Фізика. 7 клас. Сиротюк

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Як організувати своє навчання

Як працювати з підручником

 • 1. Прочитайте назву параграфа або будь-якого тексту, уявіть, про що повинно йтися в ньому.
 • 2. Прочитайте текст і визначте, про що в ньому розповідається (про фізичне тіло, фізичне явище, фізичний дослід, науковий факт, закон, теорію, практичне застосування положень теорії або закону).
 • 3. Згадайте, що треба знати про ці елементи фізичних знань (узагальнений план його характеристики).
 • 4. Поставте свої запитання до тексту. Використовуючи текст підручника, дайте відповіді на запитання.
 • 5. Проаналізуйте отриману інформацію з позиції повноти висвітлення проблеми, чіткості і переконливості викладу тощо.
 • 6. Якщо відповідь на будь-яке запитання відсутня, запитайте вчителя або пошукайте потрібні відомості в іншому джерелі.
 • 7. Виділіть незрозумілі слова і з’ясуйте їх значення.
 • 8. Прочитайте ще раз параграф, розділіть текст на смислові блоки й дайте назву кожному.
 • 9. Порівняйте назви кожного блоку з тим, що плануєте розглядати як об’єкт.
 • 10. Найголовніші думки порівняйте з тими, що визначив автор підручника, запишіть їх у зошит.
 • 11. Ознайомтеся із запитаннями в кінці параграфа і дайте на них відповіді.
 • 12. Якщо виникли труднощі, прочитайте текст ще раз і спробуйте знайти відповіді на запитання.
 • 13. Перепишіть у зошит ці пункти і прочитайте їх ще раз.

Як створювати конспект

 • 1. Читаючи матеріал перший раз, розділіть його на основні смислові частини, виділіть головні думки, висновки.
 • 2. Якщо створюєте план-конспект, сформулюйте його пункти, підпункти і визначте, що саме треба включити в план-конспект для розкриття кожного з них.
 • 3. Найсуттєвіші положення (тези) послідовно й коротко викладіть своїми словами або запишіть у вигляді цитат.
 • 4. У конспект включіть не тільки основні положення, але й доведення, конкретні факти і приклади (без детального опису).
 • 5. Створюючи конспект, окремі слова й речення записуйте скорочено, виписуйте тільки «ключові слова», замість цитування робіть посилання на сторінки тексту, який конспектуєте, використовуйте умовні позначення.
 • 6. Розміщуйте абзаци у вигляді сходинок (подібно до пунктів і підпунктів плану), підкреслюйте різними способами, користуйтеся олівцем, ручкою і маркерами різних кольорів.

План роботи з таблицями, що характеризують властивості речовин

 • 1. Яку властивість речовини відображають величини, наведені в таблиці?
 • 2. У яких одиницях табличні величини представлено в СІ?
 • 3. Знайдіть у таблиці речовини з найбільшим значенням величини.
 • 4. Знайдіть у таблиці речовини з найменшим значенням величини.
 • 5. Наведіть приклади використання цих речовин на практиці.

План вивчення фізичного явища

 • 1. Зовнішні ознаки явища (ознаки, за якими можна розпізнати явище).
 • 2. Умови, за яких відбувається явище.
 • 3. Сутність явища (його пояснення, у тому числі на основі сучасних наукових теорій).
 • 4. Зв'язок даного явища з іншими.
 • 5. Фактори, від яких залежить перебіг явищ.
 • 6. Кількісна характеристика явища.
 • 7. Використання та врахування на практиці.
 • 8. Шкідливий вплив явища на людину, живі організми, навколишнє середовище.
 • 9. Способи попередження (або послаблення) явища.

План відповіді про фізичну теорію

 • 1. Основні поняття і положення. Коло явищ, яке охоплює дана теорія.
 • 2. Ядро теорії: постулати, закони, сталі величини.
 • 3. Основні наслідки теорії.
 • 4. Експериментальна перевірка теорії.
 • 5. Межі застосування теорії.

План відповіді про фізичний закон

 • 1. Що встановлює, визначає, стверджує закон.
 • 2. Хто і коли його відкрив.
 • 3. На основі яких даних сформульовано закон.
 • 4. Які фізичні величини він пов'язує.
 • 5. Формула залежності величин, що входять до закону.
 • 6. Окремі випадки прояву закону.
 • 7. Його дослідне підтвердження.
 • 8. Причинна обумовленість закону.
 • 9. Межі його застосування.

План відповіді про фізичну величину

 • 1. Властивість, яку характеризує дана величина.
 • 2. Визначення величини.
 • 3. Позначення.
 • 4. Формула, що відображає її зв’язок з іншими величинами.
 • 5. Одиниці величини.
 • 6. Методи вимірювання.
 • 7. Прилади для її вимірювання.
 • 8. Зв'язок з іншими величинами.

План відповіді про фізичний прилад

 • 1. Призначення приладу.
 • 2. Будова приладу.
 • 3. Принцип дії.
 • 4. Правила користування приладом.

