Фізика і астрономія. Рівень стандарту. 11 клас. Сиротюк

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Фізика і астрономія. Рівень стандарту. 11 клас. Сиротюк

В 11-му класі ви вивчатимете електродинаміку, коливання і хвилі, квантову фізику та астрономію. Теоретичний матеріал цього підручника допоможе вам зрозуміти й пояснити відповідні процеси, явища, закони та теорії. Підручник містить багато ілюстрацій, у ньому описано досліди, які ви можете виконати самостійно чи з допомогою вчителя або вчительки.

Фізика

Розділ 1. Електродинаміка

§ 1. Електромагнітна взаємодія. Електричне поле. Закон Кулона. Напруженість електричного поля

§ 2. Речовина в електричному полі. Провідники і діелектрики в електричному полі

§ 3. Робота за час переміщення заряду в однорідному електричному полі. Потенціал електричного поля. Різниця потенціалів

§ 4. Електроємність. Електроємність плоского конденсатора. З'єднання конденсаторів. Енергія електричного поля

Задачі та вправи

§ 5. Електричний струм. Електричне коло. З'єднання провідників

§ 6. Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола. Правило Кірхгофа

§ 7. Робота та потужність електричного струму

§ 8. Заходи та засоби безпеки під час роботи з електричними пристроями

Задачі та вправи

§ 9. Електричний струм у металах. Надпровідність

§ 10. Електричний струм у напівпровідниках

§ 11. Електричний струм в електролітах. Електролітична дисоціація

§ 12. Електричний струм у газах

§ 13. Електричний струм у вакуумі

Задачі та вправи

§ 14. Взаємодія струмів. Магнітне поле. Дія магнітного поля на провідник зі струмом

§ 15. Індукція магнітного поля. Потік магнітної індукції

§ 16. Сила Ампера. Сила Лоренца

Задачі та вправи

§ 17. Електромагнітна індукція. Закон електромагнітної індукції

§ 18. Індуктивність. Енергія магнітного поля струму. Густина енергії магнітного поля

Задачі та вправи

Електродинаміка. Перевір свою компетентність

Електродинаміка. Тестові завдання

Розділ 2. Коливання та хвилі

§ 19. Коливальний рух. Гармонічні коливання

§ 20. Математичний і пружинний маятники. Період коливань маятників

§ 21. Вільні та вимушені коливання. Резонанс

§ 22. Поширення механічних коливань у пружному середовищі

Задачі та вправи

§ 23. Коливальний контур. Виникнення електромагнітних коливань у коливальному контурі

§ 24. Гармонічні електромагнітні коливання. Частота власних коливань контуру

§ 25. Вимушені електромагнітні коливання. Резонанс

§ 26. Змінний струм. Трансформатор. Виробництво, передача та використання енергії електричного струму

§ 27. Електромагнітне поле. Електромагнітні хвилі

§ 28. Властивості електромагнітних хвиль

§ 29. Принципи радіозв'язку, телебачення та стільникового зв'язку

Задачі та вправи

§ 30. Розвиток поглядів на природу світла. Електромагнітна теорія світла

§ 31. Поширення світла в різних середовищах. Ефект Доплера

§ 32. Дисперсія світла

§ 33. Інтерференція світла

§ 34. Дифракція світла

§ 35. Поляризація світла

§ 36. Основні фотометричні величини

Задачі та вправи

§ 37. Геометрична оптика як граничний випадок хвильової. Закони геометричної оптики

§ 38. Оптичні прилади та їх застосування

Задачі та вправи

Коливання та хвилі. Перевір свою компетентність

Коливання та хвилі. Тестові завдання

Розділ 3. Квантова фізика

§ 39. Квантові властивості світла. Постулати Бора

§ 40. Випромінювання та поглинання світла атомами. Спектри. Спектральний аналіз та його застосування

