Фізика. 7 клас. Сиротюк

ЮНІ ДРУЗІ!

Ви починаете опановувати новий предмет - фізику. Вивчати науку фізику нелегко. Для цього потрібно ознайомитися з багатьма явищами і процесами, які відбуваються в навколишньому світі, навчитися їх пояснювати. Ви пізнаєте велику кількість об’єктів, що вас оточують у школі, на вулиці, удома, виконаєте багато дослідів і спостережень, розв’яжете чимало задач, навчитеся користуватися приладами, що застосовуються в побуті, на виробництві, у транспорті тощо.

У підручнику є багато ілюстрацій, що допоможуть краще зрозуміти матеріал, описано досліди, які ви зможете виконати самостійно або з допомогою вчителя, наведено спостереження, які допоможуть краще зрозуміти фізичний зміст явищ, що вивчаються.

Основний матеріал, який потрібно запам’ятати, виділено жирним шрифтом. Запропоновано фізичні задачі різних рівнів складності: А - на закріплення і Б - творчого характеру. У рубриці «Розв’язуємо разом» наведено зразки розв’язання задач.

Лабораторні роботи, які ви виконаєте, збагатять вас розумінням закономірностей фізичних явищ.

Щасливої вам дороги до знань!

Автор

Вступ

Фізика є природничою наукою, яка вивчає загальні закономірності перебігу явищ навколишнього світу. У процесі вивчення фізики ви засвоїте основи світорозуміння на різних рівнях пізнання природи. Сучасна фізика, крім наукового, має важливе соціокультурне значення. Вона стала невід’ємною складовою культури високотехнологічного інформаційного суспільства.

У 7-9 класах ви опануєте суть основних фізичних понять і законів, оволодієте науковою термінологією, основними методами наукового пізнання та алгоритмами розв’язування фізичних задач, отримаєте початкові уявлення про фізичну картину світу.

У початковій школі на уроках з різних предметів ви ознайомилися з проявами фізичних явищ природи, засвоїли початкові відомості з фізики, оволоділи елементарними навичками пізнання природи. На уроках природознавства ви дізналися багато цікавого з тем: людина як жива істота (нормальні умови життєдіяльності - температура, вологість, тиск, земне тяжіння, зір, слух, тактильні дії, довжина кроку тощо); мій будинок (умови побуту, побутові прилади, житлова енергетика тощо); моя вулиця, моє місто (рух транспорту); моя планета - Земля (Сонячна система, Земля і Місяць, освоєння космосу тощо).

На уроках фізики ви навчитеся пояснювати фізичні явища і процеси, аналізувати, узагальнювати знання, систематизувати їх, робити висновки. Ви вмітимете опрацьовувати наукову інформацію (знаходити нові факти, явища, ідеї, самостійно використовувати їх відповідно до поставленої мети). Також навчитеся розрізняти фізичні величини, їх одиниці; розв’язувати задачі на відтворення основних формул; здійснювати математичні дії; самостійно розв’язувати задачі й виконувати вправи, обґрунтовуючи обраний спосіб їх розв’язання.

У процесі виконання лабораторних робіт ви навчитеся планувати і проводити досліди, а саме: складати план досліду й визначати найкращі умови його проведення; обирати необхідне обладнання і вимірювальні прилади, збирати дослідні установки чи електричні схеми, раціонально розміщувати прилади, неухильно дотримуватися правил безпеки життєдіяльності під час проведення досліду; визначати мету й об’єкт спостереження, встановлювати характерні риси плину фізичних явищ і процесів, виділяти їхні суттєві ознаки; користуватися вимірювальними приладами і мірами, тобто визначати ціну поділки шкали приладу, її нижню і верхню межі, визначати покази приладу; знаходити значення величин; готувати звіт про проведену роботу, записувати значення фізичних величин.

Уроки фізики будуть проводитися в спеціально обладнаному приміщенні — фізичному кабінеті (мал. 1).

Сучасні кабінети оснащено обладнанням, необхідним для проведення демонстраційних і фронтальних дослідів, виконання лабораторних робіт; демонстраційним столом для вчителя і робочими столами для учнів; шафами для зберігання приладів та інших засобів навчання, дидактичних матеріалів; класною і мультимедійною дошками, комп’ютером і мультимедійним проектором. До столів підведено напругу 36-42 В.

Мал. 1

Під час знаходження у фізичному кабінеті необхідно дотримуватися таких правил безпеки життєдіяльності:

 • 1. Будьте уважні, дисципліновані, обережні, чітко виконуйте вказівки вчителя.
 • 2. Не залишайте робоче місце без дозволу вчителя.
 • 3. Розміщуйте прилади, матеріали та інше обладнання так, щоб уникнути їх падіння.
 • 4. Обережно користуйтеся скляним посудом, щоб не розбити його. Не виймайте термометри з посудини металевими інструментами.
 • 5. Не пробуйте рідину, яка використовується в дослідах, на смак, не розливайте її на стіл.
 • 6. Не тримайте на робочому місці предмети, не потрібні для виконання завдання.
 • 7. Користуючись гострими предметами, намагайтеся не травмувати руки або інші частини тіла.
 • 8. Усі дрібні предмети беріть тільки пінцетом.
 • 9. Не кладіть на шальки терезів брудні, мокрі, гарячі та сипкі тіла.
 • 10. Перед тим як приступити до виконання лабораторної роботи, старанно вивчіть її опис, з’ясуйте хід її виконання.
 • 11. Під час складання електричних кіл, перемикання в них та їх демонтажу джерела струму повинні бути вимкнені.
 • 12. Не вмикайте джерела струму без дозволу вчителя.
 • 13. Стежте, щоб ізоляція дротів була не пошкодженою, а на кінцях дротів були наконечники, які потрібно добре затискати клемами.
 • 14. Виявивши несправність в електричних пристроях, які знаходяться під напругою, терміново повідомте вчителя або вимкніть джерело струму.
 • 15. Користуючись лінзами, не торкайтеся їх поверхні руками, щоб не залишати на склі потожирових плям.
 • 16. Не приносьте в кабінет небезпечних предметів або предметів, які не стосуються уроків фізики.
 • 17. У випадку травмування терміново звертайтеся до вчителя — він надасть вам допомогу.

ЗАПИТАННЯ ДО ВИВЧЕНОГО

 • 1. Для чого потрібно вивчати фізику?
 • 2. Що потрібно мати у фізичному кабінеті для проведення уроків?
 • 3. Яких правил потрібно дотримуватися в кабінеті фізики?
ГДЗ до підручника можна знайти тут.
Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст