Фізика. Повторне видання. 9 клас. Сиротюк

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Фізика. Повторне видання. 9 клас. Сиротюк

У 9-му класі ви вивчатимете магнітні і світлові явища, механічні і електромагнітні хвилі, фізику атома й атомного ядра, фізичні основи атомної енергетики, взаємодію тіл, закони збереження, ознайомитеся з основними законами механіки, оптики, атомної фізики. Теоретичний матеріал цього підручника допоможе вам зрозуміти й пояснити відповідні процеси та явища, закони і теорії. Звертайте увагу на текст, виділений жирним шрифтом. Це фізичні терміни, означення, важливі правила і закони, які потрібно запам’ятати і вміти застосовувати.

Розділ 1. Магнітні явища

§ 1. Магнітні явища. Постійні магніти. Магнітне поле Землі

§ 2. Дослід Ерстеда. Індукція магнітного поля

§ 3. Магнітні властивості речовин. Гіпотеза Ампера

Задачі та вправи № 1-15. Магнітні явища

§ 4. Магнітне поле провідника зі струмом. Електромагніти. Магнітна левітація

Лабораторна робота № 1. Складання та випробування електромагніту

§ 5. Дія магнітного поля на провідник зі струмом. Сила Ампера

§ 6. Електричні двигуни. Гучномовці. Електровимірювальні прилади

Задачі та вправи № 16-35. Магнітні явища

§ 7. Явище електромагнітної індукції. Досліди Фарадея. Індукційний електричний струм

Лабораторна робота № 2. Спостереження явища електромагнітної індукції

§ 8. Генератори індукційного струму. Промислові джерела електричної енергії

Задачі та вправи № 36-42. Магнітні явища

Перевір свою компетентність. Магнітні явища

Розділ 2. Світлові явища

§ 9. Світлові явища. Джерела й приймачі світла. Швидкість поширення світла

§ 10. Світловий промінь і світловий пучок. Закон прямолінійного поширення світла. Сонячне та місячне затемнення

Задачі та вправи № 43-56. Світлові явища

§ 11. Відбивання світла. Закон відбивання світла. Плоске дзеркало

Задачі та вправи № 57-73. Світлові явища

Лабораторна робота № 3. Дослідження відбивання світла за допомогою плоского дзеркала

§ 12. Заломлення світла на межі поділу двох середовищ. Закон заломлення світла

Лабораторна робота № 4. Дослідження заломлення світла

Задачі та вправи № 74-86. Світлові явища

§ 13. Розкладання білого світла на кольори. Утворення кольорів

Задачі та вправи № 87-105. Світлові явища

§ 14. Лінзи. Оптична сила та фокусна відстань лінзи. Формула тонкої лінзи. Отримання зображень за допомогою лінзи

Лабораторна робота № 5. Визначення фокусної відстані та оптичної сили тонкої лінзи

Задачі та вправи № 106-120. Світлові явища

§ 15. Найпростіші оптичні прилади

§ 16. Око як оптичний прилад. Зір і бачення. Вади зору та їх корекція

Задачі та вправи № 121-130. Світлові явища

Перевір свою компетентність. Світлові явища

Розділ 3. Механічні та електромагнітні хвилі

§ 17. Виникнення і поширення механічних хвиль

Задачі та вправи № 131-141. Механічні та електромагнітні хвилі

§ 18. Звукові хвилі. Швидкість поширення звуку, довжина і частота звукової хвилі. Гучність звуку та висота тону

§ 19. Інфразвуки та ультразвуки

Задачі та вправи № 142-172. Механічні та електромагнітні хвилі

§ 20. Електромагнітне поле і електромагнітні хвилі. Швидкість поширення, довжина і частота електромагнітної хвилі

§ 21. Властивості електромагнітних хвиль. Шкала електромагнітних хвиль

§ 22. Фізичні основи сучасних бездротових засобів зв'язку та комунікацій

Лабораторна робота № 6. Дослідження звукових коливань різноманітних джерел звуку за допомогою сучасних цифрових засобів

Задачі та вправи № 173-181. Механічні та електромагнітні хвилі

Перевір свою компетентність. Механічні та електромагнітні хвилі

Розділ 4. Фізика атома та атомного ядра. Фізичні основи атомної енергетики

§ 23. Сучасна модель атома. Досліди Резерфорда

§ 24. Протонно-нейтронна модель ядра атома. Ядерні сили

§ 25. Ізотопи. Використання ізотопів

§ 26. Радіоактивність, її природа і властивості. Період піврозпаду радіонукліда

§ 27. Йонізаційна дія радіоактивного випромінювання. Природний радіоактивний фон

§ 28. Дозиметри. Біологічна дія радіоактивного випромінювання

§ 29. Ποділ важких ядер. Ланцюгова ядерна реакція поділу. Ядерна реакція

§ 30. Атомні електростанції. Атомна енергетика України. Екологічні проблеми атомної енергетики

§ 31. Термоядерні реакції. Енергія сонця і зір

Задачі та вправи. № 182-200. Фізика атома та атомного ядра. Фізичні основи атомної енергетики

Перевір свою компетентність. Фізика атома та атомного ядра. Фізичні основи атомної енергетики

Розділ 5. Рух і взаємодія. Закони збереження

§ 32. Рівноприскорений рух. Прискорення. Графіки прямолінійного рівноприскореного руху

Задачі та вправи № 201-220. Рух і взаємодія. Закони збереження

§ 33. Інерціальні системи відліку. Закони Ньютона

Задачі та вправи № 221-256. Рух і взаємодія. Закони збереження

§ 34. Закон всесвітнього тяжіння. Прискорення вільного падіння. Рух тіла під дією сиди тяжіння

§ 35. Рух тіла πід дією кількох сил

§ 36. Взаємодія тіл. Імпульс. Закон збереження імпульсу

§ 37. Реактивний рух. Фізичні основи ракетної техніки. Досягнення космонавтики

Задачі та вправи № 257-273. Рух і взаємодія. Закони збереження

Лабораторна робота № 7. Вивчення закону збереження механічної енергії

§ 38. Фундаментальні взаємодії у природі. Межі застосування фізичних законів і теорій

§ 39. Фундаментальний характер законів збереження у природі

§ 40. Прояви законів збереження в теплових, електромагнітних, ядерних явищах

§ 41. Еволюція фізичної картини світу. Розвиток уявлень про природу світла

§ 42. Вплив фізики на суспільний розвиток та науково-технічний прогрес

Перевір свою компетентність. Рух і взаємодія. Закони збереження

Фізика та екологія

§ 43. Фізика і проблеми безпеки життєдіяльності людини

§ 44. Фізичні основи бережливого природокористування та збереження енергії

§ 45. Альтернативні джерела енергії

Фізичні задачі навколо нас

Словник фізичних термінів

Відповіді до задач і вправ