Задачі та вправи

§ 41. Розвиток квантової фізики. Гіпотеза Планка

§ 42. Фотон. Енергія, маса, імпульс фотона. Фотоелектричний ефект

§ 43. Застосування фотоефекту

Задачі та вправи

§ 44. Атомне ядро. Ядерні сили. Енергія зв'язку атомних ядер

§ 45. Радіоактивність. Закон радіоактивного розпаду

§ 46. Ядерні реакції. Ланцюгова реакція поділу ядер Урану

§ 47. Фізичні основи ядерної енергетики

§ 48. Дозиметрія. Дози випромінювання. Захист від йонізуючого випромінювання

§ 49. Елементарні частинки, їхня класифікація, реєстрація та характеристика

Задачі та вправи

Квантова фізика. Перевір свою компетентність

Квантова фізика. Тестові завдання

Астрономія

Розділ 1. Основи практичної астрономії

§ 1. Небесні світила та небесна сфера. Сузір'я

§ 2. Небесні координати. Системи координат

§ 3. Видимі рухи Сонця та планет. Конфігурації та умови видимості планет

§ 4. Закони Кеплера та їхній зв'язок із законами Ньютона

§ 5. Визначення відстаней до небесних тіл

§ 6. Астрономія та визначення часу. Календар

Задачі та вправи

Основи практичної астрономії. Перевір свою компетентність

Основи практичної астрономії. Тестові завдання

Розділ 2. Фізика Сонячної системи

§ 7. Земля і Місяць

§ 8. Планети Земної групи

§ 9. Планети-гіганти

§ 10. Супутники планет

§ 11. Карликові планети та малі тіла Сонячної системи

§ 12. Космічні дослідження об'єктів Сонячної системи. Рух штучних супутників та автоматичних міжпланетних станцій

§ 13. Розвиток космонавтики

§ 14. Космогонія Cонячної системи

Задачі та вправи

Фізика Сонячної системи. Перевір свою компетентність

Фізика Сонячної системи. Тестові завдання

Розділ 3. Методи та засоби фізичних і астрономічних досліджень

§ 15. Дослідження електромагнітного випромінювання небесних тіл

§ 16. Принцип дії і будова оптичного та радіотелескопа, детекторів нейтрино та гравітаційних хвиль. Сучасні наземні телескопи

§ 17. Приймачі випромінювання. Дослідження тіл Сонячної системи та Всесвіту за допомогою космічних апаратів

Задачі та вправи

Методи та засоби фізичних і астрономічних досліджень. Перевір свою компетентність

Методи та засоби фізичних і астрономічних досліджень. Тестові завдання

Розділ 4. Зорі і галактики

§ 18. Сонце, його фізичні характеристики, будова та джерела енергії

§ 19. Будова сонячної атмосфери. Прояви сонячної активності та їхній вплив на Землю

§ 20. Основні характеристики зір

§ 21. Температура та розміри зір. Зорі та їхня класифікація. Маса зір. Планетні системи інших зір

§ 22. Еволюція зір. Білі карлики

§ 23. Фізично-змінні зорі. Нейтронні зорі. Чорні діри

§ 24. Наша Галактика. Молочний Шлях. Будова Галактики. Місце Сонячної системи в Галактиці

§ 25. Міжзоряне середовище

§ 26. Зоряні системи — галактики. Світ галактик

Задачі та вправи

Зорі і галактики. Перевір свою компетентність

Зорі і галактики. Тестові завдання

Розділ 5. Всесвіт

§ 27. Всесвіт. Проблеми космології

§ 28. Фундаментальні взаємодії в природі. Роль фізичної та астрономічної наук у формуванні наукового світогляду сучасної людини. Єдина природничо-наукова картина світу

§ 29. Історія розвитку уявлень про Всесвіт

§ 30. Основні положення спеціальної теорії відносності

§ 31. Людина у Всесвіті. Антропний принцип. Імовірність життя на інших планетах. Унікальність нашого Всесвіту. Питання існування інших всесвітів

Задачі та вправи

Всесвіт. Перевір свою компетентність

Всесвіт. Тестові завдання

Практикум з розв’язування задач

Лабораторний практикум

Відповіді до задач та вправ

Видатні українські фізики та астрономи