Підручник по Всесвітній історії. 8 клас. Сорочинська - Нова програма

§ 27. Практичне заняття (на вибір учителя)

Особливості державного устрою США / Повсякденне життя в країнах Західної Європи у XVIII ст.

Мета (визначається за обраною темою):

1) визначати особливості державного устрою та основні положення Конституції США;

2) з’ясувати зміни, які відбулися в повсякденному житті в країнах Західної Європи у XVIII ст.

Завдання до практичного заняття: підготувати повідомлення за темою, презентацію, визначеною вчителем, відповідно до змісту заняття.

Запитання і завдання для роботи на практичному занятті

1. Об’єднайтеся в малі групи й обговоріть результати, які ви отримали за своїми повідомленнями.

2. Представте класу результати роботи своєї групи.

3. Зробіть висновок відповідно до мети роботи.

Запитання і завдання для повторення

1. Складіть синхроністичну таблицю подій, які ви вважаєте найважливішими у розвитку Англії, Франції, німецьких держав, Росії та США. Обґрунтуйте свій вибір.

2. Поясніть значення понять і термінів «Просвітництво», «енциклопедисти», «промислова революція (переворот)», «технічний прогрес», «освічений абсолютизм», «імперія», «палацовий переворот», «колонія», «метрополія», «декларація», «конституція», «республіка», «федерація».

3. Виконайте завдання за історичною картою:

A) покажіть найважливіші культурні центри Європи епохи Просвітництва;

Б) вкажіть території, що увійшли до складу Росії у XVIII ст.;

B) визначте територіальні зміни, яких зазнали Австрія і Пруссія у XVIII ст.;

Г) з’ясуйте перебіг бойових дій під час Війни за незалежність США;

Д) схарактеризуйте, спираючись на карту, розвиток промисловості в Англії.

4. Чому правління Катерини II в Росії, Марії-Терезії та Йосифа II в Австрії та Фрідріха II в Пруссії називають «освіченим абсолютизмом»?

5. Визначте характерні риси доби Просвітництва. Чим вони були зумовлені?

6. Висловіть власне судження щодо подій революції в Англії та боротьби США за незалежність. Дайте історичну оцінку цим подіям.

7. Схарактеризуйте найважливіші зміни в політичному та соціально-економічному житті Франції, Росії, німецьких держав, Англії у XVIII ст. Складіть порівняльну таблицю.

8. Які були досягнення культури доби Просвітництва?

Тестові завдання

1. Що передбачала «Прагматична санкція»?

A) початок впровадження реформ у дусі «освіченого абсолютизму» у володіннях Габсбургів;

B) дозвіл на перехід під владу прусського короля Сілезії;

Б) дозвіл, виданий імперським парламентом на участь у війні з Пруссією;

Г) право посісти престол Священної Римської імперії німецької нації Марії-Терезії.

2. Який з наведених регіонів увійшов до Австрійської монархії Габсбургів за першим поділом Речі Посполитої?

A) Мата Польща;

Б) Велика Польща;

B) Галичина;

Г) Сілезія.

3. Хто із зображених монархів був «освіченим» монархом Пруссії?

4. Установіть послідовність перебування на престолі монархів Російської імперії.

A) Єлизавета Петрівна;

Б) Анна Іванівна;

B) Катерина II;

Г) Петро III.

5. Яким був головний результат Семилітньої війни європейських держав?

А) Пруссія приєднала до своїх володінь Сілезію;

Б) уперше утворився воєнно-політичний союз європейських держав;

В) була придушена спроба Пруссії об'єднати під своєю владою німецькі землі, ще на 100 років закріплена роздробленість Німеччини;

Г) зміна династії в Російській імперії.

6. Утвердження в країнах Європи освіченого абсолютизму було зумовлено поширенням ідей...

A) Просвітництва;

Б) протестантизму;

B) протекціонізму;

Г) гуманізму,

7. Ознакою вихованості в епоху Просвітництва вважалось...

A) вміння вести розмови на політичні теми;

Б) вміння вести розмови на наукові і філософські теми;

B) знання митців і творів епохи Відродження;

Г) знання історичного минулого своєї країни.

8. Який винахідник створив перший паровий двигун?

A) Д. Кей;

Б) Д. Харгрівс;

B) Дж. Ватт;

Г) Е. Картрайт.

9. Найбільшу увагу просвітителі приділяли...

A) природознавству;

Б) історії;

B) астрономії;

Г) алхімії.

10. У якому році Північноамериканські колонії Англії проголосили Декларацію незалежності?

A) 1774 р.;

Б) 1776 р.;

B) 1781 р.;

Г) 1783 р.

11. Хто був першим президентом США?

A) Джордж Вашингтон;

Б) Джон Адамс;

B) Томас Джефферсон;

Г) Бенджамін Франклін,

12. Скільки англійських колоній Північної Америки після Війни за незалежність утворили нову державу — США?

A) 10;

Б) 13;

B) 15;

Г) 24.