Підручник з Біології і екології. 10 клас. Соболь - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Узагальнення теми 4. РЕПРОДУКЦІЯ ТА РОЗВИТОК

РЕПРОДУКЦІЯ (розмноження) — відтворення собі подібних, завдяки чому забезпечуються безперервність і спадковість життя.

Таблиця 9. ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМ РОЗМНОЖЕННЯ ОРГАНІЗМІВ

Ознака

Нестатеве розмноження

Статеве розмноження

Поділ клітин, що є основою

Мітоз

Мейоз

Клітини, які беруть участь

Соматичні

Статеві

Фази (гаплоїдна, диплоїдна)

Диплоїдний набір хромосом

Гаплоїдний набір хромосом

Джерело мінливості

Мутації

Мутації. Генетична рекомбінація

Участь батьківських особин

Здебільшого одна

Здебільшого дві

Ідентичність покоління

Генетично точні копії батьків

Генетично відмінні від батьків

Основні види

Поділ навпіл, множинний поділ, брунькування, спороутворення, вегетативне розмноження

Партеногенез

Поліембріонія

Гермафродитизм

Роздільностатевість

Біологічне значення

Сприяє збереженню найбільшої пристосованості за незмінних умов існування.

Забезпечує швидке відтворення великої кількості нащадків

Сприяє генетичному різноманіттю особин і створює передумови для освоєння нових умов.

Забезпечує повільне відтворення невеликої кількості нащадків

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ РОЗВИТОК (онтогенез) — це розвиток особини від їі зародження до смерті.

Таблиця 10. ПЕРІОДИЗАЦІЯ ОНТОГЕНЕЗУ БАГАТОКЛІТИННИХ ОРГАНІЗМІВ

У тварин (на прикладі хордових тварин)

У рослин (на прикладі покритонасінних)

I. Ембріональний період

Дроблення

Гаструляція

Гістогенез та органогенез

II. Постембріональний період

Нестатевозрілий період

Період статевого дозрівання

Період статевої зрілості

Період старіння і смерть

I. Ембріональний період

Продукування зародкової меристеми

Утворення зародкового корінця та пагона

Формування насінини

II. Постембріональний період

Період проростка

Період молодості

Період зрілості

Період старіння і смерть

Типи постембріогенезу тварин

Прямий розвиток — це розвиток, за якого щойно народжена тварина загалом нагадує дорослу (ссавці, плазуни, птахи, хрящові риби, павуки, скорпіони, війчасті та малощетинкові черви). Біологічне значення прямого розвитку полягає в тому, що зменшується вразливість народженої тварини щодо зовнішніх чинників.

Непрямий розвиток — це розвиток, за якого утворюється личинка, яка перетворюється на дорослу особину безпосередньо або через перетворення (земноводні, кісткові риби, комахи, кліщі, більшість молюсків, червів). Біологічне значення непрямого розвитку: живильна функція, раціональне використання ресурсів, розселення, забезпечення зараження хазяїв Різновиди непрямого розвитку:

• непрямий розвиток з повним перетворенням — це розвиток личинки, який супроводжується перебудовою всіх її органів і систем (наприклад, у твердокрилих, кісткових риб, земноводних);

• непрямий розвиток з неповним перетворенням — це розвиток личинки, яка має спільні риси будови з дорослими особинами, в зв'язку з чим перетворення стосуватимуться окремих органів і систем (наприклад, у прямокрилих, тарганів, клопів, термітів).

Самоконтроль знань

Тест 5. РЕПРОДУКЦІЯ ТА РОЗВИТОК

І. Завдання з вибором правильної відповіді (по 1 балу за кожну правильну відповідь)

1. Як називається процес розвитку кількох зародків з однієї зиготи?

А партеногенез

Б поліембріонія

В фрагментація

Г брунькування

2. Яка з наведених істот здатна до регенерації найбільшою мірою?

А губка-бодяга

Б аскарида людська

В восьминіг

Г жук-олень

3. Укажіть основну проблему сучасної трансплантології.

А пересаджування органів

Б підбір антигенів

В подолання сумісності

Г подолання несумісності тканин й органів

4. Фаза розходження однохроматидних хромосом до полюсів клітини — це

А профаза

Б метафаза

В анафаза

Г телофаза

5. Генетично запрограмована загибель клітин — це

А некроз

Б мітоз

В апоптоз

Г цитоз

II. Завдання на встановлення відповідності (2 бали за правильне зіставлення)

6. Зіставте спосіб нестатевого розмноження з організмами, для яких властивий.

А поділ навпіл

Б брунькування

В спороутворення

Г множинний поділ

1 дріжджі

2 малярійний плазмодій

3 хламідомонада

4 амеба протей

5 ящірка

7. Зіставте стадію сперматогенезу людини з клітинами, які утворюються.

А стадія розмноження

Б стадія росту

В стадія дозрівання

Г стадія формування

1 сперматоцити І-го порядку

2 сперматозоони

3 сперматогонії

4 неполярні тільця

5 сперматиди

III. Завдання з вибором правильної комбінації відповідей (3 бали за правильну комбінацію)

8. Укажіть ознаки, що характеризують ембріональну стадію, позначену цифрою 5.

А Назва

1 зигота

2 бластула

3 гаструла

4 нейрула

Б Кількість зародкових листків

1 один

2 два

3 три

4 чотири

В У яких організмів наявна?

1 водорості

2 вищі рослини

3 хордові

4 членистоногі

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст