Всесвітня історія. 8 клас. Щупак

Шановні восьмикласниці й восьмикласники!

Наш підручник продовжує розповідь про історію різних країн світу, яка має тісний зв’язок з історією українських земель. Ви дізнаєтесь про мандри відважних мореплавців і відкриття Нового світу, про зміни у світогляді людей і неймовірне піднесення культури за доби Відродження. На сторінках підручника перед вами оживуть образи відважних мушкетерів і кардинала Рішельє, рішучого Мартіна Лютера й геніального Леонардо да Вінчі, могутнього Сулеймана І Пишного і звичайних людей різних країн.

Ці картини історії Раннього Нового часу мають велике значення для сьогодення, бо саме тоді зароджувалися основи нинішньої системи господарства й сучасної мови, мистецтва й культури, нової європейської науки й ідей гуманізму.

Навчальний матеріал підручника поділений на розділи й параграфи, у кожному з яких для зручності виділені окремі пункти.

Дати для запам’ятовування, які допоможуть вам орієнтуватися в подіях, виділені червоним кольором. Вони повторюються після параграфів, а також у хронологічній таблиці наприкінці підручника.

Варто уважно переглядати ілюстрації підручника, які допомагають краще уявити історичні події і їхніх героїв.

Розповідь про минуле доповнюють карти, які є в цьому підручнику. Для виконання деяких завдань вам знадобляться навчальні атласи з історії.

Систематизувати здобуті знання з історії вам допоможуть запитання і завдання після кожного параграфа, практичні роботи й уроки узагальнення наприкінці кожного розділу. Система QR-кодів дасть змогу систематизувати знання за допомогою цікавих онлайн-вправ, форм опитування.

Отже, пропонуємо вам поринути у світ Нової історії. Це не тільки важливо для розуміння сьогодення, а й неймовірно цікаво.

Бажаємо вам успіхів!

§ 1. Вступ. Ранній Новий час в історії людства

Пригадайте, які періоди історії людства ви вивчали раніше. Кого з видатних діячів попередніх епох ви пам’ятаєте?

1. ЦИВІЛІЗАЦІЙНА СПАДЩИНА СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ В ІСТОРІЇ СВІТУ Й УКРАЇНИ

Історію Середньовіччя (від середини V до кінця XV ст.) ви вивчали в 7 класі. Середньовіччя було добою романтизованого рицарства, хрестових походів і панування релігійного світогляду. У цей період основою для життя людини була земля, за володіння якою розгорталися феодальні війни.

Діємо: практичні завдання

  • 1. Пригадайте, коли з’явилася характеристика Середньовіччя як «темних віків». Чим була зумовлена така оцінка цієї доби? Які факти з історії Середньовіччя дають змогу спростувати цю думку? Для виконання завдання скористайтеся історичним колажем.
  • 2. Визначте, які досягнення доби Середньовіччя ілюструє колаж; які ілюстрації «нагадують» нам історію українських земель доби Середньовіччя.

Саме від доби Середньовіччя до нас дійшли важливі традиції політичного, господарського, культурного життя і повсякдення.

На теренах середньовічних просторів постали сильні держави, великі міста, які й сьогодні приваблюють туристів перлинами середньовічної культури. Унаслідок гострих суспільних дискусій ствердилися основи сучасної демократії. Саме в європейських містах постала ідеологія гуманізму, що утверджувала повагу до людини і її гідності.

Онлайн-гра «Пам’ятки Середньовіччя в сучасному світі»

https://cutt.ly/qoSDgyv

На Сході постала нова світова релігія — іслам. Неповторну культуру й самобутні суспільні традиції творили народи Персії, Індії, Китаю і Японії.

Діємо: практичні завдання

  • 1. Поясніть, яку роль у житті суспільства відігравали запропоновані в історичній хмаринці «винаходи» доби Середньовіччя.
  • 2. Якими із цих «винаходів» ми користуємося і сьогодні?

https://cutt.ly/1v3Jjzr

Опрацюйте інформацію рубрики «Історія Русі-України як складова середньовічної історії» та виконайте завдання.

2. НОВИЙ ЧАС. ПЕРІОДИЗАЦІЯ МОДЕРНОЇ ДОБИ

Протягом XIV-XV ст. в середовищі середньовічного суспільства почали з’являтися ознаки нового етапу розвитку людства. А вже наприкінці XV ст. мислителі Відродження констатували початок Нового часу — доби прогресу у всіх сферах життя європейського суспільства.

Варто запам’ятати!

Новий час (або Модерна доба) — період в історії людства (кінець XV — початок XX ст.), протягом якого відбувся перехід від аграрно-ремісничої цивілізації до індустріального суспільства; період становлення сучасної європейської цивілізації.

В історії Нового часу виокремлюють два періоди: Ранній Новий час (Ранньомодерна доба) та власне Новий час (Модерна доба).

Діємо: практичні завдання

Розгляньте картини й поясніть, чи можуть вони слугувати історичним джерелом. Свою думку обґрунтуйте. На основі картин схарактеризуйте образ людини Ранньомодерної доби.

Географ (картина художника Яна Вермера, 1668-1669 рр.)

Міняйло і його дружина (картина художника Квентіна Массейса, 1510-1515 рр.)

Розкриваючи зміст Модерної доби, ми звертаємо увагу на якісні зміни в житті саме європейського суспільства. Це зумовлено тим, що за Нового часу цивілізаційні центри пішли власними шляхами розвитку: Західна Європа — шляхом модернізації усіх сфер суспільного життя, а більшість неєвропейських країн ішла власним традиційним шляхом розвитку аграрно-ремісничого суспільства. Тому суспільства неєвропейських країн учені часто називають традиційними.

