Вступ до історії України та громадянської освіти. 5 клас. Сорочинська

Розділ І. Науки, що вивчають минуле

§ 2. Історія як наука про розвиток людства. Історія людини й родини — частина історії України

За цим параграфом ви зможете:

 • отримати початкове уявлення, що таке історія, чи є вона наукою;
 • дізнатись, як співвідноситься минуле, сучасне і майбутнє з історією;
 • зрозуміти, що вивчає історія України, а що — всесвітня історія.

Пригадайте!

 • З якими історичними подіями ви ознайомились у попередніх класах?

1. Навіщо вивчати історію

Коли ви вперше на уроках ознайомлювалися з історичними подіями, мабуть, поставало питання: навіщо мені це вивчати, знати?

Що цікаво, що над цим питанням люди замислювалися ще тисячі років тому. «Батько історії», давньогрецький письменник Геродот у V ст. до н. е. писав про завдання історії: «Щоб минулі події з часом не забулися і великі і дивні гідні діяння <...> не залишалися невідомими». У ті давні часи і наступні історію уважали сумою окремих подій, «наставницею життя». Тому тривалий час історію розглядали як частину літератури чи навіть мистецтва. Не випадково в давньогрецькій міфології покровителькою історії вважали одну з муз. Її зображали у вигляді молодої жінки із сувоєм в руці. Ім’я музи історії Кліо походить від грецького слова «прославляю».

Спробуйте на прикладі свого життя пояснити наведену схему. Як минуле пов’язане з майбутнім?

Але дослідники минулого не зупинялися. У XIX ст. історія стала справжньою наукою, яка намагалася проаналізувати події, пояснити їх, відповісти на запитання: чому відбулося саме так, чим керувалися у своїх діях правителі тощо.

Якщо взяти звичайну людину, то для неї історія — це її минуле, минуле батьків, родини, держави. Пізнавши його, вона зможе усвідомлено будувати майбутнє, керуючись досвідом власним і поколінь, які жили раніше.

Історію можна розглядати і як спосіб пізнання світу. Тут кожен знайде для себе щось цікаве: захоплюючі пригоди, відносини між людьми, звичаї і традиції, винаходи, воєнні баталії тощо.

• Розгляньте схему, що таке історія.

Також історію варто вивчати і розуміти, щоби бути по-справжньому освіченою людиною. Ми маємо знати й пам’ятати, як зароджувалася й розвивалася наша та інші держави, який шлях пройшли народи, що її населяють, якими були здобутки культури. Це ті знання, котрі роблять людину громадянином і патріотом.

Одного разу розпочавши вивчати історію, людина не може зупинити цей цікавий, захопливий процес.

Часто він триває усе життя. Історія оточує нас у наших містах та селах, вона живе в пам’яті наших бабусь та дідусів, у нашому сьогоденні. Треба тільки хотіти долучитися до її таємничого і захопливого змісту.

• Чому вивчення історії може бути цінним для людини?

2. Історія людини й родини — частина історії України

Як ви вже зрозуміли з попереднього пункту, в кожної людини є власна історія.

Кожен із вас може пригадати деякі події зі свого минулого: дитячий садок, навчання в початковій школі, перших друзів, подорожі, свята та інші пам’ятні події. Усе це й утворює історію вашого життя.

Спільне життя членів родини — це теж історія

Життя кожної людини починається в родині. Саме там вона отримує перші знання про навколишній світ, набуває досвіду спілкування та співжиття.

Спільне життя членів родини — це теж історія. У кожної родини є свої пам’ятні події та реліквії.

Що ви знаєте з історії своєї родини, своїх рідних і близьких? Що може допомогти вам розповісти особисту чи сімейну історію?

Сукупність історій окремих людей, родин, громад і становить історію України.

Також історія конкретної родини відтворює історію всієї держави протягом певного періоду.

Родинна історія, крім цінності для науки, створює відчуття впевненості та вкоріненості на землі, де виросла людина, звідки походять її предки.

Родинна (сімейна) реліквія — це будь-яка річ, що має особливе значення для членів родини (сім’ї), і її передають з покоління в покоління.

