Підручник з Історії України (рівень стандарту). 10 клас. Сорочинська - Нова програма

Розділ IV. Встановлення й утвердження комуністичного режиму в Україні

§ 20. Статус УСРР на початку 1920-х рр. Входження до складу СРСР. Адміністративно-територіальний устрій УСРР

За цим параграфом ви зможете:

- характеризувати державно-політичний статус УСРР на початку 1920-х рр.;

- давати оцінку діяльності Х. Раковського;

- визначати наслідки входження УСРР до складу СРСР;

- розповідати про адміністративно-територіальний устрій УСРР.

Пригадайте:

1. Коли і як була утворена УСРР? Який був її статус?

2. Які основні результати Української революції 1917-1921 рр.?

3. Що таке «воєнний комунізм»? До яких наслідків призвела його реалізація?

1. Міжнародне становище УСРР

Після поразки українців у боротьбі за українську державність українські землі знову були розділені між сусідами. Західноукраїнські території увійшли до складуПольщі, Румунії та Чехословаччини. На теренах Наддніпрянщини утвердилась більшовицька влада під формальним статусом окремої держави — Українська Соціалістична Радянська Республіка (УСРР). Вона займала площу 452 тис. км2, а її населення становило 25,5 млн осіб. Усі утворені на теренах колишньої Російської імперії радянські республіки були формально самостійними, але фактично, внаслідок панування в кожній із них єдиної Комуністичної партії, становили єдину державу без спільної назви. Спочатку вона існувала у формі «військово-політичного союзу», а з 1921 р. як «договірної федерації». Натомість в умовах, коли радянська влада перебувала на етапі становлення, це створювало можливості для виникнення у деяких республіканських лідерів ідей з реального наповнення суверенітетом новоутворених радянських держав. Найбільш сформованими такі прагнення були у керівників УСРР, попри те, що більшість з них не були українцями.

Наприкінці грудня 1920 р. Голова Раднаркому УСРР Х. Раковський підписав у Москві з Головою Раднаркому РСФРР В. Леніним Союзний робітничо-селянський договір між РСФРР та УСРР. У його вступній частині заявлялося про незалежність і суверенність обох держав, проте найважливіші державні функції УСРР фактично передавалися Росії. Сім наркоматів РСФРР: військових і морських справ, зовнішньої торгівлі, фінансів, праці, шляхів, пошти і телеграфу поширювали свою діяльність і на УСРР. У той же час УСРР була єдиною республікою, крім РСФРР, яка мала право на самостійну зовнішньополітичну діяльність. Цим активно користувався Х. Раковський, який також очолював Народний комісаріат закордонних справ УСРР. Головним своїм завданням він вважав необхідність досягнути дипломатичного визнання радянської України, як запоруки її суверенітету. У січні 1921 р. представники УСРР підписали першу міжнародну угоду з Грузією, у лютому із Литвою, а через деякий час також установили дипломатичні відносини з Латвією та Естонією. Делегація УСРР підписала Ризький мир з Польщею, який відкрив шлях до встановлення дипломатичних відносин. На початку січня 1922 р. делегація УСРР уклала угоду про дружбу й братерство з Туреччиною.

У квітні 1921 р. в Берліні було підписано міждержавну україно-німецьку угоду про обмін військовополоненими та інтернованими громадянами. У 1921 р. УСРР уклала договір з Італією, а наступного року — тимчасову угоду з Чехословаччиною.

У 1922 р. посольства (повноважні представництва) УСРР діяли у Великій Британії, Австрії, Італії, Німеччині, Польщі, Чехословаччині та Росії. Станом на 1 травня 1923 р. Раднарком УСРР уклав 45 міждержавних угод. Усі ці міжнародні зусилля були перекреслені включенням України до складу СРСР.

2. Утворення СРСР і наслідки для України

У серпні 1922 р. Політбюро ЦК РКП(б) утворило спеціальну комісію для визначення шляхів удосконалення відносин між радянськими республіками. Контроль над цією комісією перебрав на себе Й. Сталін. Новостворений орган підготував проект рішення, що передбачав входження радянських національних республік до складу РСФРР на правах автономій. Перший секретар ЦК КП(б)У Дмитро Мануїльський підтримав цей план. Проти виступив голова Раднаркому Х. Раковський.

Вождь більшовиків В. Ленін категорично заперечив план Сталіна й запропонував власний. Він небезпідставно побоювався, що сталінський проект лише посилить прагнення до «незалежності».

