Основи правознавства. Повторне видання. 9 клас. Ратушняк

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Розділ V. Якщо право — це професія

§ 26. Професія «юрист». Юристи в нашому житті

Очікувані результати

Опрацювавши параграф, ви зможете:

 • описувати окремі юридичні професії;
 • характеризувати основні повноваження слідчого, прокурора та представників інших юридичних професій;
 • описувати вимоги до осіб, які бажають працювати за юридичним фахом;
 • висловлювати судження щодо причин популярності юридичних професій у світі.

26.1. Які юридичні професії (спеціальності) існують

Після завершення навчання у школі абсолютна більшість із вас продовжить навчання у закладах вищої освіти. Там ви здобудете вищу освіту й професію. Хтось буде інженером, а хтось — програмістом, одні стануть бухгалтерами, а інші — менеджерами. А хтось захоче стати юристом.

Юрист — це спеціаліст, який має юридичні знання фундаментальні (глибокі) і спеціалізовані.

Спеціалізовані знання потрібні для певного виду юридичної діяльності (діяльність адвоката, слідчого).

Юрист — це спеціаліст, який використовує свої правові знання на практиці, тобто він вміє вчиняти певні юридичні дії, складати юридичні документи.

Види юридичної діяльності різняться за змістом, функціями, професійними якостями.

Основними юридичними професіями (спеціальностями) є:

 • суддя;
 • слідчий;
 • прокурор;
 • адвокат;
 • нотаріус;
 • юрисконсульт...

Людина, яка здобула юридичну освіту, може працювати в:

 • суді;
 • прокуратурі;
 • поліції;
 • нотаріаті;
 • фіскальній службі;
 • органах державної влади та місцевого самоврядування;
 • юстиції;
 • органах реєстрації актів цивільного стану (РАЦС);
 • юрисконсультом на підприємствах, в установах та організаціях;
 • адвокатурі і т. ін.

26.2. Хто такі слідчий і прокурор

Слідчий — це службова особа, яка здійснює слідство.

У нашій державі слідчі є в поліції, податковій поліції, прокуратурі, Службі безпеки України, Національному Антикорупційному Бюро, Державному бюро розслідувань.

Головне завдання будь-якого слідчого — якісне, всебічне, повне та об’єктивне розслідування кримінальних справ з дотриманням законодавства.

Основними завданнями та обов’язками слідчого є:

 • організація роботи з розслідування злочинів за кримінальною справою;
 • розробка слідчих версій, що забезпечують своєчасне розкриття злочинів і встановлення винних осіб;
 • створення та керування слідчими та слідчо-оперативними групами;
 • зібрання у кримінальній справі фактичних даних (доказів);
 • проведення слідчих дій, тактичних операцій та комбінацій;
 • виявлення індивідуально-психологічних особливостей людей з метою встановлення психологічного контакту, вибору засобів психологічного впливу в процесі розслідування злочинів тощо.

Основні повноваження слідчого:

 • виконує слідчі дії;
 • викликає для участі у проведенні слідчих дій свідків, потерпілих, обвинувачених та інших учасників кримінального судочинства, всіх без винятку громадян, у тому числі посадових осіб, незалежно від їх службового стану та статусу;
 • отримує від установ, підприємств, організацій, незалежно від форм власності, та об’єднань громадян безперешкодно та безкоштовно відомості на письмовий запит (у тому числі й ті, що становлять комерційну та банківську таємницю), необхідні для кримінальних справ, що знаходяться у провадженні;
 • дає органам дізнання доручення і вказівки про проведення розшукових та слідчих дій, вимагає від органів дізнання сприяння у провадженні окремих слідчих дій;
 • у межах, необхідних для розслідування кримінальної справи, збирає відомості про особу без її попередньої згоди.

Для того, щоб стати слідчим, потрібно закінчити вищий заклад юридичної освіти факультет підготовки слідчих.

Прокурор (лат. procurare — «розпоряджатися, піклуватися») — посадова особа, що відповідає за виклад доказів проти особи, підозрюваної у здійсненні правопорушення, в ході судового розгляду у кримінальній справі.

Прокурори зазвичай є державними службовцями, які мають вищу освіту за спеціальністю (юриспруденція) і пройшли додаткову підготовку у сфері виконання правосуддя.

Прокурор здійснює нагляд за додержанням і застосуванням законів.

Основними повноваженнями прокурора є:

 • підтримання державного обвинувачення в суді;
 • організація і процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, вирішення відповідно до закону інших питань під час кримінального провадження, нагляд за негласною діяльністю органів правопорядку;
 • представництво інтересів держави в суді у виключних випадках і в порядку, визначених законом;
 • прокуратура продовжує виконувати відповідно до чинних законів функцію досудового розслідування до початку функціонування органів, яким законом будуть передані відповідні функції, а також функцію нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян, — до набрання чинності законом про створення подвійної системи регулярних пенітенціарних інспекцій.

