Підручник з Основ правознавства. 9 клас. Святокум - Нова програма

Повторювально-узагальнювальний урок до розділу IV

Цивільне право — одна з провідних галузей національного права України. Це сукупність правових норм, які регулюють на засадах юридичної рівності особисті немайнові та майнові відносини за участю громадян, юридичних осіб і держави з метою більш повного задоволення матеріальних і духовних потреб суспільства.

Малолітні й неповнолітні особи, як і всі інші громадяни нашої держави, відповідно до частини 1 статті 2 Цивільного кодексу України, є учасниками цивільних відносин, тобто наділені цивільною правосуб’єктністю.

Сімейне право — сукупність правових норм, які регулюють сімейні відносини. Цією галуззю права врегульовані відносини, що виникають між подружжям щодо порядку укладення шлюбу, особистих немайнових і майнових відносин між ними, порядку та умов припинення шлюбу. Крім того, сімейне право регулює відносини між батьками й дітьми, іншими родичами, а також відносини усиновлення (удочеріння), опіки й піклування тощо.

Трудове право регулює трудові й тісно пов’язані з ними суспільні відносини. Трудові відносини — це відносини між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом, згідно з якими працівник зобов’язується виконувати певну роботу з підпорядкуванням внутрішньому трудовому розпорядку, а власник або уповноважений ним орган зобов’язаний оплачувати його працю, створювати належні умови для неї. Трудова правоздатність (як і дієздатність) виникає, як правило, із 16 років. В особливих випадках на роботу можуть прийматися особи віком 15 років, а також 14-річні для роботи під час канікул. Адміністративне право регулює суспільні відносини, що виникають у процесі здійснення державного управління. Джерелами адміністративного права України є велика кількість нормативно-правових актів. Кримінальне право встановлює, які суспільно небезпечні діяння є злочинами і які покарання застосовують до осіб, що їх вчинили.