Україна і світ: вступ до історії та громадянської освіти. 5 клас. Щупак

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 18. Етнографічні джерела — скарбниця традицій

Як народ зберігає власну історію? Чому традиції і звичаї різних народів можуть бути схожими? Як традиції родини впливають на цінності народу?

1. ЕТНОСИ Й ЕТНОГРАФІЯ

На Землі живе багато різних народів. Кожний з них виник на певній території та об’єднує людей, які розмовляють спільною мовою, мають спільні особливості культури, побуту, традицій та звичаїв. Вчені називають такі спільноти етносами.

Варто запам’ятати!

Етнос (народ) — спільнота людей, які мають спільну територію походження, мову, культуру, традиції і звичаї.

Дослідити минуле історикам допомагає вивчення особливостей різних етносів — їхнього життя і побуту, обрядів, релігійних вірувань і способу життя. Знаряддя праці, одяг, взуття, прикраси, меблі, навіть дитячі іграшки — усе це є пам’ятками народного життя. Їхнім вивченням займається наука етнографія.

Варто запам’ятати!

Етнографія (з грец. «етнос» — народ, «графос» — пишу) — наука про народи (етноси), що досліджує їхнє походження, розселення, побут і культуру.

Етнографія дає відповіді на такі запитання: «Які народи живуть на Землі? Яке їхнє походження? Якими мовами вони розмовляють? Які житла будують? У чому відмінності їхньої культури?»

Відомості про розселення різних народів можна знайти на етнографічних картах.

Які етноси позначені на цій карті? Яку інформацію про них нам дає карта?

У кожного етносу є свої особливості в будівництві житла, традиціях харчування, релігійних обрядах, одязі. Етнографи збирають відомості про ці особливості в різні часи, досліджують, як вони змінювалися, що запозичувалося в сусідніх народів, а що поступово зникало.

Бойківська хата з с. Либохора у музеї «Шевченківський гай»

Гуцули в традиційному одязі

Підготуйте повідомлення про етнічні особливості українців.

І сьогодні на Землі живуть народи, які використовують ті самі знаряддя, якими користувалися люди в давнину. Наприклад, деякі племена Африки й Азії і сьогодні полюють за допомогою луку і стріл. Життя таких народів майже не змінилося з первісних часів. Дослідження їхнього побуту, традицій, звичаїв, знарядь праці та полювання, здійснені етнографами, дають змогу історикам краще уявити життя людей, що жили тисячі років тому.

Зулуси (сучасне фото)

  • 1. Чому, на вашу думку, ці племена до сьогодення зберегли традиції?
  • 2. Уважно розгляньте фото. Чи можна зробити висновок, що сучасний світ справив певний вплив на спосіб життя зулусів?

Основний метод дослідження етнографів — безпосереднє спостереження та опис звичаїв і побуту того чи іншого народу. Крім того, вони використовують і писемні джерела та речові пам’ятки, дані археологів, фотографії, аудіо- і відеозаписи, малюнки. Матеріали, зібрані етнографами, зберігаються в етнографічних музеях, в інших музеях також можна часто побачити етнографічні колекції.

Етнографічна експозиція музею в м. Старокостянтинів

Які предмети ви бачите на фото? Про що вони можуть розповісти дослідникам/дослідниці?

Варто запам’ятати!

Етнографічні джерела — інформація, отримана в ході спостережень за життям різних етносів.

2. АНТРОПОЛОГІЯ І ЛІНГВІСТИКА

Етнографія тісно пов’язана ще з однією наукою — антропологією. Ця наука вивчає людину як біологічну істоту, досліджує будову людського тіла й те, як вона змінювалася протягом історії.

Варто запам’ятати!

Антропологія (з грец. «антропос» — людина, «логос» — слово) — наука про фізичне тіло людини, її походження і процес розвитку.

Важливим для антропологів є дослідження викопних решток давніх людей, які знаходять у місцях їх поховань. Це дає змогу робити висновки про походження і розселення людей територією Землі, зміни в їхньому фізичному типі. На формування різних фізичних типів людей вплинуло багато чинників: місце проживання, особливості природи та клімату, особливості харчування тощо.

Етапи антропогенезу

• Що змінювалося у фізичному типі людей протягом історії?

• Які умови життя людей, на вашу думку, вплинули на формування людських рас?

Однією з визначних рис для будь-якого етносу є мова. Особливості мови можуть багато чого сказати досліднику/дослідниці про особливості життя того чи іншого народу. Наука лінгвістика вивчає й аналізує мови різних народів, зіставляє їх і відстежує зв’язок між мовою та іншими проявами культури людства.

Варто запам’ятати!

Лінгвістика — наука про мову взагалі та окремі мови народів світу.

Будь-яка оповідь потребує розуміння мови. Слухач/слухачка або читач/читачка має розуміти слова в тому самому сенсі, що і автор/авторка або оповідач/оповідачка. Зробити це просто, якщо оповідь стосується недавнього часу та рідного для обох народу. Труднощі виникають, коли чуєш чи читаєш про давнє минуле іншого народу його тогочасною мовою. Доводиться добирати слова, які хоча приблизно відповідали б мові оригіналу. Тож дослідникам доводиться вивчати мови, зокрема і такі, що вже не існують у сучасному світі. Інакше неможливо зрозуміти особливості культури різних народів у різні часи.

Хвилинка на цікавинку

Значення навіть деяких добре відомих нам слів змінювалося протягом часу. Наприклад, поняття «народ». У науковому вжитку його значення є синонімом до слова «етнос» та позначає спільноту людей однієї мови та культури. Але часто можна почути це слово для визначення всіх громадян сучасної держави — наприклад, «народ України». А в середні віки цим словом позначали тільки лицарів-воїнів і мешканців деяких незалежних міст. Селяни ж, скажімо, до «народу» не належали. А в античні часи «народом» взагалі вважалися тільки чоловіки-воїни.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

І. Знаю й систематизую нову інформацію

1. Що таке етнос? Наведіть приклади етносів.

2. Що вивчає наука етнографія? Яку допомогу надають етнографи історикам?

3. Що таке антропологія? Як вона пов’язана з етнографією та історією?

4. Що вивчає лінгвістика? Нащо історику знання про мови?

ІІ. Обговоріть у групі

Яке значення має мова для людської культури й історії?

ІІІ. Мислю творчо

Пригадайте назви історико-географічних регіонів України. Започаткуйте виконання проекту за темою: «Етнічні особливості регіонів України». Об’єднайтеся у групи та презентуйте свої роботи. Скористайтеся схемою.