При здійсненні своїх повноважень прокурор має право витребовувати за письмовим запитом, ознайомлюватися та безоплатно отримувати копії документів і матеріалів органів державної влади, органів місцевого самоврядування, військових

частин, державних та комунальних підприємств, установ і організацій, що знаходяться у цих суб’єктів; отримувати у сні або письмові пояснення від посадових осіб.

Електронний додаток

Закон України «Про прокуратуру».

26.3. Як стати суддею, адвокатом, нотаріусом

Суддя — це державний посадовець, представник судової влади, який здійснює правосуддя та виносить рішення в судовій справі.

Призначення на посаду професійного судді здійснює Президент України за поданням Вищої ради правосуддя на конкурсній основі.

На посаду судді може бути призначений громадянин України, не молодший 30-ти та не старший 65-ти років, який має вищу юридичну освіту і стаж професійної діяльності у сфері права щонайменше 5 років, є компетентним, доброчесним та володіє державною мовою. Особа, яка відповідає зазначеним вимогам, має право звернутися із заявою до територіального управління державної судової адміністрації щодо рекомендації її для призначення чи обрання професійним суддею. Відбір проводиться на конкурсній основі.

Суддя веде судове засідання і приймає рішення у формі постанови суду, ухвали, вироку тощо.

Адвокатура України є добровільним професійним громадським об’єднанням, покликаним згідно з Конституцією України сприяти захисту прав, свобод та представляти законні інтереси громадян України, іноземних громадян, осіб без громадянства, юридичних осіб, надавати їм іншу юридичну допомогу.

Адвокат (лат. advocatus, той хто допомагає, особливо на суді) — особа, що надає юридичну допомогу, здійснює правовий захист, провадить справу у суді.

Адвокатом може бути особа, яка:

 • має вищу юридичну освіту, підтверджену дипломом України або відповідно до міжнародних договорів України дипломом іншої країни;
 • стаж роботи у галузі права не менш ніж 2 роки;
 • володіє державною мовою;
 • склала кваліфікаційні іспити;
 • одержала в Україні свідоцтво про право займатися адвокатською діяльністю;
 • прийняла Присягу адвоката України.

Адвокат не може працювати в суді, прокуратурі, державному нотаріаті, органах внутрішніх справ, служби безпеки, державного управління. Адвокатом не може бути особа, яка має судимість.

Основними видами адвокатської діяльності є:

 • консультації та роз’яснення з юридичних питань, усні і письмові довідки щодо законодавства;
 • складання заяв, скарг та інших документів правового характеру;
 • посвідчення копій документів у справах, які вони ведуть;
 • здійснення представництва в суді, інших державних органах, перед громадянами та юридичними особами;
 • надання юридичної допомоги підприємствам, установам, організаціям;
 • здійснення правового забезпечення підприємницької та зовнішньоекономічної діяльності громадян і юридичних осіб, виконання своїх обов’язків відповідно до кримінально-процесуального законодавства у процесі дізнання та попереднього слідства.

Нотаріат — це система органів і посадових осіб, на які покладено обов’язок посвідчувати права, а також факти, що мають юридичне значення, та вчиняти інші нотаріальні дії, передбачені законодавством, з метою надання їм юридичної вірогідності.

Нотаріус — законодавчо уповноважена особа, в компетенцію якої входить вчинення нотаріальних дій.

Нотаріусом може бути громадянин України, який має вищу юридичну освіту (університет, академія, інститут) і пройшов стажування протягом шести місяців у державній нотаріальній конторі або в нотаріуса, що займається приватною нотаріальною практикою, склав кваліфікаційний іспит та одержав свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю. Не може бути нотаріусом особа, яка має судимість.

Портрет нотаріуса. Анрі де Войс (др. пол. XVII ст.)

Права нотаріуса:

 • складати проекти угод і заяв, виготовляти копії документів та виписки з них, а також давати роз’яснення з питань вчинення нотаріальних дій і консультації правового характеру;
 • посвідчувати договори, заповіти;
 • видавати свідоцтва на право власності та спадщину;
 • посвідчувати копії документів тощо.

Обов’язки нотаріуса:

 • здійснювати свої професійні обов’язки відповідно до законодавства і принесеної присяги;
 • сприяти громадянам, підприємствам, установам і організаціям у здійсненні їх прав та захисті законних інтересів, роз’яснювати права й обов’язки, попереджати про наслідки вчинюваних нотаріальних дій для того, щоб юридична необізнаність не могла бути використана їм на шкоду;
 • зберігати в таємниці відомості, одержані ним у зв’язку з вчиненням нотаріальних дій.

Електронний додаток

Закон України «Про судоустрій і статус суддів».

Закон України «Про адвокатуру».

Закон України «Про нотаріат».

26.4. Правозахисники

Особливим видом діяльності із захисту прав людини є правозахисна діяльність недержавних організацій і осіб.

Правозахисні організації — це особливий вид недержавних неприбуткових організацій, діяльність яких спрямована на утвердження й захист прав і свобод людини, ефективний контроль за їхнім дотриманням державою, її органами і посадовими особами.

