Історія України. 8 клас. Щупак

§ 5-6. Церковні та релігійні проблеми в Україні XVI ст.

Дізнайтеся з додаткових джерел/пригадайте, що таке Реформація. Коли і з яких причин вона розпочалася в Європі? Які зміни вона спричинила в політичному та культурному житті європейських країн?

1. КРИЗА ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ в XVI ст.

Діємо: практичні завдання

На основі тексту пункту 1 і рубрик «Свідчать документи» й«Думки істориків» укладіть структурно-логічну схему «Православна церква в XVI ст.».

У XVI ст. православна церква перебувала у скрутному становищі. Після падіння Константинополя в 1453 р. православні патріархи потрапили в політичну залежність від Османської імперії. Землі України майже не відчували духовного впливу й підтримки центру світового православ’я. Водночас проголошений у 1589 р. Патріархом московський митрополит претендував на роль духовного лідера православних. Це непокоїло українських церковних діячів.

В останній третині XVI ст. католицька церква активно реформувалася. Це проявлялося в підвищенні освітнього рівня духовенства, відкритті спеціальних освітніх закладів, впровадженні суворої дисципліни і нових вимог до вірян.

Свідчать документи

Привілей Сигізмунда II Августа (1572 р.)

Хочемо та постановляємо, щоб українці нарівні з іншими міщанами та перед міщанами поляками римської віри вживали всіх прав, привілеїв, вольностей... наданих місту Львову... і користувалися ними без всяких винятків... Священники їхні, церкви грецького обряду..., повинні бути вільні та звільнені від будь-яких податків...

Скарга Львівського Успенського братства (1593 р.)

Насамперед змушувала рада Львова великим насильством нас, осілих міщан, наших дітей і нашу челядь до послуху папському костьолу, до свят нового календаря, мордуючи в’язницями і караючи штрафами...

У чому, за свідченням документів, полягає відмінність між правовим статусом і реальним становищем православних у Речі Посполитій?

У православних Речі Посполитої посилювалося відчуття меншовартості власної церкви. І справа була не тільки в тиску католицтва — православна церква мала значні внутрішні проблеми. Першою з них було право патронату світських володарів. Представники шляхетського стану за власний кошт утримували церкву, вони впливали на всі церковні справи аж до призначення священників і єпископів. Інша проблема полягала в низькому освітньому рівні православного духівництва: частина священників була неписьменною, вони не могли скласти конкуренцію освіченим католицьким богословам.

Думки істориків

Сергій Плохій, український і американський історик

Низький освітній рівень духівництва, порушення моральних стандартів і церковних канонів, поширеність симонії (купівлі і продажу церковних посад) і цілковитий контроль над церквою з боку світських патронів були проявами загальної кризи українського православ’я наприкінці XVI ст.

Як історик оцінює стан православної церкви наприкінці XVI ст.? У чому, на вашу думку, він вбачає причини кризи?

2. РЕФОРМАЦІЯ І КОНТРРЕФОРМАЦІЯ В УКРАЇНІ

Пригадайте/дізнайтеся, які верстви населення і з яких міркувань підтримали Реформацію в країнах Західної Європи.

У 30-40-х роках XVI ст. Реформація досягла теренів Речі Посполитої. Протестантами ставали переважно представники шляхти і магнатських родів. Хоч Реформація виникла в лоні католицької церкви, відколовши від неї значну частину вірян, вона послужила водночас поштовхом для оновлення православної церкви.

Думки істориків

Сергій Плохій, український і американський історик

Протягом XVI ст. в Західній і Центральній Європі релігія невпинно перетворювалася на потужну зброю боротьби аристократів проти наступу королівської влади на їхні права... У руських землях Польського королівства та Великого князівства Литовського магнатська опозиція збиралася, здебільшого, під стягом православ’я.

Поміркуйте, чим зумовлена відмінність у виборі релігії опозицією в Західній Європі та руських землях.

Проявом оновлення православної церкви був перший переклад Святого Письма староукраїнською літературною мовою, здійснений в 1556-1561 рр. та відомий як Пересопницьке Євангеліє.

Слідом за Реформацією на землях Речі Посполитої поширилася Контрреформація — реакція католицької церкви на загрозу, яка виникла. Головними засобами боротьби з протестантизмом католики обрали освіту, церковну проповідь, розповсюдження книжок. На теренах Речі Посполитої активно діяв орден єзуїтів. Створені ним єзуїтські колегіуми давали найкращу на той час освіту, поєднуючи її з католицьким вихованням учнів. На українських землях були створені 13 таких колегіумів, зокрема у Львові, Луцьку, Перемишлі та Кам’янці.

Пригадайте ознаки Реформації. Поясніть, чому Пересопницьке Євангеліє можна вважати проявом впливу Реформації на українські землі.

Пересопницьке Євангеліє, 1556-1561 рр.

3. ПРАВОСЛАВНІ БРАТСТВА. КНИГОВИДАННЯ. ВАСИЛЬ-КОСТЯНТИН ОСТРОЗЬКИЙ

Пригадайте, як була організована освіта в європейських школах й університетах. Що таке «сім вільних мистецтв»? Коли і ким було започатковано книгодрукування в Європі?

Вплив Реформації спричинив те, що православні міщани за зразком протестантських самоврядних громад почали створювати братства.

Перше братство було засноване в 1542 р. у Львові. Невдовзі вони з’явилися і в інших містах. Братства підтримували православних ремісників і торговців, займалися доброчинністю, утримували православні храми. Особливим напрямом їхньої діяльності була освіта. У 1585 р. створена братська школа у Львові, при ній заснована друкарня. Освіта в братських школах була організована за європейським зразком і спиралася на вивчення «семи вільних мистецтв», до яких зазвичай додавалися грецька і церковнослов’янська мови.

