Історія України. 9 клас. Щупак

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 36. Утворення українських політичних партій Галичини

1. Якими політичні права мали жителі Західної України під владою Австро-Угорщини? 2. Які з течій суспільно-політичного руху були найбільш перспективними в боротьбі за права українців? Чому?

Діємо: практичні завдання

Працюючи з текстом підручника, укладіть у зошиті таблицю «Перші політичні партії в Західній Україні».

Назва партії

Час утворення/лідери

Програмні цілі

1. ВИНИКНЕННЯ І ДІЯЛЬНІСТЬ РАДИКАЛЬНОЇ ПАРТІЇ

Розвиваючись по висхідній, національно-визвольний рух досяг нового рівня. Його учасники почали переходити від культурно-просвітницької до політичної діяльності. Вони дійшли висновку про важливість координації своїх зусиль у рамках організації (чи організацій) із чітко визначеною програмою боротьби. Унаслідок цього сформувалися перші в історії України політичні партії.

У 1890 р. завершилося оформлення в політичну партію радикалів. Це була перша українська політична партія — Русько-Українська радикальна (РУРП). Партія прагнула до утвердження соціалізму, демократизації суспільного життя, використання здобутків культури й науки для піднесення національної свідомості й почуття солідарності серед українців. Політичне майбутнє Західної України радикали вбачали в перебудові внутрішнього життя Австро-Угорщини на засадах, як про це зазначалося у програмі, «правдивого автономізму, котрий би бачив силу монархії в якнайкращім культурнім і національнім розвою провінцій і народностей». Одним із засновників і керівників цієї партії був Іван Франко.

Постать в історії

Перегляньте відео про життєвий шлях Івана Франка і визначте ключові етапи його життєвого шляху. З’ясуйте, що впливало на формування його переконань і громадянської позиції протягом життя.

https://cutt.ly/ZY1ZeOs

Відео. Відомі Львів’яни. Іван Франко. Тривалість 7 хв 41 с

Мовою документів

З Програми Русько-Української радикальної партії

Зваживши, що теперішні економічні, політичні і культурні потреби нашого простого народу і інтелігенції такі, що обі наші старші партії — народовська і москалофільська, — при своїх основах і цілях, не в стані заспокоїти тих потреб, — ми, руско-украйінські радикали, порозумівшися приватно в днях 4 і 5 н. ст. жовтня 1890 р., виступаємо от-се яко нова партія під назвою Руско-Украйінська радикальна партія з ось якою програмою:

А. Програма максімальна

1) В справах суспільно-економічних змагаємо до переміни способу продукції згідно зі здобутками наукового соціялізму, т. є. хочемо колектівного устрою праці і колектівної власности средств продукційних.

2) В справах політичних хочемо повної волі особи, слова, сходин і товариств, печаті і сумління, забезпечення кождій одиниці, без ріжниці пола, як найповнішого впливу на рішане всіх питань політичного життя; автономії громад, повітів, крайів, у справах, котрі тілько йіх дотикають; уділеня каждому народови можности якнайповнішого розвою культурного.

3) В справах культурних стоїмо на грунті позитівної науки, за раціоналізмом в справах віри і реалізмом в штуці, і домагаємося, щоби всі здобутки культури і науки сталися власністю всего народу.

Джерело: Українська суспільно-політична думка в 20 столітті. Документи і матеріали. — Т. 1. — Сучасність, 1983 р.

• На основі документа визначте, які відмінності мала радикальна течія в суспільно політичному русі порівняно з москвофільською та народовською.

Поміркуймо!

Прокоментуйте вислів Ярослава Грицака: «Драгоманов вкинув у галицько-русинський рух сильний український вірус, а Франко своїм талантом і своїми творами довів його до масштабів цілої епідемії».

2. ПРОГОЛОШЕННЯ ІДЕЇ ПОЛІТИЧНОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ

Питання про автономію як програмну мету РУРП викликало в партії гостру дискусію. Так звані «молодші» радикали — Юліан Бачинський (1870-1940 рр.), В’ячеслав Будзиновський (1868-1935 рр.), Олександр Колесса (1867-1945 рр.) та ін. — висловили незгоду із цим положенням. Кінцевою метою політичної діяльності партії вони вважали державну самостійність України, а автономію у складі перебудованої на федеративних засадах Австро-Угорщини — лише першим етапом на шляху до цієї мети. Ця ідея здобула в партії широку підтримку. У 1895 р. програма РУРП була доповнена окремим пунктом про те, що утвердження соціалістичних ідеалів можливе лише за цілковитої політичної самостійності українського народу. Самостійність — стратегічна мета партії.

Через рік, у 1895 р., один з «молодших» радикалів Юліан Бачинський опублікував брошуру «Україна irredenta» («Україна уярмлена»), у якій доводив історичну необхідність здобуття Україною повної політичної незалежності. Ця брошура відіграла важливу роль у розвитку національної самосвідомості й національно-визвольного руху як на західноукраїнських землях, так і на Наддніпрянщині. На підтримку ідеї самостійної України виступив І. Франко.

Думки істориків

Український історик Ярослав Грицак

Ідея української незалежності справді була галицькою. Іронія полягає в тому, що першими порушили питання незалежності України не галицько-українські націоналісти, а галицькі марксисти. На їхню думку, якщо в Україні мала бути соціалістична революція, мусив перед тим з’явитися український пролетаріат, а щоб він з’явився, була потрібна українська буржуазія, а вона своєю чергою не могла постати без національної — себто української — держави.