План проведення фізичного досліду

 • 1. Установіть та сформулюйте мету досліду.
 • 2. Сформулюйте і обґрунтуйте гіпотезу. Гіпотеза - певне припущення, за допомогою якого можна: пояснити явище, обґрунтувати залежність.
 • 3. Сплануйте експеримент.

При розробці експерименту:

- з’ясуйте, що потрібно перевірити;

- з’ясуйте, що треба зробити для перевірки гіпотези;

- намалюйте схему досліду;

- встановіть порядок дій.

 • 4. Визначте умови, за яких треба проводити дослід.
 • 5. Підберіть прилади для експерименту.

План виконання лабораторної роботи

 • 1. Установіть та сформулюйте мету досліду.
 • 2. Сформулюйте і обґрунтуйте гіпотезу.
 • 3. Сплануйте експеримент.
 • 4. Визначте умови, за яких треба проводити дослід.
 • 5. Підберіть прилади для експерименту.
 • 6. Зберіть установку.
 • 7. Проведіть досліди.
 • 8. Зніміть покази приладів.
 • 9. Підберіть найзручніший спосіб запису результатів експерименту.
 • 10. Виконайте обробку результатів вимірювань (зробіть обчислення).
 • 11. Розрахуйте похибку.
 • 12. Проаналізуйте отримані результати.
 • 13. Зробіть висновок за результатами проведеного дослідження, узгодивши їх з метою.

Алгоритм виконання експерименту з метою перевірки гіпотези

 • 1. Припущення (ваша гіпотеза, пророкування) про явище, процес, закономірність.
 • 2. Модель, теорія, закон, на які можна спиратися в даному випадку.
 • 3. Міркування, на основі якого висунуто припущення.
 • 4. Ідея (задум) для перевірки припущення.
 • 5. Необхідні прилади та матеріали.
 • 6. План дій.
 • 7. Аналіз плану (що та як буде змінюватися, що буде сталим, за рахунок чого).
 • 8. Отримані результати.
 • 9. Висновок, який зроблено.
 • 10. Причини можливих помилок і шляхи їх подолання.
 • 11. Розрахунок похибки результату.
 • 12. Порівняння припущень та висновків з досліду.

Теоретичні передбачення

Дані експерименту

а)

а)

б)

б)

в)

в)

Що потрібно знати, щоб уміти розв’язувати задачі

Вивчаючи фізику, потрібно навчитися добре розв’язувати вправи й задачі. Тому слід дотримуватися такої загальної схеми розв'язування вправ і задач із фізики:

 • 1. Ознайомтеся з умовою вправи або задачі. Читати умову треба уважно, щоб чітко засвоїти її зміст. У разі потреби умову вправи або задачі слід перечитати 2-3 рази, щоб добре її запам’ятати.
 • 2. Використовуючи «Словник фізичних термінів», що міститься в підручнику, поясніть невідомі вам терміни й вислови.
 • 3. Проаналізуйте вправу або задачу. Від з'ясування того, які фізичні явища і закономірності становлять зміст вправи або задачі, відносно чого вони проявляються, який зв'язок між ними, які фізичні поняття ввійшли в умову вправи або задачі, який їх шлях розв’язування, залежить ваш успіх у їх розв’язанні.
 • 4. Доповніть умову довідниковими даними. Цей процес навчить вас користуватися табличними даними, довідковою літературою, збірниками задач.
 • 5. Зробіть короткий запис умови вправи або задачі. Щоб записати коротко умову вправи або задачі, ви повинні уважно розібрати її, зрозуміти, про що в ній говориться і що треба визначити.
 • 6. Виразіть дані в СІ. Для того щоб ви без труднощів виконали цей етап, треба знати співвідношення між одиницями фізичних величин.
 • 7. Виконайте малюнок (рисунок), схему, підготуйте обладнання або прилади.
 • 8. Виберіть прийом, метод або спосіб розв’язування вправи або задачі.
 • 9. Сформулюйте відповіді на запитання, визначте значення шуканих величин.
 • 10. Виконайте аналіз відповіді вправи або задачі. Аналіз відповіді, тобто порівняння відповіді з фізичними умовами вправи або задачі, з відповіддю в підручнику або збірнику задач, дає можливість виявити допущену вами помилку, порівняти фізичні події з реальною дійсністю, відновити в пам'яті відповідні фізичні положення.
 • 11. Запропонуйте інші способи розв’язання вправи або задачі. З’ясуйте можливості визначення фізичних величин, які потрібно знайти за умовою.
 • 12. Укажіть на практичне використання фізичних процесів або явищ, про які йдеться у вправі або задачі.