Варто запам’ятати!

Церковні братства — національно-релігійні об’єднання українських православних міщан і шляхти в XVI—XVIІ ст.

При братствах засновували друкарні, найбільші з яких — у Львові та Києві. До Львова був запрошений друкар Іван Федорович, який змушений був тікати з Москви, де на той час книгодрукування сприймалося як єресь. У 1574 р. коштом Львівського братства було видано книги «Апостол» і «Буквар» для братських шкіл, у 1591 р. — підручник грецької і церковнослов’янської мов «Адельфотес».

Самоврядні братства набули великої ваги. Найбільші з них домоглися права ставропігії — прямого підпорядкування константинопольському патріарху. Так вони стали не просто незалежними від місцевих єпископів і духівництва, а намагалися встановити свій контроль над церковними справами. Це спричинило загострення відносин між братствами та православними ієрархами.

Захисниками православної віри були не тільки міщани, а й шляхта, яка на Волині та Київщині була переважно православною. Найяскравішою постаттю серед оборонців православ’я був князь Василь-Костянтин Острозький.

У 1576 р. в Острозі князь заснував академію на противагу єзуїтським колегіумам і протестантським школам. Так було започатковано новий тип навчального закладу — слов’яно-греко-латинську школу.

Василь-Костянтин Острозький (портрет роботи невідомого художника, XVII ст.)

Які особисті якості князя, на вашу думку, хотів підкреслити художник?

Довідка про князя В.-К. Острозького

https://cutt.ly/CnfzzdF

Через два роки на запрошення князя В.-К. Острозького до Острога переїхав Іван Федорович. У 1581 р. він видав «Острозьку Біблію» — перше у світі друковане Святе Письмо слов’янською мовою.

Князь В.-К. Острозький просував ідею переведення центру патріархату з османського Константинополя до православного Острога. План не був реалізований, але він свідчив про великі амбіції українських магнатів.

Віртуальна екскурсія Музеєм книги і друкарства м. Острог в Рівненській області

https://cutt.ly/Tb8QI2S

Поміркуйте, у чому полягало значення видання друкованої Біблії слов’янською мовою для православного населення українських земель.

Варто запам’ятати!

Академія — 1) різновид наукового, навчального або мистецького закладу найвищого рівня; 2) провідний центр у відповідній галузі освіти і науки.

Поміркуймо!

Як ви розумієте вислів історика Сергія Плохія: «Застосування друкарського верстата поглибило релігійну боротьбу в українських і білоруських землях»?

4. ВИНИКНЕННЯ ІДЕЇ ЦЕРКОВНОЇ УНІЇ. ПОЛЕМІЧНА ЛІТЕРАТУРА

Незважаючи на те, що розкол у християнській церкві тривав з XI ст., в обох церквах завжди були прихильники відновлення єдності християнства. Ще в 1439 р. у Флоренції було зроблено спробу відновити єдність християнських церков під владою Папи Римського — проголошено Флорентійську унію. Але насправді ця унія так і не відбулася через глибокі суперечності між церквами.

Наприкінці XVI ст. ідея унії християнських церков знову ожила. Ідея церковної унії сприяла розвиткові полемічної літератури. У 1577 р. побачив світ трактат єзуїта Петра Скарги «Про єдність Божої Церкви під одним пастирем». У трактаті П. Скарга вказував на необхідність унії православної та католицької церков у Речі Посполитій.

Варто запам’ятати!

Полемічна література — жанр богословської літератури, у якій велася дискусія щодо унії католицької і православної церков.

У 1587 р. ректор Острозької академії Герасим Смотрицький відповів твором «Ключ Царства небесного», у якому заперечував підкорення православної церкви Риму. Його син Мелетій (Максим) Смотрицький написав «Тренос» — символічний плач Східної Церкви за своєю волею.

Опрацюйте схему. За допомогою додаткових джерел інформації складіть коротку біографічну довідку про одного з авторів-полемістів.

Отже, протягом XVI ст. у православній церкві України наростали кризові явища. Пошуки виходу із цієї кризи привели до позитивних зрушень в українській культурі.

ЗНАЮ МИНУЛЕ || ОСМИСЛЮЮ СЬОГОДЕННЯ || ПРОГНОЗУЮ МАЙБУТНЄ

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

Знаю і систематизую нову інформацію

1. Упорядкуйте хронологічну послідовність.

2. Що таке братство? Схарактеризуйте діяльність православних братств.

3. Виконайте онлайн-вправу «Полемічна література».

Онлайн-вправа «Полемічна література»

https://cutt.ly/ob8QPGJ

Обговорюємо в групі

1. Обговоріть у класі результати роботи з укладання структурно-логічної схеми «Православна церква в XVI ст.» (с. 26). Подискутуйте на тему «Криза православної церкви як поштовх до розвитку української культури». Доберіть аргументи «за» і «проти» висловленої думки.

2. Роздивіться монету. Визначте, якій події вона присвячена. Яку ще інформацію повідомляють викарбувані на монеті зображення?

Пам’ятна монета (Національний банк України, 2017, реверс)

Мислю творчо

1. Підготуйте тези доповіді для виступу на науковій учнівській конференції на тему: «Реформація і Контрреформація: український вимір». Створіть хмаринку слів, яка ілюструвала б тези вашої доповіді.

2. За допомогою вчителя і додаткових джерел інформації зіставте становище православної церкви у Речі Посполитій і Московському царстві в XVI ст.

Ці дати допоможуть вам зрозуміти історію.

Запам’ятайте їх:

1556-1561 рр. — Створення Пересопницького Євангелія

1576 р. — Заснування Острозької академії

1581 р. — Видання Острозької Біблії

1585 р. — Заснування Львівської братської школи