• Чому, на вашу думку, саме галицькі соціалісти першими пристали на ідею незалежності України?

Юліан Бачинський перший серед громадських діячів висунув і обґрунтував ідею здобуття Україною цілковитої політичної незалежності

Сторінка з брошури «Україна irredenta»

Поступово ця ідея стала пануючою в західноукраїнському національно-визвольному русі. Усі українські національні партії Західної України в подальшому стояли на самостійницьких позиціях.

3. УТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ДЕМОКРАТИЧНОЇ ПАРТІЇ (УНДП)

Наприкінці 1890-х років у Галичині відбувалося зближення частини народовців, незадоволених «новоерівськими» компромісами своїх товаришів, з тим крилом радикальної партії, яке дедалі більше відмовлялося від соціалістичної ідеології на користь національної ідеї. За сприяння М. Грушевського, який став шанованим і авторитетним в обох політичних течіях, формування нової партії прискорилося. У 1899 р. було створено Українську національну демократичну партію (УНДП). Одним з її керівників був І. Франко. Ця партія поряд з іншими питаннями ставила й рішучі національні завдання — зміцнення почуття єдності з «російськими українцями», пробудження серед українців Закарпаття того самого національного духу, що й у Галичині та на Буковині. Керівний орган партії — Народний комітет — виступив із закликом до українців боротися за незалежну Україну. Щодо інших питань — це була типово ліберальна партія, яка прагнула уникати соціального радикалізму. Завдяки своїм поміркованості і націоналізму УНДП швидко стала найчисельнішою політичною партією на західноукраїнських землях. За вплив на суспільство з нею могла до певної міри змагатися лише РУРП. Фактично в українському русі виникла «двопартійна система».

4. ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТИЧНОЇ ПАРТІЇ (УСДП)

Наприкінці XIX ст. у Європі значного поширення набувають соціалістичні ідеї. Однією з найбільших і найавторитетніших у Європі була Австрійська соціал-демократична партія. Її складовою частиною стала соціал-демократична партія Галичини і Сілезії (промисловий район сучасної Польщі), утворена в 1892 р.

Із часом у середовищі австрійської соціал-демократії посилилися настрої на користь перетворення партії на спілку автономних національних організацій. Поляки створили Польську соціал-демократичну партію. Але галицькі українці не ввійшли до неї і разом з лівими радикалами восени 1899 р. оголосили створення Української соціал-демократичної партії (УСДП).

Як і австрійська соціал-демократія, УСДП відмовилася від ідеї диктатури пролетаріату, прагнула досягти соціалізму через реформи, легальні парламентські методи боротьби. Водночас лідери УСДП підкреслювали історичну необхідність побудови в перспективі незалежної соборної української держави, що, у свою чергу, зумовлювало потребу активізації виховної роботи серед українських робітників. У зв’язку із цим виник конфлікт між УСДП та польською соціал-демократією, керівники якої забороняли українським партійцям вести пропагандистську роботу серед галицьких робітників, уважаючи їх у своїй масі поляками.

Таким чином, у 90-х роках XIX ст. національно-визвольний рух у Галичині піднявся на якісно новий щабель. Пришвидшився процес формування політичних партій. Національно-визвольний рух став приходити до усвідомлення необхідності боротьби за власну незалежну державу. Еволюцію від автономізму до незалежності прискорила брошура Ю. Бачинського «Україна irredenta» і перехід на самостійницькі позиції Івана Франка.

Діємо: практичні завдання

Розгляньте пам’ятну монету «Іван Франко» і поясніть зміст її символів. Запропонуйте власний дизайн пам’ятної монети або марки до ювілею видання брошури «Україна уярмлена» або створення першої української політичної партії в західноукраїнських землях.

Діємо: практичні завдання

Проаналізуйте схему «Утворення українських політичних партій». Доповніть схему відповідними роками та історичними діячами.

ЗНАЮ МИНУЛЕ ОСМИСЛЮЮ СЬОГОДЕННЯ ПРОГНОЗУЮ МАЙБУТНЄ

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

Знаю і систематизую нову інформацію

1. Назвіть перші політичні партії в Західній Україні.

2. Хто був лідерами суспільно-політичного руху наприкінці XIX ст.?

3. У чому полягала революційність брошури Юліана Бачинського «Україна уярмлена»?

4. Виконайте онлайн вправи

https://cutt.ly/HY1Zl2W

https://cutt.ly/sY1ZGqp

Обговорюємо в групі

1. Зіставте за результатами виконання практичного завдання програмні цілі перших українських політичних партій. Визначте, що у них було спільного й відмінного.

2. Обговоріть у групах політичні процеси в західноукраїнських землях і визначте, які зовнішні і внутрішні чинники впливали на розвиток українського руху і формування політичних партій.

Мислю творчо

1. Чи є підстави говорити про переміщення наприкінці XIX ст. центру українського руху з Наддніпрянщини в Галичину? Свою думку обґрунтуйте.

2. Складіть мінірозповідь про перебіг подій українського національного відродження в Західній Україні, використовуючи набір хмаринки тегів.

3. Виконайте творчий проєкт: сторінка в соціальних мережах, історичний портрет, інфографіка (на вибір) про одного з діячів українського руху Західної України.

Ці дати допоможуть вам зрозуміти історію. Запам’ятайте їх:

1890 р. Створення першої української політичної партії (РУРП)

1895 р. Обґрунтування Ю. Бачинським ідеї самостійної Української держави в брошурі «Україна irredenta»

1899 р. Створення нових політичних партій — УНДП та УСДП