Фізика і астрономія. Рівень стандарту. 11 клас. Сиротюк

Тестові завдання

Варіант 1

1. На якому з малюнків електричне поле точкових зарядів зображено НЕправильно?

2. Скільки електронів утворює заряд 0,0016 Кл?

 • А 2 · 1018
 • Б 1,5 · 1019
 • В 5 · 1018
 • Г 3 · 1019
 • Д 1 · 1016

3. Визначте різницю потенціалів між двома точками електростатичного поля, якщо під час переміщення між ними заряду 4 мкКл сили поля виконали роботу 1 мДж.

 • А 0,004 В
 • Б 250 В
 • В 25 В
 • Г 4 кВ
 • Д 2,5 В

4. Установіть відповідність між назвами одиниць фізичних величин і їхніми позначеннями.

 • A U
 • Б q
 • B Е
 • Г С
 • 1 фарад
 • 2 вольт
 • 3 кулон
 • 4 ньютон на кулон

5. Лампочка електричного ліхтарика працює від акумулятора. Усередині акумулятора...

 • A сторонні та кулонівські сили виконують додатну роботу над зарядженими частинками
 • Б сторонні та кулонівські сили виконують від’ємну роботу над зарядженими частинками
 • B сторонні сили виконують додатну роботу над зарядженими частинками, а кулонівські сили — від’ємну
 • Г сторонні сили виконують від’ємну роботу над зарядженими частинками, а кулонівські сили — додатну
 • Д тільки кулонівські сили виконують від’ємну роботу над зарядженими частинками

6. На якому з малюнків показано послідовне з’єднання трьох провідників?

7. Яка сила струму в електричній лампочці, якщо через її спіраль за 5 хв проходить заряд 135 Кл?

 • А 4,5 А
 • Б 0,45 А
 • В 9 А
 • Г 0,9 А
 • Д 100 А

8. В обмотці електричного двигуна, опір якої 0,75 Ом, сила струму 20 А. Яка кількість теплоти виділяється цією обмоткою за 1 хв роботи двигуна?

 • А 15 Дж
 • Б 300 Дж
 • В 18 кДж
 • Г 18 Дж
 • Д 30 кДж

9. Установіть відповідність між співвідношеннями та фізичними поняттями.

 • 1 закон Ома для повного кола
 • 2 ЕРС джерела струму
 • 3 опір n послідовно з’єднаних провідників
 • 4 опір провідника

10. При силі струму 1,6 А на катоді за 10 хв відклалася мідь масою 0,316 г. Визначте електрохімічний еквівалент міді.

 • А 3,04 · 106 кг/Кл
 • Б 3,3 · 10-7 кг/Кл
 • В 3,94 · 106 кг/Кл
 • Г 3,94 · 10-7 кг/Кл
 • Д 3,94 · 107 кг/Кл

11. Визначте напрямок сили Лоренца, яка діє з боку магнітного поля на рухомий негативний заряд q. Вектор магнітної індукції напрямлений від нас, перпендикулярно до площини малюнка, вектор швидкості руху заряду лежить у площині малюнка.

 • A униз
 • Б угору
 • B управо
 • Г уліво
 • Д до нас

12. Провідник, по якому проходить струм силою 5 А, розміщений у магнітному полі індукцією 10 мТл. Кут між напрямком сили струму і вектором магнітної індукції поля — 60°. Визначте довжину провідника, якщо поле діє на нього із силою 20 мН.

 • А 0,12 м
 • Б 120 см
 • В 0,46 м
 • Г 4,6 см
 • Д 0,46 см

13. Установіть відповідність між одиницями фізичних величин та їхніми назвами.

 • A індуктивність
 • Б магнітна індукція
 • B магнітний потік
 • Г сила Лоренца
 • 1 Н
 • 2 Вб
 • 3 Гн
 • 4 Тл

14. В однорідному магнітному полі, що змінюється, розміщена нерухома дротяна рамка. Виберіть правильне твердження.

 • A якщо вектор індукції магнітного поля перпендикулярний до площини рамки, у рамці виникає індукційний струм
 • Б якщо вектор індукції магнітного поля перпендикулярний до площини рамки, магнітний потік через площину рамки весь час дорівнює нулю
 • B ЕРС індукції в рамці залежить тільки від площі рамки
 • Г індукційний струм у рамці виникає за будь-якого положення рамки
 • Д ЕРС індукції в рамці не залежить від площі рамки

15. Якщо розімкнути ключ у колі живлення потужного електромагніту, спостерігається сильна іскра. Що її спричиняє?

 • A ЕРС джерела струму
 • Б ЕРС самоіндукції в котушці електромагніту
 • B хаотичний рух вільних електронів у провідниках
 • Г електростатичне поле
 • Д електричні заряди

16. Укажіть формулу для визначення магнітного потоку.

17. Як потрібно змінити індуктивність контуру для того, щоб за незмінного значення сили струму в ньому енергія магнітного поля зменшилася в 4 рази?

 • A збільшити у 2 рази
 • Б зменшити у 2 рази
 • B збільшити в 4 рази
 • Г зменшити в 4 рази
 • Д збільшити у 8 разів

18. Котушка має 200 однакових витків. Магнітний потік, який пронизує витки котушки при силі струму 8 А, дорівнює 3 мВб. Яка енергія магнітного поля котушки?