Під час розв'язування якісних (логічних) задач з фізики дотримуйтесь такої послідовності:

 • 1. Прочитайте і запишіть умову задачі, поясніть, використовуючи «Словник фізичних термінів», невідомі вам фізичні поняття і вислови.
 • 2. Поясніть умову задачі, виконайте малюнок (рисунок), схему.
 • 3. Проаналізуйте задачу, тобто з’ясуйте, які фізичні явища і закономірності пов’язані зі змістом задачі.
 • 4. З'ясуйте основну закономірність, яка визначає і пояснює суть і зв’язок явищ, про які йдеться в задачі.
 • 5. Поясніть явища або процеси на основі виділеної закономірності.
 • 6. Сформулюйте і запишіть відповіді на запитання задачі.

Під час розв’язування експериментальних задач з фізики дотримуйтесь такої послідовності:

 • 1. Ознайомтеся з умовою задачі, поясніть, використовуючи «Словник фізичних термінів», невідомі вам фізичні поняття.
 • 2. Виконайте малюнок (рисунок), схему, розгляньте фотографії.
 • 3. Ознайомтеся з обладнанням, складіть план дослідження, підготуйте досліди.
 • 4. З'ясуйте фізичні явища і закономірності, пов’язані зі змістом задачі.
 • 5. Виконайте експеримент, спостереження, проведіть вимірювання і обчислення, визначте шукані величини і дайте відповіді на запитання задачі.
 • 6. Поясніть і оцініть отримані результати.

Вимоги до написання реферату

 • 1. Продумайте тему реферату.
 • 2. Підготуйте список літератури, яку потрібно прочитати. Використовуйте наукову літературу.
 • 3. Складіть детальний план і біля кожного пункту вкажіть, з якої книжки чи іншого джерела буде використано інформацію.
 • 4. Читаючи текст літературних джерел, позначайте і виписуйте все те, що використаєте в роботі.
 • 5. У вступі до реферату розкрийте значення теми.
 • 6. Послідовно розкрийте всі пункти плану, обґрунтуйте і поясніть основні положення, наведіть приклади і факти, що підтверджують положення.
 • 7. Продемонструйте наявність власних думок.
 • 8. Використовуйте посилання в тексті на літературні джерела.
 • 9. У кінці реферату зробіть узагальнюючі висновки.
 • 10. Оформіть список використаних джерел.

Як потрібно виконувати навчальні проекти з фізики

Протягом навчального року вам потрібно виконати такі проекти:

Видатні вчені-фізики. Фізика в побуті, техніці, виробництві. Спостереження фізичних явищ довкілля. Дифузія в побуті. Визначення середньої швидкості нерівномірного руху. Порівняння швидкостей рухів тварин, техніки тощо. Обертальний рух у природі - основа відліку часу. Коливальні процеси в техніці та живій природі. Розвиток судно- та повітроплавання. Дослід Торрічеплі. Спостереження за зміною атмосферного тиску. Насоси. Становлення і розвиток знань про фізичні основи машин і механізмів. Прості механізми у побутових пристроях. Біомеханіка людини. Використання енергії природних джерел.

Виконуючи навчальний проект, вам спід дотримуватися таких дій:

 • 1. Вибрати тему проекту.
 • 2. Розробити план проекту.
 • 3. Обговорити та узгодити з учасниками проекту і вчителем розроблений план роботи над проектом.
 • 4. Виконати план:

- пошук літератури в бібліотеці та інформації в мережі Інтернет;

- робота з літературними та електронними джерелами;

- аналіз змісту сприйнятої інформації та відбір потрібної для висвітлення виділених у змісті завдань з наступною її систематизацією;

- проведення спостережень фізичних явищ чи процесів;

- проектування експерименту або експериментального дослідження;

- постановка експерименту та проведення запланованих вимірювань фізичних величин, а також виконання необхідних обчислень, у тому числі й похибок;

- формулювання висновків з проведених теоретичних або експериментальних досліджень;

- спостереження природних явищ з метою виявлення в них можливих задачних ситуацій;

- складання умов фізичних задач та їх розв’язування;

- написання фізичних творів або рефератів на задану тему;

- проектування і виготовлення фізичного приладу (вивчення наявних у літературі моделей виготовлення обраного фізичного приладу, підбір необхідних матеріалів та розрахунок їх кошторису; конструювання і виготовлення приладу; написання технічного паспорта, відбір демонстрацій, фізичних дослідів, які можна провести з використанням розробленого приладу).

 • 5. Підготувати звіт про виконану роботу і презентацію отриманих результатів.

Зміст проекту має включати такі розділи: вступ, основна частина, заключна частина і висновки, використані літературні джерела. У вступі зазначають: актуальність обраної теми (чим вона зацікавила, яке має суспільне значення), мету і завдання роботи над проектом. В основній частині описують зміст роботи і процес її виконання, отримані результати та їх аналіз. Заключна частина і висновки мають відображати результати і їх узгодження з поставленими завданнями.

Оформлення звіту про виконання проекту передбачає необхідність обрання форми звіту (скорочений чи розширений).

ГДЗ до підручника можна знайти тут.
Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст