

Стаття 129. Суддя, здійснюючи правосуддя, є незалежним та керується верховенством права.

Основними засадами судочинства є:

1) рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом;

2) забезпечення доведеності вини;

3) змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості;

4) підтримання публічного обвинувачення в суді прокурором;

5) забезпечення обвинуваченому права на захист;

6) гласність судового процесу та його повне фіксування технічними засобами;

7) розумні строки розгляду справи судом;

8) забезпечення права на апеляційний перегляд справи та у визначених законом випадках — на касаційне оскарження судового рішення;

9) обов'язковість судового рішення.

Законом можуть бути визначені також інші засади судочинства.

Судочинство провадиться суддею одноособово, колегією суддів чи судом присяжних.

За неповагу до суду чи судді винні особи притягаються до юридичної відповідальності.

Президент України не входить до жодної з гілок влади, він має особливі повноваження в державі завдяки системі противаг і стримувань. Згідно з Конституцією України, Президент України є главою держави, гарантом її суверенітету та територіальної цілісності, дотримання Конституції, прав і свобод людини й громадянина. Президент відіграє важливу роль у житті держави, має представляти інтереси народу. Тому Конституцією передбачено, що громадяни України обирають Президента на основі загального, рівного, прямого виборчого права таємним голосуванням терміном на п’ять років.

Конституцією України встановлено відповідні вимоги до кандидата на посаду президента. Так, йому має виповнитися 35 років, він повинен проживати в Україні протягом останніх десяти років, мати право голосу, бути громадянином України та володіти державною мовою. Одна й та сама особа може бути обрана Президентом України не більше ніж два строки підряд. Президент України не має права займатися будь-якою іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю, не може мати іншого представницького мандата.

У разі дострокового припинення повноважень Президента України його обов’язки тимчасово покладаються на Голову Верховної Ради України.

2. Як організоване місцеве самоврядування в нашій державі

Організація державної влади в Україні не обмежується її поділом на три гілки. Згідно зі статтею 7 Конституції, в Україні визнається і гарантується місцеве самоврядування — право жителів села, селища або міста самостійно вирішувати питання місцевого значення. Органи місцевого самоврядування не входять до системи органів державної влади, проте вони жодним чином не відірвані й не протиставлені їм, а покликані разом з органами державної влади сприяти функціонуванню здорового демократичного суспільства.

ЗАВДАННЯ 3. Попрацюйте із джерелом права. Ознайомтеся зі статтею Конституції України. З'ясуйте, як Основний Закон визначає органи місцевого самоврядування та які їхні повноваження закріплює.

Із Конституції України

Стаття 140. Місцеве самоврядування є правом територіальної громади — жителів села чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста — самостійно вирішувати питання місцевого значення у межах Конституції та законів України.

Особливості здійснення місцевого самоврядування в містах Києві та Севастополі визначаються окремими законами України.

Місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою в порядку, встановленому законом, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування: сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи.

Органами місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст, є районні та обласні ради.

Питання організації управління районами в містах належить до компетенції міських рад.

Сільські, селищні, міські ради можуть дозволяти за ініціативи жителів створювати будинкові, вуличні, квартальні та інші органи самоорганізації населення і наділяти їх частиною власної компетенції, фінансів, майна.

Система місцевого самоврядування — це сукупність органів місцевого самоврядування, органів самоорганізації населення та організаційних форм, за допомогою яких відповідна територіальна громада або її складові частини виконують завдання та функції місцевого самоврядування, вирішують питання місцевого значення.

ЗАВДАННЯ 4. Попрацюйте в групах. Ознайомтеся з інформацією про роботу органів місцевого самоврядування. Визначте, якими питаннями вони опікуються.

Борсуківська громада, що на Тернопільщині, об'єднує 11 населених пунктів. Завдяки децентралізації тут змогли відновити дороги, провести освітлення вулиць, відкрити нову амбулаторію. У громаді добре розвинене сільське господарство: фермери обробляють поля, а на водосховищі працює рибне господарство, яке експортує рибу за кордон.

