Природничі науки. 5 клас. Рудич

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Природничі науки. 5 клас. Рудич

Шановне українське учнівство!

Перед вами підручник, який стане надійним помічником у вивченні природничих наук. Пропонуємо ознайомитися зі структурою підручника.

  • На початку параграфів пропонуємо пригадати матеріал, який ви вивчили раніше.
  • Усі параграфи закінчуються двома рубриками:
  • «Ключова ідея» — це головна думка й висновок;
  • «Запитання для повторення й засвоєння» — перевірка набутих знань. Зверніть увагу: зірочкою * позначено запитання, над якими слід поміркувати та скористатися додатковими джерелами інформації.
  • Багато інформації наведено у вигляді схем, таблиць та ілюстрацій. Вони полегшать сприйняття й запам’ятовування нового матеріалу.
  • Наприкінці підручника є словник ключових термінів.
У кінці розділів пропонуються компетентнісні завдання за вивченим матеріалом. Це завдання проблемно-пошукового змісту, на які, можливо, буде непросто одразу дати відповідь. Завдання можна виконувати індивідуально, парами або малими групами. Деякі з них можна взяти як основу для проектної роботи.

Розділ 1. Досліджуємо світ науки

§ 1. Сонячна система

§ 2. Земля як система

§ 3. Явища й об’єкти природи

§ 4. Біорізноманіття

§ 5. Людина як система

§ 6. Методи наукових досліджень

§ 7. Кількісні та якісні ознаки об’єктів і явищ природи

§ 8. Класифікації

§ 9. Моделювання

§ 10. Інфографіка. Карти

§ 11. Фізична величина

§ 12. Вимірювання

§ 13. Прикладне значення природничих наук

Компетентнісно орієнтовані завдання до Розділу 1. Досліджуємо світ науки

Розділ 2. Досліджуємо світ навколо себе

§ 14. Атоми. Молекули. Речовини. Різноманітність речовин

§ 15. Поширеність атомів різних видів у природі

§ 16. Матеріальні та віртуальні моделі структурних частинок речовини

§ 17. Розчини. Суспензії

§ 18. Чисті речовини та суміші. Розділення сумішей

§ 19. Очищення води

§ 20. Рух і спокій. Відносність руху

§ 21. Швидкість руху. Види рухів. Рекорди швидкості в природі й техніці

§ 22. Взаємодія. Сила. Графічне зображення сили

§ 23. Явище інерції. Інертність

§ 24. Маса. Сила тяжіння

§ 25. Припливи та відпливи

§ 26. Деформації. Пружність. Пластичність. Крихкість

§ 27. Сила пружності

§ 28. Вага. Невагомість

§ 29. Тертя. Види тертя. Сила тертя

§ 30. Опір середовища

§ 31. Рух у природі й техніці. Реактивний рух

§ 32. Періодичність. Циклічність

§ 33. Рухи організмів

§ 34. Пристосування організмів до гравітації

§ 35. Значення рухової активності для здоров’я людини

§ 36. Механічна енергія. Робота

§ 37. Прості механізми

§ 38. Рух і взаємодія частинок речовини. Агрегатні стани речовин

§ 39. Дифузія. Дифузія в організмах

§ 40. Густина

§ 41. Температура. Тепло

§ 42. Теплові властивості речовин. Види теплопередачі

§ 43. Теплокровні й холоднокровні тварини. Терморегуляція організму людини

§ 44. Опіки. Обмороження

Компетентнісно орієнтовані завдання до Розділу 2 (частина І). Досліджуємо світ навколо себе

§ 45. Горіння, умови його виникнення і припинення. Виділення тепла і світла під час горіння речовин

§ 46. Джерела теплової енергії

§ 47. Паливні ресурси Землі. Роль організмів у формуванні паливних ресурсів

§ 48. Нагрівання. Розширення/стиснення і збереження маси під час процесів нагрівання й охолодження

§ 49. Зміни агрегатних станів речовини

§ 50. Джерела світла. Сонце. Сонячна енергія. Розподіл світла й тепла на земній поверхні

§ 51. Освітленість. Люкс

§ 52. Прямолінійне поширення світла. Тінь. Сонячне та місячне затемнення

§ 53. Відбиття світла. Дзеркала

§ 54. Заломлення світлових променів

§ 55. Оптичні прилади. Око — живий оптичний прилад

§ 56. Взаємодія світла з речовиною. Кольори

§ 57. Звук — джерело інформації і засіб спілкування. Вухо — орган сприйняття звуку

§ 58. Гучність звуку. Луна. Поширення звуку в різних середовищах

§ 59. Шум і його вплив на організм

§ 60. Ультразвук. Інфразвук

§ 61. Органи чуття та їхнє значення в житті людини і тварини

§ 62. Порушення зору і слуху та їхня профілактика

§ 63. Роль науки в розширенні меж сприймання і розуміння навколишнього світу

§ 64. Взаємодія електрично заряджених тіл. Електричне поле

§ 65. Провідники й діелектрики

§ 66. Електричний струм. Джерела струму

§ 67. Величини, що характеризують рух струму в колі: сила струму, електрична напруга й опір, їхній взаємозв’язок

§ 68. Дії струму (теплова, світлова, магнітна)

§ 69. Магніти. Магнітна взаємодія

§ 70. Магнітні явища у природі й житті людини. Магнітне поле Землі. Біологічна дія магнітного поля, його значення для тварин і людей

§ 71. Електрична енергія та її використання. Електростанції. Енергозбережні технології

§ 72. Електричні явища у природі й житті людини

Компетентнісно орієнтовані завдання до Розділу 2 (частина ІІ). Досліджуємо світ навколо себе

Розділ 3. Досліджуємо обмін і перетворення енергії і речовин

§ 73. Види і джерела енергії. Перетворення енергії в живій і неживій природі

§ 74. Закон збереження і перетворення енергії

§ 75. Коефіцієнт корисної дії

§ 76. Перетворення речовин, супроводжувані виділенням/поглинанням тепла і світла

§ 77. Поняття про реакції окиснення і горіння

§ 78. Джерела енергії для організмів. Основні складники їжі: білки, жири, вуглеводи. Харчові продукти

§ 79. Будова організму рослини

§ 80. Фотосинтез

§ 81. Значення рослин і тварин у харчуванні людини

§ 82. Обмін речовин та перетворення енергії в живих організмах

§ 83. Енергетичні проблеми в Україні і світі та способи їх розв’язання

Компетентнісно орієнтовані завдання до Розділу 3. Досліджуємо обмін і перетворення енергії і речовин