Підручник з Історії України. 8 клас. Струкевич - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Підручник з Історії України. 8 клас. Струкевич - Нова програма

Підручник орієнтований на вікові пізнавальні можливості восьмикласників, відображає досягнення сучасної вітчизняної історичної науки. У виданні максимально використано конкретні факти, щоб вибудувати живу й колоритну картину життя українців та Української козацької держави в XVI-XVIII ст. Методичний апарат підручника дасть учителеві можливість застосовувати проблемний виклад, інтерактивні технології, а найголовніше — формувати в учнів перші дослідницькі вміння й навички. Текст супроводжують ілюстрації, мапи та схеми. Підручник завершується змістовним словником, який повною мірою охоплює понятійно-категоріальний апарат тексту. Для учнів, учителів, методистів, батьків.

Вступ

Розділ I. Українські землі в XVI ст.

§ 1. Україна на межі раннього Нового часу

§ 2. Економічне життя села та міста: фільварки, цехи

§ 3. Люблінська унія 1569 р. та її вплив на українські землі

§ 4. Українське козацтво

§ 5. Утворення реєстрового козацтва

Практичне заняття 1. Повсякденне життя представників основних верств суспільства

§ 6. Церковне життя в Україні XVI ст. Особливості реформаційного та контрреформаційного рухів

§ 7. Культурно-освітнє життя ХVI ст.

§ 8. Українські міста та розвиток мистецтва в ХVI ст.

Узагальнення до розділу І «Українські землі в XVI ст.»

Розділ II. Українські землі наприкінці XVI — у першій половині XVII ст.

§ 9. Церковне життя наприкінці ХVI — у першій половині ХVІI ст.

§ 10. Кримське ханство. Доба героїчних морських походів козаків

§ 11. Гетьман Петро Конашевич-Cагайдачний

Практичне заняття 2. Військове мистецтво, традиції та побут українського козацтва

§ 12. Відродження української православної церкви

§ 13. Новий спалах національно-визвольного руху

§ 14. Українська культура наприкінці ХVI — у першій половині ХVІI ст.

Узагальнення до розділу ІІ «Українські землі наприкінці XVI — у першій половині XVII ст.»

Розділ III. Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст.

§ 15. Початок Національно-визвольної війни українського народу середини ХVІІ ст.

§ 16. Українсько-польське воєнно-політичне протистояння 1649–1650 рр.

§ 17. Виборення козацькою Україною незалежності. 1651 р. — червень 1652 р.

§ 18. Утворення Української козацької держави — Війська Запорозького

§ 19. Продовження війни з Польщею. Укладення українсько-московського договору 1654 р.

§ 20. Продовження Національно-визвольної війни в 1654–1657 рр.

Практичне заняття 3. Богдан Хмельницький як політик і людина

Узагальнення до розділу ІІІ «Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст.»

Розділ IV. Українські землі наприкінці 50-х років XVII — на початку XVIII ст.

§ 21. Україна за гетьманування Івана Виговського

§ 22. Порушення територіальної єдності України

§ 23. Гетьман Петро Дорошенко в боротьбі за об’єднання України

§ 24. Припинення існування Правобережної Гетьманщини

§ 25. Запорозька Січ і Слобідська Україна в другій половині ХVII — на початку ХVIII ст.

§ 26. Внутрішня і зовнішня політика Івана Мазепи

§ 27. Північна війна та Україна. Військово-політичний виступ гетьмана Івана Мазепи проти Московії

Практичне заняття 4. Руїна: причини й наслідки

§ 28. Україна після поразки українсько-шведських союзників. Діяльність Пилипа Орлика

§ 29. Українська культура наприкінці 50-х років ХVII — на початку XVIІІ ст.

Узагальнення до розділу IV «Українські землі наприкінці 50-х років XVII — на початку XVIII ст.»

Розділ V. Українські землі у 20–90-х роках XVIII ст.

§ 30. Протистояння українських гетьманів наступу Петра І на українську державність

§ 31. Життя України-Гетьманщини наприкінці 20-х — у 40-х роках ХVIII ст.

§ 32. Україна-Гетьманщина в другій половині ХVIII ст.

§ 33. Запорозька Січ і південь України в другій половині ХVIII ст.

§ 34. Україна та Кримське ханство у вирі російсько-турецьких воєн ХVIII ст.

§ 35. Правобережна Україна у 20–90-х роках ХVIII ст.

§ 36. Соціально-політичне й економічне становище західноукраїнських земель у другій половині ХVIII ст.

§ 37-38. Українська культура у 20–90-х роках ХVIII ст.

Практичне заняття 5. Козацькі літописи XVII—XVIII ст. як історичні джерела

Узагальнення до розділу V «Українські землі у 20–90-х роках XVIII ст.»

Хронологічна таблиця

Словник понять і термінів

Відомість про чини, посади, належність до правління, складена 1756 р.