Громаду вже не перший рік турбує проблема місцевих стихійних звалищ. Громада створила комунальне підприємство і власними силами облаштувала сортувальні баки. Проте цього замало, щоб побороти сміттєзвалища. Тож громада хоче відкрити сортувальну лінію, купити прес для твердих побутових відходів та сучасні контейнери для сміття.

Борсуківська громада зі своїм проектом уже стала фіналістом конкурсу «Наша громада» і сподівається на перемогу, аби покращити екологічний стан громади.

Із 2014 р. в Україні триває реформа державної влади та місцевого самоврядування, пов’язана з децентралізацією влади, тобто передаванням від органів виконавчої влади до органів місцевого самоврядування значної частини повноважень, ресурсів і відповідальності. Ці зміни базуються на положеннях Європейської хартії місцевого самоврядування та найкращих світових стандартах суспільних відносин у цій сфері. Центральною ідеєю реформи є розуміння того, що житель кожного села чи міста має право на сучасну медицину й освіту, доступні та якісні адміністративні послуги, гарні дороги, упорядковані вулиці. Проте громадяни можуть дієво впливати на якість цих послуг лише тоді, коли відповідальні за їх надання перебувають поряд. Найближчою до людей владою є органи місцевого самоврядування: сільські, селищні міські ради та їхні виконавчі комітети. Відтак, саме їм мають надаватися широкі повноваження і достатні кошти для вирішення нагальних місцевих питань, вони ж мають нести за це відповідальність.

Закон України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» став нормативним підґрунтям для створення у 2015-2019 рр. 982 об’єднаних територіальних громад (ОТГ). До складу цих ОТГ увійшли близько 4500 колишніх місцевих рад (із майже 12 тисяч). Територіальні громади об’єднують зусилля і можливості сіл, селищ, міст, які до них входять, для вирішення нагальних питань. Закон також запровадив посаду старост, які представляють інтереси сільських жителів у раді громади.

У 2020 році розпочався другий етап реформи. Кабінет Міністрів України затвердив новий адміністративно-територіальний устрій базового рівня. В Україні сформовано 1469 територіальних громад, які покриватимуть усю територію держави.

17 липня 2020 р. Верховна Рада України прийняла Постанову №3650 «Про утворення та ліквідацію районів», відповідно до якої в Україні створено 136 районів, колишні 490 районів ліквідовано.

Висновки

• Влада в Україні поділяється на законодавчу, виконавчу й судову. Органи влади в нашій державі об'єднуються у дві великі групи — органи державної влади та органи місцевого самоврядування.

• Органи державної влади, у свою чергу, можна поділити на центральні та місцеві. Повноваження центральних державних органів поширюються на територію всієї держави, повноваження місцевих органів влади — тільки в межах відповідної області або району. Місцеві державні органи влади представляють центральні органи державної влади в регіонах. Органи місцевого самоврядування представляють тільки місцеву громаду.

• Президент України є главою держави і не входить безпосередньо до жодної з гілок влади.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Виберіть правильну відповідь. Укажіть, який із наведених органів держави належить до виконавчої влади.

  • А Конституційний Суд України
  • Б Верховна Рада України
  • В Президент України
  • Г Міністерство освіти і науки України

2. Подайте у вигляді схеми систему органів державної влади в Україні.

3. Цікава ваша думка! Німецький письменник К. Берне зазначав: «Уряд — паруси, народ — вітер, держава — корабель, час — море». Як ви розумієте зміст наведеного висловлювання? Спробуйте пояснити його, спираючись на ваші знання про функціонування українського уряду, отримані на уроках, та відомості про діяльність Кабінету Міністрів України, які надходять із засобів масової інформації.

4. Проведіть мінідослідження. Проаналізуйте інформацію сайта «Децентралізація влади» (http://decentralization.gov.ua/) та місцевих ЗМІ. З'ясуйте, як проходить у вашій області (районі) реформа місцевого самоврядування. Скільки створено об'єднаних територіальних громад? Над якими питаннями працюють зараз органи місцевого самоврядування?