Тому В. Ленін запропонував нове державне об’єднання створити як Союз Радянських Соціалістичних Республік (СРСР), союз — зовні рівноправний, навіть із правом вільного виходу з нього. Однак партія при цьому не міняла своєї структури і функцій, що визначало майбутній унітарний характер держави.

Герб СРСР

30 грудня 1922 р. в Москві відбувся І з’їзд рад СРСР, що затвердив декларацію про утворення СРСР. Засновниками нової держави були Російська Соціалістична Федеративна Радянська Республіка, Закавказька Соціалістична Федеративна Радянська Республіка, Білоруська Соціалістична Радянська Республіка та Українська Соціалістична Радянська Республіка.

Але проект Союзного договору не був ухвалений. А замість нього в ухваленій у 1924 р. Конституції СРСР з’явився розділ «Договір про утворення Союзу Радянських Соціалістичних Республік». За ним республіки втратили право здійснювати дипломатичні відносини, укладати договори з іншими державами, брати внутрішні позики тощо.

Слід врахувати, що конституція — це внутрішній, а не міжнародний юридичний документ. Так, завдяки маніпуляціям, радянські республіки фактично стали частинами відродженої Російської імперії у формі СРСР.

У складі СРСР суверенні права УСРР ще більш звузилися. Право на вихід було фікцією.

У той же час Україна стала чітко окресленим національним і територіальним утворенням, що відображало її національну самобутність, закріплювало існування власного адміністративного апарату, надавало деякі права національним меншинам.

• Який статус отримувала УСРР у складі СРСР?

3. Зміни адміністративно-територіального поділу УСРР у 1920—30-ті рр.

Адміністративно-територіальний устрій УСРР у 1920-1930-ті рр. постійно змінювався та реформувався. До 1922 р. зберігався старий поділ за губерніями, який існував за Російської імперії. У 1923 р. ліквідували повіти й волості, замість них утворено округи та райони, які об’єднували сільські, міські та селищні ради.

У 1925 р. уряд скасував губернії як адміністративну одиницю і ввів триступеневий адміністративний поділ на: округ (41) — район (680) — сільраду (10 314). З них 12 національних районів і 549 національних сільрад (єврейські, польські, німецькі, грецькі, татарські). У 1925 р. відбулись зміни і в розмежуванні УСРР та РСФРР. Так, східна частина Донбасу з містами Шахти і Таганрог була включена до РСФРР, а УСРР передали невеличкі ділянки на північному сході республіки, зокрема — місто Путивль.

У 1930 р. ліквідовано й округи та введено двоступеневу структуру: район і сільради. Метою реформи було наближення провінції до центру. Але двоступенева структура не виправдала сподівань. Тому 1932 р. уряд провів чергову адміністративну реформу. Найбільшою адміністративною одиницею стала область. Першими утворено 5 великих областей — Вінницьку, Дніпропетровську, Київську, Одеську і Харківську. До кінця 1932 р. сформовано Донецьку та Чернігівську. Області поділялися на райони, а ті, своєю чергою, на місцеві ради — міські, сільські та селищні.

У 1924-1940 рр. на лівому березі Дністра існувала Молдавська автономна СРР. У 1940 р. вона увійшла до складу новоутвореної Молдавської Радянської Соціалістичної Республіки.

• Коли усталився адміністративно-територіальний поділ радянської України?

Висновки

• На початку 1920-х рр. радянська Україна була формально самостійною, але фактично залежною від московських директив державою.

• У ставленні московського компартійно-радянського керівництва спостерігалося дедалі наочніше прагнення ліквідувати навіть цей формальний статус. Пов’язані із цим дії центру спровокували опір у частини керівництва республіки, що прагнуло для себе більшої свободи дій. Однак вища партійна номенклатура ініціювала створення більш тісного об’єднання союзних республік. Воно відбулося за планом В. Леніна та призвело до появи СРСР як єдиної радянської багатонаціональної імперії. Його утворення визначило розвиток національних радянських республік, зокрема України, на 70 років.

Запитання і завдання

1. Яким було міжнародне становище УСРР? 2. З якими державами УСРР у 1920-1923 рр. мала дипломатичні відносини? 3. Які зміни в державному статусі України відбувалися в 1919-1923 рр.? 4. Охарактеризуйте основні особливості процесу створення СРСР. Чим сталінський проект автономізації відрізнявся від проекту представників радянських республік та В. Леніна? 5. Підготуйте презентацію «Україна і створення СРСР». 6. Проведіть дискусію за темою: «Чи могла радянська Україна не увійти до складу СРСР і зберегти свій статус незалежної радянської республіки?».