Фізика і астрономія. Рівень стандарту. 11 клас. Сиротюк

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Перевір свою компетентність

Контрольні запитання

1. Чи змінюється напрямок сили пружності під час невеликих вертикальних коливань пружинного маятника? Поясніть відповідь.

2. Математичний маятник здійснює гармонічні коливання в якійсь інерціальній системі відліку (ІСВ). Чи будуть ці коливання гармонічними у будь-якій іншій ІСВ?

3. Обґрунтуйте твердження: згасаючі коливання не гармонічні.

4. За рахунок яких сил — зовнішніх чи внутрішніх — відбувається коливання системи під час резонансу? Чи тих і тих?

5. У які моменти першого півперіоду коливань у контурі ЕРС самоіндукції в ньому сягає максимальних значень?

6. Конденсатор електричного контуру зарядили від джерела більшої напруги. Що зміниться в коливаннях аналогічної механічної системи?

7. Яка характерна для електромагнітних хвиль величина залишається незмінною при проходженні світла через середовище?

8. Обґрунтуйте, виходячи із законів заломлення світла, чому промені, які падають перпендикулярно до межі поділу двох середовищ, не повинні заломлюватися.

9. Відхилення світлових променів у тонкій тригранній призмі пропорційне її куту заломлення. З огляду на це, встановіть, що сильніше заломлює світло — краї чи середина лінзи.

10. Поясніть, чому явище інтерференції переконливо доводить, що світло — це типово хвильовий процес.

11. Як впливає число штрихів дифракційної ґратки на відстань між світлими смугами і на їхні розміри в спектрі ґратки?

12. Як зміниться вигляд спектрів дифракційної ґратки, якщо її занурити у воду?

13. Коричневий колір відсутній у суцільному спектрі. Як виникає цей колір?

14. Чи буде повністю поляризованим заломлене в прозорому діелектрику світло, якщо встановлено, що відбитий промінь поляризується повністю, коли він із заломленим променем утворює кут 90°?

15. Чи правильне твердження: «у природі світла виявляється корпускулярно-хвильовий дуалізм»? Поясніть чому.

Що я знаю і вмію робити

Я знаю, якими фізичними величинами описуються коливання

1. Яку амплітуду, період, частоту і початкову фазу мають гармонічні коливання, задані рівнянням x = sin (628t + 2)?

2. Яка довжина математичного маятника, період коливань якого 1 с?

3. Заряд конденсатора коливального контуру змінюється за законом q = 2 sin 2 · 105ωt, мкКл. Визначте частоту і період електромагнітних коливань у контурі. Яка амплітуда значення заряду конденсатора?

4. Сила струму у відкритому коливальному контурі змінюється із часом за законом і = 100 cos 6 · 105t, мА. Яка довжина хвилі його випромінювання?

Я вмію пояснювати фізичні явища і процеси

5. Як слід змінити індуктивність котушки коливального контуру для збільшення періоду вільних електромагнітних коливань?

6. У чому відмінність поширення радіохвиль на Місяці й на Землі?

7. Де зосереджена енергія електричного поля під час електромагнітних коливань у коливальному контурі?

Я знаю, що таке коливальний контур і для чого він призначений

8. Коливальний контур складається з конденсатора ємністю 400 пФ і котушки індуктивністю 10 мГн. Визначте амплітудне значення сили струму під час вільних електромагнітних коливань, якщо амплітудне значення напруги дорівнює 500 В.

9. Параметри двох коливальних контурів такі: С1 = 160 пФ, L1 = 5 мГн і С2 = 100 пФ, L2 = 4 мГн. На скільки слід змінити ємність С2, щоб частота вільних електромагнітних коливань у них стала однаковою?

Я знаю, що таке радіозв’язок

10. Телевізійний ретранслятор встановлено на супутнику, який рухається по коловій орбіті на висоті 36 000 км над поверхнею Землі. Супутник розміщено на одній вертикалі з приймальною антеною, яку, у свою чергу, розміщено поблизу антени передавача. За який інтервал часу сигнал поширюється від телецентру до телевізора?

Я знаю, що таке електромагнітні коливання

11. Чому спіраль електричної лампи (мал. 2.96) здійснює коливання?

Мал. 2.96

Я знаю, як проводилися історичні досліди

12. В історичному досліді Фізо (мал. 2.97) на визначення швидкості поширення світла відстань між колесом, яке мало 720 зубців, і дзеркалом дорівнює 8633 м. Світло вперше зникло, коли частота обертання зубчастого колеса становила 12,67 с-1. Яке значення швидкості поширення світла отримав Фізо?

Мал. 2.97

13. У досліді Юнга фіолетовий світлофільтр (λ1= 400 нм) замінимо на червоний (λ2 = 650 нм). Як при цьому зміниться інтерференційна картина на екрані?

Я вмію виконувати досліди

14. Закоптіть скло і голкою проведіть лінію завдовжки 1-2 см. Подивіться через отриману щілину на нитку електричної лампи, розмістивши щілину паралельно нитці лампи. Наближаючи і віддаляючи скло від ока, знайдіть таке його положення, при якому помітне явище дифракції. Щілину можна вирізати в чорному папері. Ширина щілини має бути близько 0,5 мм.

15. Змінюючи температуру нитки електричної лампи, спостерігайте за спектром випромінюваного нею світла.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.