Вступ до історії України та громадянської освіти. 5 клас. Сорочинська

§ 14-15. Історична карта. Українські землі на картах упродовж історії

За цим параграфом ви зможете:

 • дізнатись, які ознаки повинна мати сучасна географічна карта;
 • як працювати з історичними картами та контурними картами;
 • самостійно працювати з історичною картою.

Пригадайте!

 • 1. Дайте визначення поняттю «карта».
 • 2. Коли, на вашу думку, виникли географічні карти сучасного зразка?

1. Сучасна історична карта

У результаті розвитку науки і технологій, накопичення знань про світ виникли сучасні географічні карти. Вони обов’язково мають:

 • градусну сітку з меридіанів і паралелей (тонкі вертикальні та горизонтальні лінії, які ви можете бачити на карті);
 • масштаб, що позначає, яка відстань на земній поверхні відповідає 1 см карти.

Науковці називають спрощені карти картосхемами. Картосхеми створюють загальне уявлення про зображені частини земної поверхні й не такі точні, як карти. У повсякденному житті картосхеми, особливо ті, які зображають великі за площею регіони, наприклад, цілі країни, також називають картами.

Люди створили для своїх потреб велику кількість видів тематичних карт, таких як географічні, політичні, карти природних та фізичних явищ. Історики і люди, які вивчають історію, користуються історичними картами. Тож і ви, вивчаючи історію, час від часу з ними працюватимете. На історичних картах зображують межі розселення народів, кордони держав, напрямки військових походів і воєнних дій, а також інформацію з культурного, економічного, соціального життя людей минулого.

Історична карта — карта, що відображає події, які відбувалися на певній території у різні історичні періоди.

Атлас — збірка географічних карт, таблиць та пояснень до них.

• Які складові обов’язково мають сучасні географічні карти?

2. Правила роботи з історичною та контурною картами

Вивчаючи історію та географію, ви працюватимете з таким видом навчальних карт, як контурні карти. Вони створені для розвитку навичок практичної роботи з картами. Їх не вміщують у підручниках, а друкують окремо, найчастіше у вигляді атласів.

Як працювати з історичною картою:

1. Прочитайте назву історичної карти.

2. Ознайомтеся з легендою карти.

3. За допомогою умовних позначень прочитайте карту (щодо будь-яких карт кажуть, що їх «читають»).

4. Співвіднесіть інформацію, отриману завдяки карті, з матеріалами з інших джерел.

Для роботи з контурними картами ви отримуватимете завдання на зразок обвести кордони, позначити певні місця або регіони, підписати назви держав, їхніх столиць тощо. Легенду на основі у таких карт учні та учениці створюють самостійно.

Контурна карта — вид географічних карт, призначених для виконання навчальних завдань з географії та історії, що містять градусну сітку й основні елементи для орієнтування.

Працюючи з контурними картами, будьте уважними, впевніться, що прочитали всі завдання і правильно їх зрозуміли. Охайно виконуйте завдання.

Приклад контурної карти

При позначенні географічних об’єктів на контурній карті потрібно дотримуватися певних правил:

• Підписи на контурній карті виконують друкованими літерами.

• Назви річок підписують уздовж їхньої течії.

• Якщо назви географічних об’єктів не поміщаються на карті, їх потрібно позначити цифрами і занести у легенду карти.

• Поясніть, як ви розумієте поняття «легенда карти».

3. Українські землі на картах упродовж історії

Українська державність має тисячолітню історію, але порівняно з межами сучасної України ці держави охоплювали різні території.

У XI ст. постала Русь-Україна. Вона досягла піку своєї могутності за правління князів Володимира Великого (980-1015 рр.) та Ярослава Мудрого (1019-1054). У середині XIII ст. ця держава зазнала навали кочівників-монголів зі сходу, після якої не змогла відновити свої сили.

1. За правління якого князя Русь-Україна досягла найбільшого територіального розширення?

2. Назвіть столицю Русі-України та основні міста.

3. Назвіть кочове плем’я, яке мешкало біля південних рубежів Русі-України.

4. Поміркуйте, яку історичну інформацію ви можете отримати завдяки цій карті.

Королівство Руське позначене на карті світло-зеленим, а бузковим — землі., що приєднав князь Роман Мстиславич (бл. 1152-1205).

• Порівняйте території Русі-України та Королівства Руського. Які висновки можете зробити?

Наступником Русі-України у XII—XIV ст. стало Королівство Руське (Галицько-Волинська держава).

