Підручник з Основ правознавства (Поглиблене вивчення). 9 клас. Святокум - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 5. Правова держава і громадянське суспільство

ПРИГАДАЙТЕ!

Які функції є основними в сучасних демократичних державах?

ОСНОВНЕ ПОНЯТТЯ: громадянське суспільство.

1. Яку державу називають правовою

Згідно з Конституцією, Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава.

Правовою визнається держава, у якій на основі чинного права реально забезпечується здійснення прав, свобод, законних інтересів людини і громадянина, окремих груп людей і громадянського суспільства в цілому, де держава і людина несуть взаємну відповідальність згідно із чинним правовим законом.

Основні ознаки правової держави:

• верховенство права в усіх сферах суспільного життя;

• поділ державної влади на законодавчу, виконавчу, судову;

• високий рівень забезпеченості прав і свобод людини;

• взаємна відповідальність держави та особи, підконтрольність держави суспільству;

• рівність держави та людини перед законом;

• висока правова культура суспільства та особи.

Соціальна держава — це сучасний тип держави, де слово «соціальна» несе велике змістове навантаження: воно підкреслює, що держава бере на себе турботу про матеріальний добробут громадян, здійснює регулювання економіки з обов’язковим урахуванням екологічних вимог, забезпечує захист економічних і соціальних прав людини.

На перший погляд, поняття «правова держава» і «соціальна держава» є несумісними. Перше передбачає певну свободу особи від держави, від її опіки. Друге, навпаки, спирається на активність держави в соціальному захисті особи, особливо соціально вразливої (пенсіонер, людина з особливими потребами, той, хто втратив роботу). Проте реальне життя, а саме історія розвитку держав у другій половині XX — на початку XXI ст., поєднало ці поняття, збагативши кожне з них. Коли говорять про побудову соціальної правової держави, мають на увазі насамперед втілення в ній:

• принципу верховенства права (панування правового закону) як головного в правовій державі;

• принципу соціальної справедливості (забезпечення державою соціальної безпеки особи) як головного в соціальній державі.

Держава стає органом подолання соціальних суперечностей, урахування і координації інтересів різних груп населення, проведення до життя таких рішень, які б позитивно сприймалися різними верствами суспільства.

Соціальна держава сприяє формуванню середнього класу. Так називають частину суспільства, що забезпечена тією мірою, що не відчуває потреби в необхідному, але й не багата настільки, що це викликає в малозабезпечених верств населення намір розподілити їхню власність.

Таким чином, соціально правова держава, обмежена правом, проявляє активність у регулюванні соціально-економічних процесів, соціального аспекту основних прав громадян, їх соціальної захищеності відповідно до закону.

Правова держава передбачає сформованість громадянського суспільства.

2. Що таке громадянське суспільство

Держава й право породжуються суспільством, відтворюють його рівень розвитку та відносини, що в ньому склалися. Для кожного народу поява власної держави і свого права є свідченням переходу до вищого ступеня суспільного розвитку. Процес еволюції держави пов’язаний із розвитком громадянського суспільства.

Громадянське суспільство — сукупність соціальних відносин та інститутів, що розвиваються в демократичному суспільстві незалежно від держави, здатні впливати на неї і забезпечують умови для самореалізації особистості.

Структури громадянського суспільства охоплюють соціальні суб’єкти, соціальні інституції (політичні партії, громадські організації тощо), відносини між ними, які не підлягають державній регламентації, але обмежені дією принципу «дозволено все, що не заборонено законом». Основою громадянського суспільства є окремі індивіди, наділені високим рівнем правосвідомості та правової культури. Тому одним із пріоритетних завдань щодо формування громадянського суспільства є підвищення рівня правової культури населення.

ЗАВДАННЯ. Цікава ваша думка! Попрацюйте в групах.

Як ви розумієте зміст вислову: «Громадянське суспільство і правова держава можуть співвідноситись як необхідні одна одній та взаємодоповнюючі системи»?

Обґрунтовуючи свою відповідь, спирайтеся на відомі вам поняття: «політична система суспільства», «правова держава», «демократичний політичний режим».

Громадянському суспільству властиві такі риси:

• визнання людини, її життя та здоров’я, прав і свобод найвищою цінністю суспільства;

• пріоритет суспільства над державою, взаємна відповідальність суспільства перед державою і держави перед суспільством;

• ліквідація відчуження особи від засобів виробництва, знарядь та результатів праці;

• забезпечення реальної економічної свободи і самостійності громадян та їх об’єднань;

• забезпечення плюралізму (багатоманітності) в усіх сферах матеріального й духовного життя;

• ефективна система соціального захисту особи;

• ідеологічна та політична свобода особистості, урахування та забезпечення реалізації різноманітних інтересів індивідів і соціальних груп.

ВИСНОВКИ

• Правова держава — це держава, у якій функціонує механізм взаємної відповідальності держави і громадянина. Громадяни мають високу правову культуру та формують державну владу, що є демократично організованим і залежним від суспільства апаратом управління, який за допомогою ефективних законів забезпечує реалізацію прав і свобод громадян.

• Громадянське суспільство — це спільноти вільних, незалежних, рівноправних людей, кожному з яких держава забезпечує юридичні можливості бути власником, користуватися надійним соціальним захистом та іншими правами й свободами, брати активну участь у політичному житті та інших сферах життєдіяльності людини й громадянина.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Дайте визначення поняття «громадянське суспільство».

2. Виберіть із запропонованого переліку принципи, які характеризують правову державу.

1) Моє право розмахувати руками закінчується там, де починається ніс ближнього мого.

2) Дозволено все, що не заборонено законом.

3) Правий той, у кого більше прав.

4) Дозволено тільки те, що прямо визначено законом.

5) Закон — як дишло, куди повернув, туди і вийшло.

3. Порівняйте поняття, визначивши в них спільне та відмінне.

Поняття

Спільне

Відмінне

Соціальна держава

Правова держава

4. Проведіть міні-дослідження. Використовуючи свої знання зі всесвітньої історії та додаткову літературу, прослідкуйте, як змінювалася концепція правової держави.

5. Проведіть міні-дослідження. Знайдіть у наукових виданнях, розміщених у мережі Інтернет, 2—3 визначення поняття «громадянське суспільство» та запишіть їх у зошит. Виділіть у кожному з них ознаки громадянського суспільства. Яке з виписаних визначень, на вашу думку, найкраще розкриває сутність поняття? Чому?Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.