Історія України. 9 клас. Щупак

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 44. Практичне заняття: «Ідеї автономії та самостійності в програмах українських політичних партій»

1. Які соціально-економічні суперечності існували в українському суспільстві на початку XX ст.? 2. Чим було спричинено пожвавлення політичного життя та оформлення політичних партій? 3. У чому полягали головні відмінності між політичними поглядами українських і загальноросійських партій на землях Наддніпрянщини?

1. ПОРТРЕТНА ГАЛЕРЕЯ

1. Установіть відповідність між суспільно-політичними діячами Наддніпрянщини і стислими їх характеристиками.

2. Визначте провідні ідеї політичних партій на українських землях у складі Російської імперії на початку XX ст. Назвіть їхній склад учасників.

М. Міхновський

Є. Чикаленко

С. Єфремов

М. Грушевський

А Громадський і політичний діяч, видавець. Активний член «Старої громади», Загальної української безпартійної організації. Від 1904 р. один із ідеологів Української демократичної партії, з 1908 р. — Товариства українських поступовців. Видавець газети «Рада».

Б Адвокат. Ідеолог самостійності України. Від 1891 р. член «Братства тарасівців». Автор програмного документа «Самостійна Україна» Революційної української партії. З 1902 р. засновник та лідер Української народної партії.

В Український історик, громадсько-політичний діяч. Автор багатотомної праці «Історія України-Русі». Голова Наукового товариства ім. Т. Шевченка. Один із керівників нелегального позапартійного українського громадського об’єднання — Товариства українських поступовців.

Г Громадсько-політичний, державний діяч. Історик, публіцист, журналіст. Прибічник ідеї досягнення автономії України. Підтримував ідею загальнонародної власності.

2. ДОКУМЕНТОЗНАВЦІ

Ознайомтеся із уривками документів. Визначте їхню головну ідею. Підготуйте відповіді на проблемні запитання.

1. Що викликало появу в українському визвольному русі на початку XX ст. двох течій — автономістської та самостійницької?

2. На підставі Документа 1 визначте, які аргументи використовує М. Міхновський, щоб довести необхідність повної незалежності України. Чи переконливі, на ваш погляд, ці аргументи?

3. Зіставте уривки «Самостійної України» із програмовими ідеями Революційної української партії. У чому полягає спільність і принципова відмінність у змісті цих документів? Заповніть у зошиті порівняльну таблицю.

«Самостійна Україна»

Революційна українська партія

Спільне

Відмінне

Із брошури «Самостійна Україна» Миколи Міхновського (1900 р.)

«Ми визнаємо, що наш нарід ... перебуває у становищі зрабованої нації.

...Державна самостійність єсть головна умова існування нації, а державна незалежність єсть національним ідеалом у сфері міжнаціональних відносин...

Коли в української держави відібрано бути державою, то поодинокі члени колишньої республіки позбулися усіх елементарних політичних прав людини. Колишній український республіканець має менше прав, ніж нинішній найостанніший московський наймит. Правительство чужинців розпоряджається на території колишньої української республіки, наче в завойованій свіжо країні, висмоктує останні сили, висмикує ліпших борців, здирає останній гріш з бідного народу.

Українська інтелігенція стає до боротьби за свій нарід, до боротьби кривавої і безпощадної. Вона вірить у сили свої і національні. І вона виповнить свій обов’язок. Вона виписує на своєму прапорі ці слова: «Одна, єдина, нероздільна, вільна, самостійна Україна від Карпатів аж по Кавказ». Вона віддає себе на служення сьому великому ідеалові доки хоч на однім клапті української території пануватиме чужинець, доти українська інтелігенція не покладе оружія, доти усі покоління українців йтимуть на війну.

...Ми існуємо, ми відчуваємо своє існування і своє індивідуальне національне «Я»....Нині увесь цвіт української нації по всіх частинах України живе однією думкою, однією надією: «Одна єдина, нероздільна, вільна, самостійна Україна від Карпатів аж по Кавказ». Нині ми всі солідарні, бо зрозуміли, через що були в нас і Берестечки, і Полтава.

...Але як партія бойова, партія, що виросла на ґрунті історії і єсть партією практичної діяльності, ми зобов’язані вказати ту найближчу мету, яку ми маємо на оці. Ся мета — повернення нам прав, визначених Переяславською конституцією 1654 р. з розширення її впливу на цілу територію українського народу в Росії. Ми виголошуємо, що ми візьмемо силою те, що нам належить ся по праву, але віднято в нас теж силою. Наша нація довго нездужала, але нині вже стає до боротьби. Вона добуде собі повну свободу і перший ступінь до неї.

Ми розуміємо, що боротьба буде люта й довга, що ворог безпощадний і дужий. Але ми розуміємо й те, що се вже остання боротьба, що потім уже ніколи не настане слушний час до нової боротьби. Ніч була довга, але ранок наблизився і ми не попустимо, щоб проміння свободи усіх націй заблищало на наших рабських кайданах: ми розіб’ємо їх до схід сонця свободи!». (Джерело: «Українська суспільно-політична думка в 20 ст. — Документи і матеріали).

З «Нарису Програми Революційної української партії», підготовленого Київською вільною громадою РУП (1903 р.)

«...Ставлячи пункт автономії України, К.В.Г. РУП керувалася слідуючим: практично пункт автономії України зараз для українського пролетаріату геть важливіший і істотніший, ніж пункт Самостійної України; крім того, автономія, безперечно, являється етапним пунктом на шляху до Самостійної України. Через се Київс. В.Г. знайшла, що самостійна Україна мусить залишатися лише ідеалом (який визнається); в програмі ж minimum ця вимога цілком позбавлена рації і значення». (Джерело: «Українська суспільно-політична думка в 20 ст. — Документи і матеріали).

3. МИСЛЮ ТВОРЧО

Суперечки щодо статусу українських земель викликали жваві дискусії. Прагнення до автономії та самостійності чітко прописувалося у програмах політичних партій. Поміркуйте: якою мала бути, на ваш погляд, провідна ідея українських політичних сил — автономістська чи самостійницька. Уявіть себе учасником однієї із тогочасних політичних партій. Запишіть програмові тези, що підтверджують вашу думку.