Упродовж XIV ст. землі Русі-України та Королівства Руського завоювали їхні сусіди: Польське та Угорське королівства, Османська імперія, Велике князівство Литовське, Московська держава.

У 1569 р. Велике князівство Литовське та Королівство Польське об’єдналися в єдину державу — Річ Посполиту, до якої прилучили українські землі. Становище українців, переважна більшість з яких сповідувала православ’я, у цій державі було пригнобленим: порівняно з польським католицьким населенням вони мали менше прав.

У 1648 р. розгорнулася Національно-визвольна війна українського народу під проводом Богдана Хмельницького: українське населення повстало проти польської влади. У результаті війни виникла українська козацька держава — Військо Запорозьке, або Гетьманщина. Вона проіснувала до кінця XVIII ст., доки її не підкорила Російська імперія.

Козаки — особисто вільні люди, які мали привілей носити зброю.

1. Перелічіть сусідів козацької держави — Війська Запорозького та її столицю.

2. Які відомі вам сучасні українські міста увійшли до Війська Запорозького?

1. До яких держав належали землі, де мешкали українці у XIX ст.?

2. Прочитайте назви історико-географічних земель. Чи були відомі вони вам раніше? У межах якої з них ви мешкаєте?

У XIX ст. українські землі були розділені між Австро-Угорщиною та Російською імперією. Українці не мали власної держави.

Проте Перша світова війна (1914-1918 рр.) зруйнувала імперії і дала українцям шанс на будівництво власної держави. Та героїчна боротьба за створення і збереження держави в 1917-1921 рр. завершилася поразкою. Більша частина України знову опинилася під імперською владою у складі СРСР.

У Радянському Союзі українські землі називалися до 1937 р. УСРР — Українська Соціалістична Радянська Республіка, а з 1937 по 1991 рік — УРСР — Українська Радянська Соціалістична Республіка. Майже увесь час його існування українці не припиняли спротиву цій владі: як військовими засобами, так і мирними. Скориставшись кризою Радянського Союзу, українці домоглися того, що 24 серпня 1991 р. було проголошено незалежність України.

Еміграція — переселення людей із країни, де вони народилися і виросли, в інші країни.

Історично склалося так, що у різні часи, а особливо протягом XX ст., чимало українців залишали свою Батьківщину. Внаслідок цього у багатьох країнах світу зосередилася українська діаспора — етнічна спільнота, яка мешкає за межами Батьківщини й усвідомлює свою єдність з нею.

Ця інтерактивна мана пропонує відвідувачам дізнатися, коли був зведений той чи інший київський будинок. Користуючись маною, визначте вулиці, де розташовані найстаріші київські будинки.

Карту під назвою «Формування території УРСР» знайдіть у другому пункті параграфа «Правила роботи з історичною та контурною картою». Виконайте до неї такі завдання: 1) перелічіть у хронологічній послідовності території, що були приєднані до УРСР; 2) дайте відповідь на запитання, чи погоджуєтеся ви з твердженням, що за час існування УРСР у її складі було об’єднано землі сучасної України. За потреби можете скористатися вміщеною у цьому пункті параграфа картою сучасної України.

Територія сучасної України

1. Знайдіть на карті область, де ви мешкаєте, та назвіть сусідні з нею області.

2. Назвіть держави, які є сусідками сучасної України.

ВИСНОВКИ

• Сучасні історичні карти і картосхеми використовують в історичних дослідженнях та при вивченні історії.

• При вивченні історії історична карта, разом з іншими матеріалами підручника та розповіддю вчителя/вчительки, є одним із джерел інформації.

• Виконання завдань до контурних карт є одним зі способів напрацювання практичних навичок роботи з історичними та географічними картами.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

 • 1. Чому, на вашу думку, історичні карти є необхідним матеріалом при вивченні історії?
 • 2. У чому полягає різниця між картою і картосхемою?
 • 3. Яку роль у вивченні історії відіграють контурні карти?
 • 4. Об’єднавшись у малі групи, складіть власну довідку для роботи з історичними картами. Її можна оформити у вигляді тексту, схеми, інфографіки тощо.
 • 5. За матеріалами третього пункту цього параграфа складіть хронологічну таблицю під назвою «Історія Української державності».
 • 6. Висловіть власні припущення щодо того, які джерела використовують укладачі історичних карт.

1. Висловіть свої припущення щодо того, якими могли бути причини еміграції українців у XX ст.

2. У яких країнах, окрім України, проживає найбільше українців?