3. Історія України — складова європейської та всесвітньої історії. Історія України як наука та навчальний предмет

Наша планета — це спільний дім усіх народів, які її населяють. Кожен народ має своє минуле. Історики різних країн ретельно досліджують події минулого. Історію всіх народів світу називають всесвітньою історією.

Сімейними реліквіями можуть бути старі фотографії, особисті речі, що належали членам родини

Історичне минуле нашого народу не можна розглядати окремо від минулого всього людства. Через географічне розташування історія українських земель ніколи не розвивалась ізольовано. Вона була тісно пов’язана з далекими й близькими територіями, і це можна простежити від появи людей на українських землях до сьогодення.

Історична наука — система знань, що розкриває шляхом відтворення і пояснення закономірності розвитку людського суспільства з найдавніших часів до наших днів.

Особливо тісними були зв’язки з народами Європи.

Таким чином історія України — невід’ємна частина європейської та всесвітньої історії.

Історія України як наука досліджує, за яких обставин і коли на теренах сучасної Української держави оселилися люди, який спосіб життя вони вели. Вона розповідає про формування українського народу, його розвиток та відносини з іншими народами, впливи близьких і далеких сусідів, про боротьбу українців за свою незалежність і державність, про геніальні прозріння та помилки наших провідників. А знання історії України — це частина вашого світогляду, тобто поглядів на життя, природу і суспільство. Вона має важливе значення для всіх нас. Своїми вчинками й діями ми продовжуємо її. Тому саме від нас залежить, якою буде історія нашої Батьківщини.

Учених, які досліджують минуле людських спільнот, називають істориками. Ці люди вивчають його за достовірними подіями минулого або історичними подіями. Їхня праця є цікавою, але водночас дуже складною.

Історія України як навчальний курс покликана донести до суспільства узагальнені досягнення історичної науки, сформований образ нашого минулого. На основі їх виховувати громадян із чіткою громадянською позицією, зі широким кругозором; таких, котрі здатні самостійно мислити та усвідомлено сприймати події, які відбуваються у країні й у світі та робити відповідні висновки.

• Чому історія України є складовою європейської та всесвітньої історії?

ВИСНОВКИ

• Слово «історія» має давньогрецьке походження й перекладається як «дослідження», «оповідь про події». Цим терміном також називають науку, що вивчає минуле людських спільнот, які заселяли нашу планету від найдавніших часів, і навчальний предмет.

• Вивчаючи минуле, історія допомагає нам у майбутньому.

• Історія може охоплювати час як існування всього людства, так і життя окремої людини.

• Родинна історія є підґрунтям загальної історії.

• Історія України є складовою європейської та всесвітньої історії.

• Змістом історії як науки є дослідження істориками минулого для здобуття нових знань та з’ясування закономірностей розвитку. Основний зміст історії як навчального предмета полягає в ознайомленні з подіями, процесами, явищами, які відбулися в світовій історії та в історії України. Вивчаючи їх, ми пізнаємо себе, краще розуміємо сьогодення, усвідомлюємо, як діяти у майбутньому. Розуміння історії є частиною нашого світогляду — тобто поглядів на життя, природу й людей.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

 • 1. Що означає слово «історія»? Що вивчає історія України? Всесвітня історія?
 • 2. Колективне обговорення. Як сьогодення може вплинути на ваше майбутнє життя?
 • 3. Чому історія є «наставницею життя», хоча люди і не дуже дослухаються до її уроків?
 • 4. Запитайте у членів своєї родини або інших дорослих, як досвід минулого впливає на їхнє сучасне життя. Яка подія, що відбулася в минулому, має для них особливе значення?
 • 5. Чи правильне твердження, що історія України є складовою всесвітньої історії?
 • 6. Поміркуйте, чому потрібно знати історію своєї держави.
 • 7. Запишіть три аргументи, навіщо вивчати історію.
 • 8. Робота в групах. Обговоріть і поясніть таке твердження: Український поет Максим Рильський стверджував: «Хто не знає свого минулого, той не вартий майбутнього, хто не відає славу своїх предків, той сам не вартий пошани». Чи поділяєте ви його твердження? Поясніть.
 • 9. Укладіть порівняльну таблицю «Наука “Історія”» і навчальний предмет «Історія».

Наука «Історія»

Навчальний предмет «Історія»

Спільне

Відмінне