Підручник з Біології і екології. 11 клас. Соболь - Нова програма

Тема 6. БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ

Життя не в тому, щоб жити, а в тому, щоб бути здоровим.

Марціал

§ 19. НАУКИ, ЩО ВИВЧАЮТЬ ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ

Основні поняття й ключові терміни: ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ.

Пригадайте! У чому сутність біосоціальної природи людини?

Поміркуйте!

Людство здавна усвідомило ціну здоров'я. Багато висловлювань дійшло до нас від давньогрецьких лікарів і філософів, в яких стверджується верховенство здоров'я над усіма іншими цінностями життя. Наприклад: «Коли немає здоров'я - мудрість мовчить і не до мистецтва, сила спить, багатство марне і розум безсилий» (Герофіл), «Перша сходинка до щастя - здоров'я» (Сократ), «Найбільший скарб кожної людини - це її здоров'я» (Гіппократ). Що таке здоров'я?

ЗМІСТ

Яким є сучасне розуміння здоров'я людини?

У сучасному розумінні сутності здоров'я домінуючим є холістичний (від грец. холос - цілий, цілісний) підхід. За цим підходом здоров'я розглядається не лише як відсутність захворювань, а як стан загального благополуччя, що інтегрує три складники: фізичне, психічне, соціальне (суспільне) здоров'я (іл. 41). Усі ці галузі є невід'ємними одна від одної, взаємопов'язаними і саме в сукупності визначають загальний здоровий стан людини.

Фізичне (соматичне) здоров'я - це стан благополуччя, що визначається впорядкованістю будови й функцій організму людини та ступенем біологічної адаптації до умов довкілля. Біологічною основою фізичного здоров'я є спадкова програма індивідуального розвитку, тип конституції тіла, індивідуальні особливості життєвих функцій людини. Основними компонентами фізичного здоров'я є структурно-функціональна упорядкованість, біологічна адаптованість і стан імунної системи.

Іл. 41. Складники здоров'я людини згідно з холістичною моделлю

Психічне здоров'я - це стан благополуччя, що визначається впорядкованістю поведінки організму людини та психічною адаптованістю до середо вища існування. Психічно здорова людина може реалізувати свій власний потенціал, впоратися із життєвими стресами, продуктивно працювати й брати активну участь у житті своєї спільноти. Основними компонентами психічного здоров'я є інтелектуальне, емоційне й духовне благополуччя. Біологічними основами психічного здоров'я є особливості будови й функціонування регуляторних систем (нервової, ендокринної та імунної) та аналізаторів, певний тип вищої нервової діяльності, функціональна спеціалізація півкуль, психофізіологічні процеси кори й підкірки (насамперед абстрактне мислення й свідомість).

Соціальне здоров'я - стан благополуччя, що визначає ефективність взаємодії людини із соціальним середовищем. Це ставлення до норм i правил, прийнятих у суспільстві, соціальні зв'язки з людьми, прагнення до підвищення свого соціального статусу, що формуються під впливом батьків, друзів, однокласників тощо. Компонентами соціального здоров'я є моральність людини (визначає її поведінку в суспільстві) та соціальна адаптованість (активне й пасивне пристосування індивіда до соціальних умов). Біологічними основами соціального здоров'я є набуті форми поведінки й форми научіння, соціальні потреби, вищі емоції, особливості характеру, що формувалися в процесі еволюції й проявляються в житті людини завдяки праці, мові й суспільному способу життя.

Отже, ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ - це стан фізичного, психічного та соціального благополуччя, що зумовлює здатність організму людини адаптуватись до мінливих умов середовища.

Чому здоров'я людини вивчають різні науки?

Здоров'я людини є складним явищем, його можна розглядати як філософську, соціальну, економічну, біологічну, медичну категорію, як об'єкт споживання та залучення фінансів. Така багатоаспектність стану здоров'я потребує дослідження з погляду різних теоретичних й прикладних наукових галузей.

Для розуміння фізичного здоров'я, що відображає функціональний стан організму людини, велике значення мають передусім знання природничих наук: біології (анатомії, фізіології, біохімії, біофізики, генетики, молекулярної біології, антропології, ембріології, імунології), фізики, хімії, географії, астрономії. Лікування й профілактика захворювань неможливі без медичних (ендокринологія, кардіологія, стоматологія) і фармацевтичних (фармакологія, токсикологія, фармакогнозія) наук.

Для зміцнення й збереження психічного здоров'я необхідні знання психологічних наук (нейропсихологія, психіатрія, психоекологія, психогенетика), біологічних (нейрофізіологія, етологія), медичних (ендокринологія) та філософських (логіка, релігієзнавство, естетика, етика) наук.

Для вивчення компонентів соціального здоров'я необхідні знання соціологічних (соціологія, соціальна психологія) та історичних (етнологія, археологія) наук. Окрім наукових знань про соціальні явища для розв'язування соціальних проблем важливими є й такі галузі діяльності, як освіта (педагогічні науки), сільське господарство (сільськогосподарські науки), правосуддя (юридичні науки), транспорт (технічні науки), фінанси й капіталовкладення (економічні науки) та ін.

Отже, залучення відомостей з різних галузей знань допомагає комплексно розглядати проблеми здоров'я, набути його багатовимірного і разом з тим цілісного розуміння.

ДІЯЛЬНІСТЬ

Самостійна робота з таблицею. Біологічні основи здоров'я людини

Заповніть таблицю та зробіть висновок про необхідність холістичного підходу щодо розуміння здоров'я людини

Ознака

Фізичне здоров'я

Психічне здоров'я

Соціальне здоров'я

Біологічні основи

Науки, що вивчають

Біологія + Психологія. Здоров'я й психологія

В одній із паризьких лікарень обов'язком хворих було тричі на день вголос або подумки повторювати по 10 разів фразу: «З кожним днем я почуваюся краще й краще». Причому повторювати не механічно, а з позитивним емоційним забарвленням. Дивно, але факт: хворі одужували протягом місяця, у деяких із них навіть зникла необхідність у хірургічному втручанні. Застосуйте знання про складники здоров'я й поясніть цей факт. Що вивчає психологія здоров'я?

СТАВЛЕННЯ

Біологія + Міжнародне співробітництво. ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ, англ. World Health Organization, WHO) - спеціалізована установа Організації Об'єднаних Націй, головною метою якої є збереження здоров'я населення всіх країн світу. Чому охорона здоров'я сучасної людини є проблемою глобального рівня?

РЕЗУЛЬТАТ

Оцінка

Завдання для самоконтролю

1-6

1. Що таке здоров'я? 2. Назвіть компоненти здоров'я людини. 3. Що таке фізичне здоров'я? 4. Що таке психічне здоров'я? 5. Що таке соціальне здоров'я? 6. Назвіть науки, що вивчають здоров'я людини.

7-9

7. Яким є сучасне розуміння здоров'я людини? 8. У чому полягає сутність складників здоров'я? 9. Чому здоров'я людини вивчають різні науки?

10-12

10. Чому охорона здоров'я сучасної людини є проблемою глобального рівня?