Підручник з Біології і екології. 10 клас. Соболь - Нова програма

Самоконтроль знань

Тест 1. ВСТУП

І. Завдання з вибором однієї правильної відповіді (по 1 балу за кожну правильну відповідь)

1. Дотик до листка мімози соромливої (Mimosa pudica) спричиняє його провисання. Назвіть властивість.

А обмін речовин

Б розвиток

В спадковість

Г подразливість

2. Які речовини необхідні для автотрофного живлення троянд?

А білки й вуглеводи

Б СО2 і Н2О

В кисень й вода

Г мінеральні солі й олії

3. З прикопаного пагона верби білої (Salix alba) виростає нове дерево. Назвіть явище, що є основою події.

А транспірація

Б регенерація

В тропізм

Г статеве розмноження

4. До якого рівня організації живої матерії належить об'єкт?

А до молекулярного

Б до клітинного

В до організмового

Г до екосистемного

5. Учні насипали у дві посудини шарами перегній і пісок, після чого помістили в одну із них кілька дощових черв'яків, а іншу залишили без змін. Назвіть метод.

А моніторинг

Б моделювання

В експериментальний

Г статистичний

ІІ. Завдання на встановлення відповідності (4 бали за правильне зіставлення)

6. Установіть відповідність між функціональним процесом і рівнем організації живої матерії.

1 біокаталіз

2 мітоз і мейоз

3 нервова регуляція функцій

4 кругообіг речовин й енергії

А екосистемний

Б популяційно-видовий

В організмовий

Г клітинний

Д молекулярний

ІІІ. Завдання з вибором правильної комбінації відповідей (3 бали за правильну комбінацію)

7. Виберіть ознаки, що характеризують зайця білого (Lepus timidus).

А Рівень

1 молекулярний

2 клітинний

3 організмовий

4 екосистемний

Б Належність до групи

1 амфібії

2 рептилії

3 птахи

4 ссавці

В Спосіб живлення

1 хижак

2 паразит

3 фітофаг

4 сапрофаг