Хімія. 9 клас. Савчин

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Хімія. 9 клас. Савчин

Підручник створено відповідно до вимог Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти щодо навчального предмета «Хімія» та чинної програми, затвердженої МОН України. Зміст навчальних тем спрямовано на формування предметних компетентностей учнів. Методичний апарат підручника зорієнтований на вікові особливості дев'ятикласників і передбачає різноманітні види діяльності. У підручнику подано відомості про розчини, хімічні реакції, органічні сполуки, багатоманітність речовин, а також інформацію про видатних українських учених-хіміків.

Для учнів, учителів, методистів, батьків.

Повторення найважливіших питань курсу хімії 8 класу

§ 1. Основні класи неорганічних сполук

§ 2. Властивості основних класів неорганічних сполук

§ 3. Хімічний зв'язок і будова речовини

Тема 1. Розчини

§ 4. Поняття про дисперсні системи. Колоїдні та істинні розчини

§ 5. Будова молекули води, поняття про водневий зв'язок

§ 6. Розчин та його компоненти. Розчинення як фізико-хімічний процес

§ 7. Розчинність речовин, її залежність від різних чинників. Насичені й ненасичені, концентровані й розведені розчини

§ 8. Теплові явища, що супроводжують розчинення речовин. Кристалогідрати

§ 9. Електролітична дисоціація. Електроліти й неелектроліти

§ 10. Електролітична дисоціація кислот, основ, солей у водних розчинах

§ 11. Ступінь електролітичної дисоціації. Сильні й слабкі електроліти. Поняття про рН розчину

§ 12. Реакції обміну між розчинами електролітів, умови їх перебігу. Йонно-молекулярні рівняння хімічних реакцій

§ 13. Виявлення в розчині гідроксид-іонів і йонів Гідрогену. Якісні реакції та їх застосування

Повторюємо й узагальнюємо тему 1. «Розчини»

Тема 2. Хімічні реакції

§ 14. Класифікація хімічних реакцій за кількістю та складом реагентів і продуктів реакцій

§ 15. Окисно-відновні реакції. Процеси окиснення, відновлення, окисники, відновники

§ 16. Екзотермічні й ендотермічні реакції. Термохімічне рівняння

§ 17. Швидкість хімічної реакції, залежність швидкості реакції від різних чинників

§ 18. Оборотні й необоротні реакції

Повторюємо й узагальнюємо тему 2. «Хімічні реакції»

Тема 3. Початкові поняття про органічні сполуки

Вуглеводні

§ 19. Особливості органічних сполук

§ 20. Метан як представник насичених вуглеводнів

§ 21. Гомологи метану, їхні молекулярні формули та назви. Фізичні властивості гомологів метану

§ 22. Етен (етилен) й етин (ацетилен) як представники ненасичених вуглеводнів

§ 23. Об'ємні відношення газів у хімічних реакціях

§ 24. Поняття про полімери на прикладі поліетилену

§ 25. Поширення вуглеводнів у природі. Природні джерела вуглеводнів

Узагальнення знань з підтеми «Вуглеводні»

Оксигеновмісні органічні речовини

§ 26. Поняття про спирти. Етанол і гліцерол

§ 27. Етанова (оцтова) кислота: фізичні та хімічні властивості, застосування

§ 28. Поняття про вищі карбонові кислоти

§ 29. Жири, їх біологічна роль

Узагальнення знань з підтеми «Оксигеновмісні органічні речовини»

Вуглеводи

§ 30. Вуглеводи: глюкоза, сахароза

§ 31. Вуглеводи: крохмаль, целюлоза

Нітрогеновмісні органічні речовини

§ 32. Поняття про амінокислоти. Білки як біологічні полімери

§ 33. Природні й синтетичні органічні сполуки

Узагальнення знань з підтеми «Вуглеводи»

Узагальнення знань з підтеми «Нітрогеновмісні органічні речовини»

Тема 4. Узагальнення знань з хімії

§ 34. Будова речовин. Багатоманітність речовин і хімічних реакцій. Взаємозв'язки між речовинами та їхні взаємоперетворення

§ 35. Місце хімії серед наук про природу, її значення для розуміння наукової картини світу

§ 36. Хімічна наука й виробництво в Україні. Видатні вітчизняні вчені — творці хімічної науки

Відповіді до розрахункових задач

Додатки

Термінологічний словник

Іменний покажчик