Вступ до історії України та громадянської освіти. 5 клас. Сорочинська

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 5. Значення археології для дослідження минулого. Як працюють археологи. Культурний шар та археологічна культура

За цим параграфом ви зможете:

 • дізнатись, яке значення археології в історичних дослідженнях;
 • довідатись, як працюють археологи;
 • з’ясувати, що таке культурний шар, археологічна пам’ятка, археологічна культура.

Пригадайте!

 • 1. Що таке археологія?
 • 2. З яким видом історичних джерел найчастіше працюють археологи?

1. Значення археології для дослідження минулого

Як вам уже відомо, найчисельнішими джерелами є речові, тож значну їхню частину досліджує археологія.

Людство, порівняно із загальним часом свого існування, зовсім нещодавно винайшло письмо, а про надзвичайно тривалий період його історії ми складаємо уявлення завдяки речовим джерелам. Їх досліджує наука археологія, а самі дослідники називаються археологами. Завдяки розкопкам вони здобувають нові джерела. Далі їх описують та досліджують. За їхньою допомогою складають картину життя людей минулого. Особливо цінні такі дослідження для історії тих народів та людських спільнот, які не залишили про себе писемних свідчень.

Археологічний період історії людства найтриваліший: почався близько п’яти-трьох мільйонів років тому.

Археологія фіксує розселення найдавніших людей на Землі, початки їхньої господарської діяльності. Археологічні матеріали мають велике значення для вивчення ранніх стадій розвитку людства. Вони формують уявлення про зони виникнення первісного землеробства і скотарства, дають змогу простежити зародження міської культури та цивілізації.

Цивілізація — багатозначне поняття: 1) людська спільнота, яка впродовж тривалого періоду часу (зародження, розвиток, загибель чи перетворення в іншу) має стійкі відмінні риси у всіх сферах життя (державному устрою, економічному розвитку, культурі тощо), спільні цінності та ідеали. 2) Певний розвиток суспільства.

Палеонтологи займаються вивченням решток доісторичних тварин

Без археологічних досліджень для нас досі залишалася б таємницею історія Стародавнього світу. Також наприклад, найдавніші писемні свідчення про наших предків — слов’ян сягають І — II ст. н.е., але вони жили на українських землях і раніше. Про їхню більш давню історію нам відомо лише завдяки археологічним дослідженням.

Археологічний артефакт. Крем’яний серп

Артефакти, знайдені на території України, засвідчують, що держава, народ є спадкоємцем племен і народів, які жили у минулому на українських теренах. Археологічні знахідки, якщо їх вміло презентувати, можуть також результативно сприяти розвитку туризму в регіонах України.

Археологічний артефакт — об’єкт матеріальної культури, що залишили по собі люди, які жили в минулому. До них належать господарські знаряддя, зброя, одяг, речі побуту, предмети культу тощо.

2. Археологічна пам’ятка

Як самостійна наука археологія має свої методи, найголовнішими серед котрих є методи польових досліджень археологічних пам’яток. Археологічними пам’ятками вважають усі матеріальні рештки діяльності людини або змінене людською працею (зі слідами діяльності людини) природне середовище. Вони можуть бути умовно поділеними на кілька груп: місця проживання давніх людей — стоянки, поселення, городища (поселення, оточені ровами, валами, мурами), окремі житла; поховальні пам’ятки — поля поховань, кургани, окремі могили; культові місця — храми, святилища; споруди та місця для роботи (майстерні, копальні, шахти); окремі предмети (знаряддя праці, прикраси, предмети побуту, зброя та ін.).

• Для дослідження якого періоду історії археологія має виняткове значення?

Розкопаний курган. Дніпропетровська область

Археологічна пам’ятка — всі матеріальні рештки діяльності людини або змінене людською працею (зі слідами діяльності людини) природне середовище. Пам’ятки можуть бути у вигляді надземних споруд (насипи, кургани, захисні вали, городища тощо), підземні об’єкти, інші рештки життєдіяльності людини.

3. Археологічна культура

Групи археологічних пам’яток одного періоду, які розташовані на певній території, що мають спільні одночасно сформовані ознаки у наборі та типології знарядь праці, устрою жител, поховань та пов’язаними з ними ритуалів, формах посуду та нанесених на них орнаменти і малюнки тощо називаються археологічними культурами.

Залишки захисної стіни

Вчені стверджують, що межі поширення археологічних культур приблизно збігаються з розселенням стародавніх племен. Найдавніші археологічні культури виникли ще за часів розселення людини розумної.

Кераміка трипільської культури

4. Культурний шар

Археологічні пам’ятки приховані від нас в культурному шарі, який утворений із «суміші» землі з рештками матеріальної культури давніх людей. На одному місці можливе існування декількох культурних шарів. Наприклад, починаючи з епохи, коли людство почало активно обробляти метали (бронзу), всі пам’ятки перебувають у сучасному ґрунті, а раніші — нижче від нього.

• Як можна визначити археологічну культуру?