 • А 24 Дж
 • Б 4 Дж
 • В 5 Дж
 • Г 1,2 Дж
 • Д 2,4 Дж

Bapiант 2

1. У точці М електричного поля позитивного точкового заряду перебуває електрон. У якому напрямку почне рухатися електрон, якщо його початкова швидкість дорівнює нулю?

 • A від заряду
 • Б перебуватиме в стані спокою
 • B до заряду
 • Г навколо заряду
 • Д по спіралі від заряду

2. Визначте силу кулонівської взаємодії двох електронів, що містяться на відстані 1 м.

 • А 23 · 10-28 Кл
 • Б 2,3 · 10-27Кл
 • В 2,3 · 10-29 Кл
 • Г 2,3 · 10-28 Кл
 • Д 2,3 · 10-20 Кл

3. Кулька, що має заряд +2 · 10-6 Кл, у гасі притягує до себе заряджену пилинку із силою 4 мН. Визначте заряд пилинки, якщо відстань між нею і кулькою 2 см.

 • А 0,19 нКл
 • Б 1,9 нКл
 • В -0,19 нКл
 • Г -1,9 нКл
 • Д -0,19 мКл

4. Установіть відповідність між співвідношеннями та фізичними поняттями.

 • 1 напруженість електричного поля
 • 2 ємність плоского конденсатора
 • 3 закон Кулона
 • 4 енергія електричного поля

5. Якими носіями електричних зарядів створюється струм у металах?

 • А вільними електронами і позитивними йонами
 • Б позитивними і негативними йонами
 • В вільними електронами
 • Г негативними йонами
 • Д позитивними йонами

6. Укажіть паралельне з’єднання трьох провідників.

7. ЕРС джерела 100 В. При зовнішньому опорі 49 Ом сила струму в колі і дорівнює 2 А. Визначте внутрішній опір джерела.

 • A 0,1 Ом
 • Б 1 Ом
 • В 10 Ом
 • Г 100 Ом
 • Д 0,01 Ом

8. У школі одночасно світиться 40 ламп по 60 Вт, 20 ламп по 100 Вт і 11 ламп по 40 Вт. Визначте силу струму в спільній частині кола для напруги 220 В.

 • А 2 А
 • Б 5,6 А
 • В 10 А
 • Г 56 А
 • Д 22 А

9. Установіть відповідність між фізичними величинами і їхніми одиницями.

 • A сила струму 1 Ом
 • Б ЕРС 2 А
 • B опір 3 Кл
 • Г електричний заряд 4 В

10. Що таке електролітична дисоціація?

 • A процес розпаду молекул розчиненої речовини на окремі йони під впливом електричного поля полярних молекул води
 • Б процес розпаду молекул розчиненої речовини на окремі йони внаслідок проходження струму через електроліт
 • B розпад молекул розчиненої речовини під впливом електричного поля, яке створює джерело струму
 • Г явище руху позитивних і негативних йонів електроліту в протилежні боки під впливом електричного поля
 • Д процес проходження струму в електроліті

11. Чому при дуговому розряді для проходження струму через газовий проміжок не потрібно високої напруги?

 • A є вільні заряджені частинки
 • Б наявність вільних електричних зарядів забезпечується високою температурою
 • B електроди йонізують навколо себе газ
 • Г наявність носіїв заряду забезпечується електронною емісією

12. Фізичну величину, що характеризує магнітні властивості речовини, називають...

 • A магнітною індукцією
 • Б діелектричною проникністю середовища
 • В магнітним потоком
 • Г магнітним полем
 • Д магнітною проникністю середовища

13. Яке співвідношення є математичним записом модуля сили Лоренца?

 • A F = qЕ
 • Б F = qBv sin α
 • В F = BIl sin α
 • Г F = μΝ
 • Д F = ma

14. Яка сила діє на відрізок провідника завдовжки 10 см в однорідному магнітному полі індукцією 0,1 Тл, якщо сила струму у провіднику 1 А, а кут між напрямком струму та силовими лініями магнітного поля становить 60°?

 • А 0,866 Н
 • Б 8,66 Н
 • В 8,66 мН
 • Г 5 мН
 • Д 5 Н

15. Установіть відповідність між співвідношеннями та фізичними поняттями.

 • 1 магнітна проникність середовища
 • 2 сила Ампера
 • 3 сила Лоренца
 • 4 магнітний потік

16. У нерухомій дротяній рамці, що розміщена в магнітному полі, виникає індукційний струм. Виберіть правильне твердження.

 • A сила струму максимальна, коли магнітний потік через рамку не змінюється
 • Б сила струму прямо пропорційна опору рамки
 • B що повільніше змінюється магнітний потік через рамку, то сила струму більша
 • Г якщо площа рамки паралельна лініям індукції магнітного поля, магнітний потік через рамку дорівнює нулю
 • Д що швидше змінюється магнітний потік через рамку, то менша сила струму

17. За 2,5 мс магнітний потік, який пронизує контур, рівномірно спадає від 10 до 5 мВб. Визначте ЕРС індукції в контурі.

 • А 2 В
 • Б 4 В
 • В 0,2 В
 • Г 0,4 В
 • Д 20 В

18. Визначте швидкість зміни магнітного потоку в соленоїді з 1000 витків під час збудження в ньому ЕРС індукції 150 В.

 • А 15 Вб/с
 • Б 0,15 Вб/с
 • В 1,5 Вб/с
 • Г 0,25 Вб/с
 • Д 25 Вб/с