Підручник з Основ правознавства. 9 клас. Ратушняк - Нова програма

§ 12. Права, свободи та обов’язки людини і громадянина

Очікувані результати

Опрацювавши параграф, ви зможете:

• називати основні права і свободи людини та громадянина;

• коментувати статті ІІ розділу Конституції України, пояснюючи юридичний зміст окремих конституційних прав та свобод людини і громадянина;

• описувати конституційні обов’язки осіб;

• аналізувати правові ситуації щодо дотримання чи порушення основних прав та свобод людини і громадянина;

• оцінювати необхідність реалізації громадянином конституційних прав, свобод і виконання обов’язків.

12.1. Які права людини закріплені у Конституції України

Права і свободи людини в Україні закріплені у Конституції, кодексах, законах, підзаконних актах. Права і свободи, що містяться у Конституції України, називаються конституційними.

Конституція України: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр

Розділ ІІ Конституції України має назву «Права, свободи та обов’язки людини і громадянина». Саме цей розділ і визначає конституційні права, свободи, обов’язки людини і громадянина та принципи (засади) правового статусу людини в Україні.

У юридичній термінології існують поняття «права людини» (пов’язані з існуванням людини) та «права громадянина» (засновані на належності людини до певної держави). Права людини — поняття, що стосується всіх осіб, які перебувають на території України (громадян України, іноземців, осіб без громадянства, біженців). Права громадянина стосуються винятково громадян України і передбачають як права людини, так і права громадянина України.

Відповідно до міжнародних стандартів права і свободи людини в Україні поділяють на п’ять категорій: особисті (громадянські), політичні, економічні, соціальні, культурні.

Конституційними громадянськими (особистими) правами в Україні є:

• право на життя (ст. 27);

• право людини на повагу до її гідності (ст. 28);

• право на свободу та особисту недоторканність (ст. 29);

• право на недоторканність житла (ст. 30);

• право на таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції (ст. 31);

• право на невтручання в особисте та сімейне життя (ст. 32);

• право на свободу пересування і вільний вибір місця проживання (ст. 33);

• право на свободу думки і слова (ст. 34);

• право на інформацію;

• право на свободу світогляду і віросповідання (ст. 35).

Політичними правами за Конституцією України є:

• право на свободу об’єднань (на об’єднання у політичні партії та громадські організації (ст. 36));

• право брати участь в управлінні державними справами (ст. 38);

• право на мирні збори, мітинги, походи і демонстрації (ст. 39);

• право на звернення громадян (ст. 40).

Економічними правами за Конституцією України є:

• право на власність (ст. 41);

• право на підприємницьку діяльність (ст. 42);

• право на працю (ст. 43);

• право на страйк (ст. 44).

Соціальними правами за Конституцією України є:

• право на відпочинок (ст. 45);

• право на соціальний захист (ст. 46);

• право на житло (ст. 47);

• право на достатній життєвий рівень (ст. 48);

• право на охорону здоров’я (ст. 49);

• право на безпечне для життя і здоров’я довкілля (ст. 50);

• право на вільну згоду на шлюб та захист материнства, батьківства, дитинства і сім’ї (ст. 51);

• права дитини (ст. 52).

Культурними (духовними) правами за Конституцією України є:

• право на освіту (ст. 53);

• право на свободу літературної, художньої, наукової і технічної творчості (ст. 54).

Міжнародні стандарти у сфері прав людини.

12.2. Механізми захисту прав людини: як реалізувати та захистити права і свободи

Оскільки держава нормативно закріплює права людини, визнає міжнародні стандарти, то вона бере на себе зобов’язання й відповідальність по забезпеченню й реалізації цих прав кожній людині. Тому, коли ми розглядаємо питання порушення чи недотримання прав людини, вони можуть розглядатися виключно у площині людина-держава. Права людини можуть порушувати держава, державні органи, посадові особи, особи, уповноважені діяти від імені держави (керівники державних та комунальних установ, правоохоронці тощо)...

Не є порушенням прав людини протиправні дії однієї людини стосовно іншої, які можуть бути кваліфіковані як адміністративне, цивільне чи кримінальне правопорушення. Такі дії є порушенням норм законів, а не прав людини.

У справах, які розглядає Європейський суд з прав людини, заявниками (подають скарги) виступають конкретні фізичні особи, а відповідачем завжди є держава.

Будівля Європейського суду з прав людини

Важливо, щоб людина не лише знала свої права, а й могла і вміла їх реалізовувати, а у разі їх порушення іншими особами чи державою, знала, як і де вона може їх відстояти. Забезпечення реалізації прав людини покладається в державі на її органи.

