Фізика і астрономія. Рівень стандарту. 11 клас. Сиротюк

Тестові завдання

Bapiaнт 1

1. Перший постулат Бора визначає існування...

 • A електронів в атомі
 • Б ядра
 • B нейтронів у ядрі
 • Г протонів у ядрі
 • Д стаціонарних станів атома

2. Другий постулат Бора визначається співвідношенням...

3. При центральному зіткненні α-частинки з ядром найменша відстань, на яку підлітає частинка, дорівнює...

4. Довжина хвилі, що супроводжує рух частинки, визначається співвідношенням...

5. Згідно з рівнянням Ейнштейна для фотоефекту, енергія кванта, що спричиняє фотоефект, має бути...

 • A більшою за роботу виходу
 • Б дорівнювати роботі виходу
 • B більшою за роботу виходу або дорівнювати їй
 • Г більшою за кінетичну енергію
 • Д дорівнювати кінетичній енергії електрона, що вилітає

6. Якщо довжина хвилі падаючого світла дорівнює червоній межі, то швидкість фотоелектронів...

 • A v = 106 м/с
 • Б v = 3 · 108 м/с
 • В v = 1,5 · 108 м/с
 • Г v = 1000 м/с
 • Д = 0

7. Визначте енергію фотона, якщо ν = 4 · 1014 Гц.

 • А 26,56 · 10-19 Дж
 • Б 2,656 · 10-19 Дж
 • В 265,6 · 10-20 Дж
 • Г 2,656 · 10-20 Дж
 • Д 2,656 · 10-18 Дж

8. Установіть відповідність між одиницями фізичних величин та фізичними величинами.

 • A маса фотона
 • Б частота
 • B довжина хвилі
 • Г імпульс фотона
 • Д енергія фотона
 • 1 метр
 • 2 джоуль
 • 3 кілограм
 • 4 герц
 • 5 ньютон на секунду

9. Період піврозпаду радіоактивних ядер — це час, за який...

 • A розпадаються всі ядра
 • Б розпадається половина ядер
 • B розпадається третина ядер
 • Г розпадається четверта частина всіх ядер
 • Д кількість ядер зменшується в е разів

10. Нейтрино виділяється при перетворенні...

 • A протона в α-розпаді
 • Б протона в нейтрон і протон
 • B нейтрона в протон і електрон
 • Г протона в ядро Гідрогену
 • Д протона в протон

11. Кількість електронів в атомі 23191Ра становить...

 • А 231
 • Б 140
 • В 322
 • Г 91
 • Д відсутні

12. Укажіть схему радіоактивного α-розпаду.

 • А AZX → 42He + A-4Z+2Y
 • Б AZX → 42He + A+4Z-2Y
 • В AZX → 42He + A-4Z-2Y
 • Г AZX → 42He + AZY
 • Д AZX → 42He + A+4Z+2Y

Варіант 2

1. Перехід атома з нижчого енергетичного стану на вищий супроводжується...

 • A поглинанням кванта енергії
 • Б випромінюванням кванта енергії
 • B без затрат енергії
 • Г випромінюванням двох квантів енергії
 • Д випромінюванням трьох квантів енергії

2. Частота випромінювання світла визначається співвідношенням...

3. Співвідношення між імпульсом частинки та довжиною хвилі записується так...

4. Робота виходу електрона дорівнює найменшій енергії, яку потрібно...

 • А надати електрону провідності, щоб він міг вийти у вакуумі
 • Б надати, щоб електрон став електроном провідності
 • B надати, щоб швидкість електрона збільшилася в 2,74 раза
 • Г забрати, щоб електрон перейшов із зони провідності в зону валентності
 • Д надати, щоб електрон перейшов із зони валентності в зону провідності

5. Рівняння Ейнштейна для фотоефекту записується так...

6. Енергія фотона визначається...

7. Визначте енергію фотона, якщо λ = 3 · 10-7 м.

 • А 13,28 · 10-20 Дж
 • Б 6,64 · 10-19 Дж
 • В 6,64 · 10-20 Дж
 • Г 13,28 · 10-19 Дж
 • Д 19,92 · 10-20 Дж

8. Установіть відповідність між явищами та теоріями світла, що їх описують.

 • A інтерференція
 • Б фотоефект
 • B дисперсія
 • Г дифракція
 • Д поляризація
 • 1 хвильова теорія світла
 • 2 корпускулярна теорія світла
 • 3 класична механіка
 • 4 релятивістська механіка
 • 5 спеціальна теорія відносності

9. Дефект маси дорівнює...

 • А Δm = Zmп + (A - Ζ)mн - Мя
 • Б Δm = Мя - Zmп
 • В Δm = Мя - (A - Z)mп
 • Г Δm = Zmп + (A - Ζ)mн
 • Д Δm = Мя

10. Позитрон — це...

 • А античастинка електрона
 • Б античастинка протона
 • В електрон
 • Г протон
 • Д античастинка нейтрона

11. Укажіть кількість нейтронів у ядрі 9640Zr.

 • А 40
 • Б 96
 • В 136
 • Г відсутні
 • Д 56

12. Укажіть схему радіоактивного β-розпаду.

 • А AZX → 0-1e + AZ+1Y
 • Б AZX → 0-1e + AZY
 • В AZX → 0-1e + AZ-1Y
 • Г AZX → 0-1e + A+1Z+1Y
 • Д AZX → 0-1e + A+1ZY