Підручник з Біології. 8 клас. Соболь - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Організм, а разом з ним і кожна жива клітина, тканина

й органи постійно пристосовуються до зміни умов існування.

З підручника біології

Узагальнення теми «ВСТУП»

ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ - це цілісна відкрита біологічна система, у якій виокремлюють молекулярний, клітинний, тканинний, органний і системний рівні організації та якій властиві обмін речовин, енергії та інформації, саморегуляція, самооновлення та самовідтворення.

Таблиця 2. ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ ЯК БІОЛОГІЧНА СИСТЕМА

Система

Органи

Тканини

Життєві функції

Опорно-рухова

Череп, хребет, грудна клітка, пояси кінцівок, вільні кінцівки. Скелетні й м'язи внутрішніх органів

Сполучні (кісткова, хрящова, щільна волокниста) і м'язові (посмугована й гладка)

Опора тіла, захист, рух, кровотворення

Кровоносна

Чотирикамерне серце. Артерії, вени, капіляри

Сполучні (щільна й пухка волокниста), м'язові (посмугована й гладка), ендотелій

Транспорт речовин і тепла

Дихальна

Носова порожнина, носоглотка, гортань, трахея, бронхи, легені

Епітеліальні (плоский і війчастий епітелій), сполучні (щільна волокниста, хрящова), гладка м'язова

Газообмін, виділення СО2, терморегуляція, звукоутворення

Травна

Рот, глотка, стравохід, шлунок, кишечник, печінка, підшлункова й слинні залози

Епітеліальні (залозистий, покривний), сполучні (пухка й щільна волокнисті, хрящова), гладка м'язова

Перетравлення, всмоктування перетравленої їжі та видалення решток

Покривна

Епідерміс, власне шкіра, підшкірна жирова клітковина

Епітеліальні (покривний), гладка м'язова, сполучні (пухка й щільна волокнисті)

Захисна, бар'єрна, терморегуляторна, видільна, чуттєва

Сечовидільна

Нирки, сечоводи, сечовий міхур, сечовидільний канал

Епітеліальні (покривний), сполучні (пухка і щільна волокнисті), гладка м'язова

Видільна, захисна, гормональна, кровотворна

Статева

Внутрішні й зовнішні статеві органи

Покривний епітелій. Гладка м'язова. Пухка й щільна волокнисті

Утворення гамет і гормонів

Ендокринна

Гіпофіз, епіфіз, щитоподібна, прищитоподібні, тимус, надниркові, підшлункова, статеві залози

Залозистий епітелій

Гуморальна регуляція функцій організму

Нервова

Головний і спиний мозок, нерви, нервові вузли

Нервова тканина

Зв'язок із середовищем. Нервова регуляція функцій

Сенсорні системи

Органи зору, нюху, смаку, слуху, дотику

Епітелій, нервова, сполучна тканини

Сприйняття подразнень

ЛЮДИНА РОЗУМНА є біосоціальним видом з особливостями будови, життєдіяльності й поведінки, які сформувалися в процесі тривалого історичного розвитку під упливом біологічних і соціальних чинників. Походження, еволюцію, будову, життєдіяльність, розвиток людини вивчає комплекс наук, що поєднуються в БІОЛОГІЮ ЛЮДИНИ. Біологічні дослідження організму людини дуже різноманітні, але визначальною є спрямованість на вивчення організму з метою запобігання хворобам, збереження здоров’я та подовження тривалості життя.

Самоконтроль знань

Тест-конструювання 1. ВСТУП

І. Виберіть одну правильну відповідь серед запропонованих.

1. В організмі людини постійно підтримується температура +36,6 °С. Назвіть сукупність процесів, що забезпечують цю сталість:

Р самооновлення

С саморегуляція

Т самовідтворення

2. До якого класу належить неорганічна сполука СаСО3, що входить до складу кісток?

И солі

І основи

Й кислоти

3. Назвіть фізіологічні системи, що беруть участь у регуляції роботи шлунка:

Л ендокринна, імунна, видільна

М імунна, статева, травна

Н нервова, ендокринна, імунна

4. Як називається функція розщеплення поживних речовин?

А травлення

Б живлення

В виділення

5. Які органели клітини забезпечують синтез білків в організмі людини?

Л мітохондрії

Н рибосоми

М лізосоми

6. Яка система здійснює транспорт речовин у тілі шимпанзе й людини?

С дихальна

Т кровоносна

У видільна

7. Укажіть ознаку, за якою людина подібна до бактерій, рослин, грибів й тварин:

О активний рух

П гетеротрофне живлення

Р клітинна будова

8. Укажіть назву речовин, що беруть участь в ендокринній регуляції:

М антибіотики

Н ферменти

О гормони

9. Укажіть науку, що вивчає зародковий розвиток людини:

О цитологія

П ембріоологія

Р гістологія

II. Сконструюйте правильну відповідь.

10. Укажіть правильні варіанти відповідей на завдання 1-9 і отримаєте назву зображеної на малюнку викопної людини, яка жила на території Китаю:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11. Сконструюйте правильну послідовність із літер, якими нижче позначено рівні організації організму людини і отримаєте назву видатного лікаря, засновника військово-польової хірургії: п - атомарний; г - органний; о1 - тканинний; о2 - системний; в - організмовий; и - молекулярний; р - клітинний.

1

2

3

4

5

6

7

12. Зіставте назви частин клітини із їхніми функціями й отримайте латинську назву органа, зображеного на малюнку.

Елементи будови клітини: 1 - мітохондрії; 2 - клітинний центр; 3 - ядро; 4 - лізосоми; 5 - ендоплазматична сітка.

Функції елементів будови: p - збереження спадкової інформації; a - розщеплення складних речовин на прості; r - транспорт речовин у клітині; h - клітинне дихання; e- участь у поділі клітин.

1

2

3

4

5

ГДЗ до підручника можна знайти тут.