В Україні існує механізм захисту прав і свобод людини (органи, організації, до функцій яких віднесено правозахисну діяльність та конкретні шляхи захисту):

• Президент України (гарант прав і свобод людини і громадянина в Україні);

• Верховна Рада України (приймає закони, що захищають права людини);

• Уповноважений Верховної Ради з прав людини (здійснює парламентський контроль за дотриманням конституційних прав та свобод людини і громадянина);

• органи виконавчої влади;

• суди України;

• правоохоронні органи України (поліція, прокуратура, Служба безпеки України);

• органи місцевого самоврядування...

Особа здійснює свої права на власний розсуд. Вона може їх здійснювати самостійно чи доручити своєму представнику (довіреність). Людина сама визначає час, порядок та зміст своїх дій, спрямованих на реалізацію своїх прав (вибір навчального закладу). Кожен також самостійно вирішує, здійснювати йому ці права чи ні (право на свободу слова).

З метою реалізації чи недопущення порушення своїх прав, у випадках їхнього порушення, неможливості здійснення, невизнання таких прав або оспорювання, кожна людина має право на захист.

Основними формами захисту прав людини, її майна та власності є:

У випадку порушення своїх прав людина має право звернутися до суду, з вимогою:

• відшкодувати завдані матеріальні чи моральні збитки,

• визнати незаконним рішення, прийняте щодо неї органом влади чи самоврядування (конфіскували земельну ділянку),

• визнати її права на щось (авторство),

• повернути їй її майно (позичені гроші),

• припинити певні дії (незаконна забудова) тощо.

Самозахист включає в себе:

• право особи звернутися письмово чи усно, одноосібно чи колективно до органів державної влади, в тому числі до вищих органів державної влади (Президента України, Прем’єр-міністра України, народних депутатів), органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів, компетентних осіб із клопотанням чи скаргою. У своєму зверненні особа повинна вказати, які її права було порушено (порушуються чи можуть бути порушені) чи хто або що заважає їй реалізовувати їх. Ці органи, відповідно до законодавства, зобов’язані обов’язково адекватно реагувати на звернення громадян шляхом вирішення зазначених проблем у разі підтвердження вказаних фактів;

• оскарження дій відповідних посадових осіб, що порушують права людини;

• публічні виступи, звернення в ЗМІ на захист своїх прав;

• звернення до правозахисних організацій;

• звернення в міжнародні органи із захисту прав людини...

Захист прав і свобод людини здебільшого здійснюється за бажанням особи (заява, скарга). У певних випадках це може відбуватися обов’язково за рішенням компетентних державних органів, наприклад, коли дії інших осіб кваліфікуються як адміністративні проступки чи злочини.

Гарантії захисту прав і свобод. Док. фільм «Європейський суд з прав людини»: https://www.youtube.com/watch?v=dT2OFp8Jsww

12.3. Які основні обов’язки закріплює Конституція України

Людина, користуючись своїми правами і свободами, не повинна порушувати прав і свобод інших. Коли людина вступає у взаємовідносини з іншими людьми чи державою, в неї з’являються обов’язки.

У частині 1 статті 29 «Загальної декларації прав людини» і ст. 23 Конституції України зазначено, що кожна людина... має обов’язки перед суспільством, в якому забезпечується вільний і всебічний розвиток її особистості.

Обов’язки людини — це встановлена державою межа та міра обов’язкової поведінки, невиконання якої тягне настання юридичної відповідальності.

Обов’язки передбачають певну необхідну поведінку людини й не залежать від бажань людини.

Конституційними обов’язками громадян України є:

• захист Вітчизни, її незалежності та територіальної цілісності (ст. 65);

• відбувати військову службу відповідно до закону (ст. 65);

• не заподіювати шкоди природі, культурній спадщині (ст. 66);

• сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, установлених законом (ст. 67);

• неухильно дотримуватись законів і Конституції України (ст. 68);

• шанувати державні символи (ст. 65);

• здобуття повної загальної середньої освіти (ст. 53).