Предмети матеріальної культури минулих епох залягають у культурних шарах. Культурний шар може мати різну товщину і глибину залягання. Особливо товстий культурний шар буває в містах, на городищах, телях. Телі, або тепе, — це пагорби, на яких довго селилися люди. Рештки найдавніших пам’яток залягають інколи на глибині до 25 м. Глибина залягання культурного шару пізніших епох невелика (1-2 м).

Схема культурного шару

Стоянки, поселення, селища бувають одно-, дво- або багатошаровими. Останні виникають тоді, коли те саме місце люди заселяли кілька разів.

• Що таке культурний шар?

5. Як працюють археологи

Археологічні дослідження можна розділити на два етапи: польові й лабораторні.

Польовим дослідженням передує «розвідка»: за певними ознаками рельєфу археологи визначають імовірне місце дослідження, або на місце майбутнього дослідження вказують місцеві мешканці, будівельники, котрі знайшли якісь важливі знахідки.

Археологічний музей

Цікаво знати

В археології терміном «культурний шар» називають шар ґрунту на місці давніх поселень, в якому можна знайти предмети матеріальної культури (або їхньої частини) та сліди господарювання. Цей шар відрізняється від материкового, що утворився природним шляхом без слідів діяльності людини. Тобто в археологічному сенсі «культурність» проявляється у залишених слідах життєдіяльності. Що більше смітили люди, то шар «культурніший».

Проте з погляду екологічної свідомості, що менше слідів залишає за собою людина, то вона «культурніша». Сюди належить сортування сміття, усвідомлене споживацтво, повторна переробка та стеження за вуглецевим слідом. Ідеальні сучасні «екопоселення» не мають залишати після себе жодних слідів. Вони повинні бути невидимими для археологів, які їх досліджуватимуть через 1000 років.

На місце майбутнього дослідження закладають шурф — невелике за площею заглиблення у землю. Він дає змогу визначити, чи перспективний об’єкт для дослідження. Визначають, що це — поселення, могильник чи стоянка.

Для наступних робіт археологи отримують дозвільні документи.

Далі закладають розкоп, орієнтований за сторонами світу. Знімають шар ґрунту до якогось об’єкта, що становить цінність для дослідження. Його зачищають. Усе має бути чітко сфотографоване, заміряне. Заглиблення у розкопі триває до рівня, де вже нема археологічних знахідок.

Археологічні розкопки

Потім усі знахідки пакують, шифрують за квадратами, роблять малюнки, далі пишуть звіт. Проводять лабораторні дослідження. Не все відразу піддається ідентифікації на місці. Окремі предмети потребують консервації (особливо органічного походження), щоб вони не зруйнувалися від зміни середовища. На основі отриманих матеріалів пишуть наукові дослідження, виступи на конференціях, в яких розповідають про результати знахідок.

Які етапи археологічних досліджень?

Цікаво знати

Як швидко визначити вік знахідки? Найпоширеніший порівняльний метод — типологічне датування. Тобто є якісь речі, щодо яких уже відомо, коли вони створені, й знайдено типологічно близькі до них. Відповідно, знахідна може стосуватися приблизно того ж часу.

Інструменти для археологічних польових досліджень

Висловіть припущення, для чого використовують археологи кожен із зображених предметів.

Цікаво знати

На жаль, у нашій країні пошуки археологічних пам’яток часто здійснюють «чорні» копачі — люди, які шукають цінні речі, продають, отримуючи з того певний зиск. Як правило, вони намагаються знайти золоті чи срібні скарби. Найбільша шкода від їхньої діяльності полягає в тому, що, витягуючи окремі цінні речі, вони порушують культурний шар, вириваючи річ з археологічного контексту. Так поселення залишаються без монет, без якихось металевих виробів, прикрас. Відповідно, ми вже не зможемо точно відтворити минуле.

ВИСНОВКИ

• Без археологічних досліджень для нас досі залишалися б таємницею багато сторінок минулого. Археологія має власні методи дослідження. Найголовнішими серед них є методи польових досліджень археологічних пам’яток. Археологічними пам’ятками фахівці вважають усі матеріальні рештки діяльності людини або змінене людською працею (зі слідами діяльності людини) природне середовище. Археологічні пам’ятки доходять до нас найчастіше у вигляді культурного шару, утвореного із «суміші» землі з рештками матеріальної культури давніх людей.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

 • 1. Продовжте думку. Археологія має значення... .
 • 2. Наведіть приклади археологічних пам’яток. На які групи поділяють археологічні пам’ятки?
 • 3. Який головний метод археологічних досліджень?
 • 4. Що таке культурний шар? Які є культурні шари?
 • 5. Поміркуйте. Як археологам визначити вік знахідки?
 • 6. Чим археологічна культура відрізняється від культурно-історичної області?
 • 7. Археологи під час досліджень віднаходять чимало артефактів. Оберіть один із артефактів, поясніть його походження. Яку інформацію артефакти дають про минуле?


Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.