Правозахисні організації сприяють зменшенню організованого насильства, здійснюваного державою. Для цього вони працюють одночасно у трьох напрямках:

 • захист прав людини в конкретних випадках (ця допомога повинна бути безкоштовною для заявника), громадські розслідування фактів порушень прав людини державними органами;
 • поширення інформації про права людини, правове виховання;
 • аналіз стану дотримання прав людини.

Станом на сьогодні в Україні функціонує широка мережа правозахисних організацій, які здійснюють свою діяльність, спрямовану на захист прав і свобод молоді, осіб, що перебувають під вартою, національних меншин, переселенців, осіб з інвалідністю, захист прав жінок тощо.

Найбільш відомими і дієвими серед таких організацій є:

 • Українська Гельсинська спілка з прав людини,
 • Харківська правозахисна група,
 • міжнародна організація Amnesty International,
 • Міжнародний комітет захисту прав людини.

Електронний додаток

Сайти правозахисних ораганізацій:

http://helsinki.org.ua

http://khpg.org

http://amnesty.org.ua

http://www.committee.org.ua/about

Цікаво знати

Освітній дім прав людини в Чернігові.

24 листопада 2014 року у Чернігові відкрився Освітній дім прав людини. Подія зібрала гостей не лише зі всієї України, а й представників інших Домів прав людини з Норвегії, Швейцарії, Білорусі, Польщі, Хорватії, Великої Британії, Боснії і Герцеговини, Грузії, Вірменії та Росії.

ОДПЛ-Ч є частиною цієї Мережі, яка налічує 18 Домів прав людини у 13 країнах Європи, Західних Балкан, Південного Кавказу, Східної Африки та Африканського Рогу. Але це перший та єдиний Дім прав людини, який має своє спрямування, а саме — освіта правозахисників.

«Освітній дім прав людини — Чернігів — це спільнота людей та організацій, які об’єднали свої зусилля для захисту прав людини. І те, що ми маємо вже будинок, приміщення — це лише надбудова. Особливістю нашого Дому є те, що він єдиний у всій мережі — Освітній дім прав людини — Чернігів. Адже ідея створення його постала під час заснування та реалізації Всеукраїнської освітньої програми «Розуміємо права людини», яка доводить, що освіта — це не просто «освіта заради освіти», а це й освіта, яка спонукає до дії, яка є дією. Вона дає, можливо, не відразу, але довготривалі і міцні результати», — наголошує у своєму виступі Сергій Буров, Голова Правління Освітнього дому прав людини — Чернігів, виконавчий директор Громадської організації «MART».

Електронний додаток

Сайт Освітнього дому прав людини в Чернігові: http://ehrh-ch.org.ua/index.php/uk/

Інтерактивні завдання

1) Пригадайте сюжети із художніх фільмів, улюблених книг, мультфільмів, у яких брали участь представники юридичних професій. Класифікуйте їх. Які дії вони вчиняли? Якими були наслідки цих дій?

2) Підготуйте інформацію про юридичні ВНЗ та професії, які у них можна здобути.

3) Розгляньте та обговоріть зображення, вміщені у параграфі.

4) Опрацюйте текст. Висловіть судження, у чому причини популярності юридичних професій.

Характеристика юридичної професії

Це гуманна професія, тобто спрямована насамперед на забезпечення прав і свобод людини: створення організаційних умов для їх реалізації; охорону прав і свобод від їх порушень; захист прав і свобод у разі їх порушення; відновлення порушених прав і свобод.

Це соціально значуща професія, тому що пов’язана з державою і правом, важливими соціальними явищами; при цьому часто юристи мають великі владні повноваження.

Це високоінтелектуальна професія, оскільки повинна охоплювати всі сфери життя суспільства з урахуванням складних заплутаних юридичних проблем.

Це творча професія, позаяк пов’язана з вирішенням нестандартних юридичних ситуацій; при цьому «творчість» не повинна виходити за межі права, що потребує від юриста ще більшого мистецтва щодо розв’язання юридичних проблем.

Це точна професія, тобто вона є діяльністю, яка спирається на конкретні юридичні факти при точному дотриманні законодавства для досягнення конкретного результату.

Ця професія має організований характер, тому що завдання юриста полягає в організації дотримання юридичних заборон, виконання обов’язків, використання прав.

Ця професія має велику свободу і самостійність, адже без них неможливо вирішити складні нестандартні ситуації, які виникають у діяльності юриста, але ця свобода повинна перебувати в межах закону.

Це відповідальна робота, оскільки завжди пов’язана з долею людей, і помилок не повинно бути.

(за матеріалами сайту: http://www.pravo.vuzlib.net)

Завдання та запитання

 • 1. Хто такий юрист?
 • 2. Вкажіть основні повноваження судді, прокурора, адвоката, слідчого, нотаріуса.
 • 3. Наведіть приклади, де і ким можуть працювати особи, які закінчили заклади юридичної освіти.
 • 4. Проаналізуйте вимоги до судді, адвоката, нотаріуса.
 • 5. Вкажіть, що є спільним у діяльності слідчого, прокурора, адвоката.
 • 6. Чому, на вашу думку, юридичні професії популярні у світі та Україні?