Хімія. Рівень стандарту. 11 клас. Савчин

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Хімія. Рівень стандарту. 11 клас. Савчин

Підручник створено відповідно до вимог Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти щодо навчального предмета «Хімія» та чинної програми для навчання хімії на рівні стандарту, затвердженої МОН України.

Зміст навчальних тем спрямовано на формування предметних компетентностей учнівської молоді. Методичний апарат підручника зорієнтований на вікові особливості одинадцятикласників і передбачає різноманітні види діяльності. У змісті підручника подано відомості про хімічний зв'язок і будову речовин, хімічні реакції, неорганічні речовини та їхні властивості.

Тема 1. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів

§ 1. Періодичний закон у світлі сучасних уявлень про електронну будову атомів

§ 2. Будова електронних оболонок атомів хімічних елементів. Електронні та графічні електронні формули атомів s-, p-, d-елементів

§ 3. Явище періодичної зміни властивостей елементів та їхніх сполук на основі уявлень про електронну будову атомів

Повторюємо й узагальнюємо тему 1 «Періодичний закон і періодична система хімічних елементів»

Тема 2. Хімічний зв'язок і будова речовини

§ 4. Види хімічних зв'язків: йонний зв'язок

§ 5. Види хімічних зв'язків: ковалентний зв'язок

§ 6. Види хімічних зв'язків: водневий зв'язок

§ 7. Види хімічних зв'язків: металічний зв'язок

§ 8. Кристалічний та аморфний стани твердих речовин

§ 9. Залежність фізичних властивостей речовин від їхньої будови

Повторюємо й узагальнюємо тему 2 «Хімічний зв'язок і будова речовин»

Тема 3. Хімічні реакції

§ 10. Необоротні й оборотні хімічні процеси

§ 11. Хімічна рівновага. Принцип Ле Шательє

§ 12. Гідроліз солей

§ 13. Поняття про гальванічний елемент як джерело електричного струму

§ 14. Розрахункові задачі на обчислення за хімічними рівняннями відносного виходу продукту реакції

Повторюємо й узагальнюємо тему 3 «Хімічні реакції»

Тема 4. Неорганічні речовини і їхні властивості

§ 15. Неметали. Загальна характеристика неметалів, їхні фізичні властивості

§ 16. Алотропія. Алотропні модифікації неметалічних елементів

§ 17. Адсорбція

§ 18. Окисні й відновні властивості неметалів

§ 19. Застосування неметалів. Біологічне значення неметалічних елементів

§ 20. Оксиди неметалічних елементів, їхній вміст в атмосфері

§ 21. Сполуки неметалічних елементів з Гідрогеном

§ 22. Кислоти

§ 23. Особливості взаємодії нітратної та концентрованої сульфатної кислот з металами

§ 24. Обчислення кількості речовини, маси або об'єму продукту за рівнянням хімічної реакції, якщо один з реагентів узято в надлишку

Повторюємо й узагальнюємо відомості про неметалічні елементи та їхні сполуки

§ 25. Загальна характеристика металів. Фізичні властивості металів на основі їхньої будови

§ 26. Алюміній: фізичні та хімічні властивості

§ 27. Залізо: фізичні та хімічні властивості

§ 28. Застосування металів та їхніх сплавів

§ 29. Основи. Властивості та застосування гідроксидів Натрію та Кальцію

§ 30. Біологічне значення металічних елементів

§ 31. Середні солі

§ 32. Кислі солі. Якісні реакції на деякі йони

§ 33. Солі, їхнє поширення в природі та застосування

§ 34. Дослідження якісного складу солей

§ 35. Практична робота 1. Дослідження якісного складу солей

Повторюємо й узагальнюємо відомості про металічні елементи та їхні сполуки

§ 36. Поняття про жорсткість води та способи її усунення

§ 37. Мінеральні добрива. Поняття про кислотні та лужні ґрунти

§ 38. Сучасні силікатні матеріали

§ 39. Генетичні зв'язки між основними класами неорганічних сполук

§ 40. Практична робота 2. Генетичні зв'язки між неорганічними речовинами

Повторюємо й узагальнюємо відомості з підтеми 3 теми 4 «Неорганічні речовини та їхні властивості»

Тема 5. Хімія та прогрес людства

§ 41. Роль хімії в створенні нових матеріалів, розвитку нових напрямів технологій

§ 42. Роль хімії в розв'язанні продовольчої проблеми

§ 43. Роль хімії в розв'язанні сировинної проблеми

§ 44. Роль хімії в розв'язанні енергетичної проблеми

§ 45. Роль хімії в розв'язанні екологічної проблеми

§ 46. «Зелена» хімія: сучасні завдання перед хімічною наукою та хімічною технологією

§ 47. Видатні українські вчені-хіміки та хіміки-педагоги

Повторюємо й узагальнюємо відомості з теми 5 «Хімія та прогрес людства»

Відповіді до завдань і розрахункових задач

Додатки

Термінологічний словник