Виконання обов’язків забезпечується відповідними компетентними державними органами (поліція, суд, прокуратура, органи державної фіскальної служби, органи рибоохорони, органи державної лісової охорони, митні органи, управління освіти, військові комісаріати тощо). За невиконання обов’язків чи неналежне виконання обов’язків закон передбачає можливість притягнення особи до юридичної відповідальності. Наприклад, за ухилення від сплати податків особа може бути покарана від штрафу до позбавлення волі на строк до 10 років. За наругу над державними символами (спалювання, перекручення, плюндрування, пошкодження...) закон передбачає покарання від штрафу до позбавлення волі строком до 2-х років. Разом з тим, невиконання чи порушення обов’язків особою, порушення норм законів, не є підставою і причиною порушення прав цієї людини. Не можна порушувати права людини, навіть якщо вона порушує права інших і закони держави.

Закон передбачає різні види юридичної відповідальності й за порушення прав інших осіб.

1) Використовуючи метод «Дискусія із заданої позиції», організуйте дискусію на тему: «Що важливіше: права людини чи права громадянина?».

2) Об’єднайтеся у пари. Визначте для опрацювання кожною парою статтю Конституції України про певне право.

Після опрацювання спільно обговоріть найважливіші права із фіксацією роботи в таблиці:

Стаття

Зміст права

Гарантії

3) Що спільного і відмінного між:

правами людини і правами громадянина;

особистими і політичними правами та свободами;

мітингом і страйком;

захистом Вітчизни і службою в армії.

4) Робота в 5 групах — за кількістю категорій прав і свобод людини. Визначте, які, на вашу думку, є найбільш поширені порушення прав людини у кожній категорії. Складіть рекомендації, як не допустити порушення вказаних прав та як слід діяти у разі їх порушення.

5) Обговоріть, використовуючи метод «Мікрофон», питання: Чому право на освіту є одночасно обов’язком?

6) Дайте оцінку юридичним ситуаціям. Визначте, які права людини було порушено у зазначених ситуаціях:

Міжнародний кримінальний суд оголосив, що видає ордер на арешт президента Судану Омара аль-Башира за звинуваченнями у воєнних злочинах і злочинах проти людяності в суданському регіоні Дарфур. Йому висунули сім звинувачень у воєнних злочинах, злочинах проти людяності, вбивствах, насильному переселенні й інших. За оцінками ООН, від початку збройного міжетнічного конфлікту в західносуданській області Дарфур 2003 року там загинули — і безпосередньо від бойових дій, і від голоду та хвороб, які супроводжують їх, — до 300 тисяч людей, а ще близько 2 мільйонів 700 тисяч мусили залишити домівки.

Під час допиту підозрюваного у скоєнні злочину правохоронці за допомогою погроз та шляхом застосування фізичної сили намагалися «вибити» з нього потрібні свідчення.

Двох неповнолітніх було затримано нарядом поліції, коли вони виходили з кінотеатру. У відділенні національної поліції їм не повідомили причини затримання. Через чотири дні про це було повідомлено їхнім батькам, які прийшли і забрали їх.

Із протоколу поліції: «... Двоє осіб (за свідченнями очевидців, чоловік та жінка) 3.09.2015 р., виламавши двері ломом, проникли до дачного будинку у масиві «Озерний». Проте вони не встигли нічого вкрасти і змушені були втекти, оскільки до будинку під’їхав автомобіль...».

Директор приватного підприємства, використовуючи міні-АТС, часто прослуховував телефонні розмови своїх працівників і час від часу втручався у розмови.

Із газетної статті: ...«Незабаром відбудуться слухання у суді за позовом гр. К. щодо друку у місцевій газеті недостовірної інформації про нього та членів його сім’ї, коли він балотувався в депутати до міської ради».

17-літній Андрій К. вирішив з’їздити до Польщі на запрошення свого друга. Але йому було відмовлено у видачі закордонного паспорта, оскільки через 8 місяців він підлягає призову до Збройних Сил України і може до цього часу не повернутися в Україну.

За рішенням глави обласної державної адміністрації місцевій телерадіостанції, кореспонденти якої у своїх репортажах гостро критикували дії місцевої влади, було відмовлено у виділенні частотного ефіру, за «підрив державної безпеки й авторитету влади».

Із оголошення: «До польської школи приймаються діти, які розмовляють польською мовою, а їхні батьки є католиками».

Завдання та запитання

1. Назвіть групи конституційних прав і свобод людини.

2. Класифікуйте всі відомі вам права людини відповідно по групах.

3. Наведіть кілька прикладів, у яких би особи користувалися своїми правами та свободами.

4. Проаналізуйте ефективність кожного з видів захисту прав людини в Україні.

5. Розробіть додаткові обов’язки, яких, на вашу думку, слід дотримуватися громадянам.

6. Доведіть, що право на життя є найвищою людською цінністю.