Фізика. Рівень стандарту. 10 клас. Сиротюк

Фізика. Рівень стандарту. 10 клас. Сиротюк

Пояснення навчального матеріалу супроводжується прикладами спостережень, дослідів та практичних завдань. У підручнику є роботи фізичного практикуму, деякі з них запропоновано для виконання у двох варіантах. У рубриці «Фізичні задачі навколо нас» підібрано задачі з проблемними ситуаціями з повсякденного життя. Рубрика «Чи знаєте ви, що...» сприятиме підвищенню інтересу учнів до предмета. Словник фізичних термінів допоможе зорієнтуватися у формулюванні фізичних явищ та величин.

Вступ

§ 1. Світоглядний потенціал природничих наук

§ 2. Роль фізичного та астрономічного знання в житті людини та суспільному розвитку

§ 3. Фундаментальні фізичні теорії — основа сучасної фізичної науки

§ 4. Астрономія як природнича наука

Розділ 1. Механіка

§ 5. Механічний рух тіл. Основна задача механіки

§ 6. Рівномірний прямолінійний рух. Швидкість руху тіла

§ 7. Графічне зображення рівномірного прямолінійного руху

§ 8. Відносність механічного руху. Закон додавання швидкостей

Задачі та вправи № 1-41. Механіка

§ 9. Рівноприскорений рух тіла. Прискорення

§ 10. Швидкість тіла і пройдений тілом шлях під час рівноприскореного прямолінійного руху та його графічне зображення

Задачі та вправи № 42-66. Механіка

§ 11. Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Лінійна і кутова швидкості. Період і частота обертання тіла

§ 12. Доцентрове прискорення тіла

Задачі та вправи № 67-92. Механіка

§ 13. Сили в механіці

Задачі та вправи № 93-119. Механіка

§ 14. Інерціальні системи відліку. Принцип відносності Галілея

§ 15. Маса тіла

§ 16. Закони Ньютона

Задачі та вправи № 120-158. Механіка

§ 17. Гравітаційна взаємодія. Закон всесвітнього тяжіння

Задачі та вправи № 159-179. Механіка

§ 18. Сила тяжіння та вага тіла

Задачі та вправи № 180-199. Механіка

§ 19. Рух тіла в полі сили тяжіння. Вільне паління

Задачі та вправи № 200-238. Механіка

§ 20. Рух тіла πιд дією кількох сил

Задачі та вправи № 239-256. Механіка

§ 21. Закон Архімеда

Задачі та вправи № 257-277. Механіка

§ 22. Рівновага тіла

§ 23. Умова рівноваги тіла, що має вісь обертання. Момент сили

§ 24. Центр мас і центр тяжіння тіла. Види рівноваги тіл

Задачі та вправи № 278-300. Механіка

§ 25. Імпульс. Закон збереження імпульсу

Задачі та вправи № 301-326. Механіка

§ 26. Кінетична і потенціальна енергія

§ 27. Потужність

§ 28. Закон збереження механічної енергії

Задачі та вправи № 327-373. Механіка

§ 29. Застосування законів збереження в механіці

§ 30. Межі застосування законів класичної механіки

§ 31. Основні положення спеціальної теорії відносності та їхні наслідки. Релятивістський закон додавання швидкостей

Задачі та вправи № 374-376. Механіка

Перевірте свою компетентність. Механіка

Розділ 2. Молекулярна фізика та термодинаміка

§ 32. Історія вивчення атома

§ 33. Сучасні дослідження будови речовини. Новітні технології: наноматеріали

§ 34. Основи молекулярно-кінетичної теорії будови речовини

§ 35. Маса атомів і молекул. Кількість речовини

§ 36. Ідеальний газ. Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії газів

§ 37. Абсолютна (термодинамічна) шкала температур. Рівняння стану ідеального газу

§ 38. Газові закони для ізопроцесів

Задачі та вправи № 377-447. Молекулярна фізика та термодинаміка

§ 39. Внутрішня енергія тіл

§ 40. Перший закон термодинаміки

§ 41. Робота термодинамічного процесу

§ 42. Теплові машини. Холодильна машина

§ 43. Необоротність теплових процесів. Ентропія

Задачі та вправи № 448-490. Молекулярна фізика та термодинаміка

§ 44. Властивості насиченої і ненасиченої пари. Вологість повітря

§ 45. Властивості рідин. Поверхневий натяг рідини

§ 46. Змочування. Капілярні явища

§ 47. Деформація твердих тіл. Механічна напруга твердих тіл. Закон Гука. Модуль Юнга

Задачі та вправи № 491-567. Молекулярна фізика та термодинаміка

Перевірте свою компетентність. Молекулярна фізика та термодинаміка

Фізичні задачі навколо нас

Практикум з розв’язування задач

Лабораторний практикум

Робота № 1. Визначення прискорення руху тіла під час прямолінійного рівноприскореного руху

Робота № 2. Визначення прискорення вільного падіння за допомогою математичного маятника

Робота № 3. Визначення періоду, частоти, лінійної швидкості та доцентрового прискорення тіла під час рівномірного руху по колу

Робота № 4. Визначення центра мас плоских фігур

Робота № 5. Дослідження руху тіла, кинутого під кутом до горизонту

Робота № 6. Вивчення ізотермічного процесу: дослідне підтвердження закону Бойля-Маріотта

Робота № 7. Визначення коефіцієнта поверхневого натягу рідини

Робота № 8. Визначення модуля пружності різних речовин

Видатні українські фізики, які зробили значний внесок у розвиток механіки, молекулярної фізики та термодинаміки

Словник фізичних термінів

Відповіді до задач і вправ