Фізика. 7 клас. Шут

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Фізика. 7 клас. Шут

Підручник написаний відповідно до програми затвердженої МОН України та авторської концепції навчання фізики в основній школі. Вирізняється чітким науковим викладенням навчального матеріалу, його логічною побудовою та адаптацією до вікових можливостей учнів. Має яскраво виражену національну спрямованість, знайомить учнів із відомостями про Україну, про українських учених та досягнення нашої країни в галузі науки і техніки. Оригінально структурований, містить якісне ілюстративне наповнення, а також поради щодо правильної організації роботи з підручником. Розкриває сутність окремих проблем фізики, забезпечує можливості для формування в учнів поняття про фізичну картину світу. Спрямований на інтелектуальний розвиток учнів засобами курсу фізики і може розглядатися не лише як інформаційна модель процесу навчання, але й як методична модель його організації.

Частина I. Фізика як природнича наука. Методи наукового пізнання

Розділ 1. Фізика як наука і теоретична основа техніки

§ 1. Фізика як фундаментальна наука про природу

§ 2. Експериментальний і теоретичний методи фізики

Лабораторна робота № 1. Ознайомлення з вимірювальними приладами. Визначення ціни поділки шкали приладу

Лабораторна робота № 2. Вимірювання об’єму твердих тіл, рідин і сипких матеріалів

§ 3. Речовина і поле. Будова речовини

Лабораторна робота № 3. Вимірювання розмірів малих тіл різними способами

§ 4. Фізика — наука інтернаціональна. Внесок українських учених у розвиток і становлення сучасної фізики

Тестові завдання до розділу 1. Фізика як наука і теоретична основа техніки

Частина II. Механічний рух

Розділ 2. Прямолінійний механічний рух

§ 5. Механічний рух. Система відліку. Відносність руху

§ 6. Траєкторія. Шлях і переміщення

§ 7. Прямолінійний рівномірний рух. Швидкість

§ 8. Рівняння руху. Графіки рівномірного прямолінійного руху

§ 9. Нерівномірний прямолінійний рух. Середня швидкість

§ 10. Графік швидкості рівномірного прямолінійного руху. Рівняння і графіки нерівномірного прямолінійного руху

Навчальний проект. Визначення середньої швидкості нерівномірного руху

Тестові завдання і задачі до розділу 2. Прямолінійний механічний рух

Частина ІІ. Механічний рух

Розділ 3. Механічні рухи, складніші за прямолінійний

§ 11. Рівномірний рух по колу. Лінійна швидкість руху

§ 12. Період обертання

Лабораторна робота № 4. Визначення періоду обертання та швидкості руху по колу

§ 13. Коливальний рух. Маятники

§ 14. Амплітуда. Період і частота коливань

Лабораторна робота № 5. Дослідження коливань нитяного маятника

Тестові завдання і задачі до розділу 3. Механічні рухи складніші за прямолінійний

Частина III. Взаємодія тіл. Сила

Розділ 4. Інерція і взаємодія тіл. Маса і сила

§ 15. Явище інерції. Інертність тіла. Маса тіла

§ 16. Способи вимірювання мас

Лабораторна робота № 6. Вимірювання маси тіл методом зважування

§ 17. Густина речовини

§ 18. Визначення маси і об’єму тіла за його густиною

Лабораторна робота № 7. Визначення густини речовини твердого тіла

§ 19. Взаємодія тіл. Сила

Тестові завдання і задачі до розділу 4. Інерція і взаємодія тіл. Маса і сила

Частина ІІІ. Взаємодія тіл. Сила

Розділ 5. Види сил

§ 20. Явище тяжіння. Сила тяжіння

§ 21. Деформація. Сила пружності

§ 22. Закон Гука

§ 23. Динамометр

Лабораторна робота № 8. Дослідження пружних властивостей тіл

§ 24. Вага тіла. Невагомість і перевантаження

§ 25. Додавання сил. Рівнодійна сил, напрямлених уздовж однії прямої

§ 26. Сила тертя. Тертя в природі й техніці

Лабораторна робота № 9. Визначення коефіцієнта тертя ковзання

Тестові завдання і задача до розділу 5. Види сил

Частина ІІІ. Взаємодія тіл. Сила

Розділ 6. Тиск твердих тіл, рідин і газів

§ 27. Тиск. Сила тиску

§ 28. Тиск у рідинах і газах. Закон Паскаля

§ 29. Гідравлічні та пневматичні пристрої

§ 30. Гідростатичний тиск

§ 31. Сполучені посудини

§ 32. Атмосферний тиск

§ 33. Барометри

§ 34. Насоси. Манометри

§ 35. Архімедова сила

Лабораторна робота № 10. З’ясування умов плавання тіла в рідині

§ 36. Водний транспорт. Повітроплавання

Навчальний проект. Розвиток судно- та повітроплавання

Тестові завдання і задачі до розділу 6. Тиск твердих тіл, рідин і газів

Частина IV. Механічна робота та енергія

Розділ 7. Робота. Енергія. Потужність

§ 37. Робота сили. Механічна робота

§ 38. Потужність

§ 39. Прості механізми. Важіль

Лабораторна робота № 11. Вивчення умови рівноваги важеля

§ 40. Рівновага тіл. Момент сили

§ 41. Коефіцієнт корисної дії механізму

Лабораторна робота № 12. Визначення ККД похилої площини

§ 42. Що таке енергія

§ 43. Механічна енергія і її види

§ 44. Використання енергії рухомої води і вітру

Навчальний проект. Становлення і розвиток знань про фізичні основи машин і механізмів

Тестові завдання і задачі до розділу 7. Робота. Енергія. Потужність

Відповіді до тестових завдань і вправПідтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.