Поміркуймо!

Поміркуйте, як складатимуться відносини між західною модерною цивілізацією і традиційними східними цивілізаціями. Вплив якої цивілізації буде сильнішим у світі за доби Нового часу? Чому?

3. РАННЬОМОДЕРНА ДОБА В ІСТОРІЇ ЄВРОПИ Й УКРАЇНИ

Діємо: практичні завдання

Працюючи з наступним фрагментом параграфа, заповніть у зошиті схему «Характерні риси Ранньомодерної доби» в Європі й Україні.

Які ж зміни відбувалися у світі за доби Раннього Нового часу? Чим жило в цей час населення українських земель?

Починаючи з кінця XV ст. внаслідок Великих географічних відкриттів світ людини значно розширився. Європейська цивілізація поширила свій вплив на так званий Новий світ — Америку й Австралію, а також на менш доступні раніше азійські землі.

Розширення контактів, доступ до нових земель і ресурсів сприяли розвиткові ремесел і торгівлі. Перші ролі в суспільстві відігравали підприємливі люди з капіталом, який витрачали не на розкіш і розваги, а на розвиток власної справи — мануфактур, крамниць, банківської справи.

Поряд з фізичною працею в суспільстві зростала потреба в людях розумової праці.

З розвитком науки й техніки, розширенням знань про навколишній світ поступово втрачала свої позиції в суспільстві католицька церква. В Європі поширювався рух за реформування церкви. Його результатом було виникнення нової течії у християнстві — протестантизму.

Важливі зміни відбувалися і в політичному устрої: на європейських теренах постали централізовані держави з абсолютною владою монархів.

Поступово зростало усвідомлення належності до певної національної спільноти на відміну від середньовічного поділу суспільства на стани — розпочався процес формування сучасних європейських націй.

Водночас визрівало переконання, що справжнім завданням держави є служіння громадянам. Ці ідеї спричинили початок боротьби за встановлення громадянського суспільства.

За Ранньомодерної доби особливим шляхом розвивалися українські землі, які перебували на межі між західноєвропейським і східним світами.

Протягом усього періоду Раннього Нового часу за панування на українських теренах боролися три великі сили: Королівство Польське (згодом — Річ Посполита), Велике князівство Московське (згодом — Московське царство, Російська імперія) та Османська імперія.

Захисником інтересів українського народу було козацтво. Саме йому історією було визначено роль продовжувача державотворчих традицій. У результаті Національно-визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького середини XVII ст. в Україні постала унікальна козацька держава — Військо Запорозьке.

Водночас Ранньомодерна доба принесла в Україну передові європейські ідеї. Завдяки культурним зв’язкам з Європою в українських землях поширилось книгодрукування.

Наприкінці XVI — у першій половині XVII ст. були створені навчальні заклади європейського зразка: Острозька академія і Києво-Могилянський колегіум.

На хвилі боротьби між посиленням впливу католицизму та збереженням православ’я постала Українська греко-католицька церква, яка згодом перетворилася на духовного лідера у боротьбі за українське національне відродження.

У XVIII ст. з Європи в Україну прийшли ідеї Просвітництва та мистецький стиль бароко. До сьогодні окрасами українських міст є архітектурні пам’ятки, збудовані у стилі українського бароко.

Установлення наприкінці XVIII ст. над українськими землями влади Російської та Австрійської імперій висунуло перед українцями важливе завдання на наступний період — відстояти право на національну окремішність і виграти боротьбу за незалежну державу.

Георгіївський собор Видубицького монастиря — пам’ятка українського бароко. Збудований коштом стародубського полковника Михайла Миклашевського протягом 1696-1701 рр.

Поміркуймо!

Відомий американський і український історик Сергій Плохій запропонував образ України як «Брами Європи». На перетині західної і східної цивілізацій перебувала Україна й за Ранньомодерної доби.

Книжка Сергія Плохія «Брама Європи»

Які особливості та події Ранньомодерної доби в Україні, описані в тексті параграфа, підтверджують думку історика?

ЗНАЮ МИНУЛЕ || ОСМИСЛЮЮ СЬОГОДЕННЯ || ПРОГНОЗУЮ МАЙБУТНЄ

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

Знаю і систематизую нову інформацію

1. Розташуйте в хронологічній послідовності історичні періоди. Назвіть хронологічні межі кожного з них.

2. Розгадайте анаграми й утворіть логічні пари.

3. Виконайте тренувальну онлайн-вправу: https://cutt.ly/tkJraXZ

Обговорюємо в групі

1. Поясніть, як змінилося життя людства західної і східної цивілізацій протягом Ранньомодерної доби. Чим це було зумовлено?

2. На основі укладеної схеми (с. 9) назвіть спільні й відмінні риси в розвитку Європи й українських земель за Раннього Нового часу.

Мислю творчо

1. Уявіть себе мислителем/мислителькою епохи Відродження і напишіть есе «Чому наступний після Середньовіччя період історії називають Новим часом».

2. Скористайтеся додатковими джерелами інформації і виконайте ілюстрований творчий проект «Цивілізаційна спадщина Ранньомодерної доби в сучасному світі», «Історія Раннього Нового часу в кінематографі/комп’ютерних іграх» (на вибір).

Ці дати допоможуть вам зрозуміти історію.

Запам’ятайте їх:

Кінець XV ст. — початок XX ст. — Період Нового часу в історії людства

Кінець XV — друга половина XVIII ст. — Ранньомодерна доба (Ранній Новий час)

ГДЗ до підручника можна знайти тут.
Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст