Підручник з Основ правознавства. 9 клас. Ратушняк - Нова програма

ОРІЄНТОВНІ ЗАВДАННЯ НА УРОК УЗАГАЛЬНЕННЯ

1 рівень (тестові завдання першого рівня містять лише одну правильну відповідь)

1. Вкажіть ознаку держави:

А публічна влада;

Б Конституційний суд;

В Конституція;

Г правильні всі.

2. Спосіб організації верховної влади у державі, порядок її утворення та діяльності — це:

А форма правління;

Б форма державного устрою;

В форма політичного режиму.

3. За сферами діяльності функції держави поділяються на:

А постійні та тимчасові;

Б основні та не основні;

В внутрішні та зовнішні.

4. Формою правління є:

А охлократія;

Б федерація;

В республіка.

5. Сукупність засобів та методів здійснення державної влади — це форма:

А правління;

Б державного устрою;

В політичного режиму.

6. Здатність держави проводити самостійну внутрішню і зовнішню політику — це:

А автономія;

Б суверенітет;

В демократія;

Г лібералізм.

7. Форма правління, коли державна влада має подвійний характер: юридично (конституцією) і фактично вона поділена між урядом, що призначається монархом та парламентом:

А «монархічна» президентська республіка;

Б дуалістична монархія;

В теократична монархія;

Г республіканська монархія.

8. Формою територіального устрою є:

А президентська республіка;

Б унітарна держава;

В консервативна демократія.

9. За пошкодження майна на виробництві настає ... відповідальність:

А цивільна;

Б господарська;

В матеріальна.

10. Формально-обов’язкове правило поведінки, яке має загальний характер, встановлюється, санкціонується та забезпечується державою з метою регулювання суспільних відносин:

А норма права;

Б інститут права;

В галузь права.

11. Галузь права, що регулює відносини у сфері виконавчо-розпорядчої діяльності:

А цивільне;

Б адміністративне;

В господарське.

12. Відповідальність у вигляді відшкодування завданої шкоди, збитків, яка застосовується за порушення майнових або особистих немайнових прав:

А цивільно-правова;

Б матеріальна;

В господарська;

Г фінансова.

13. Конкретні життєві обставини, передбачені правовою нормою, що зумовлюють виникнення, зміну або припинення правовідносин:

А юридичний зміст;

Б фактичний зміст;

В юридичний факт.

14. Галузь права, що регулює майнові та пов’язані з ними особисті немайнові відносини:

А господарське;

Б цивільне;

В фінансове.

15. Складовою суб’єктивної сторони правопорушення є

А засіб скоєння правопорушення;

Б мотив;

В наслідки правопорушення.

16. Частина норми, що містить умови, за наявності яких можна здійснювати дану норму:

А гіпотеза;

Б диспозиція;

В санкція.

2 рівень (тестові завдання другого рівня містять 3 (2) правильних відповіді)

1. Організації суспільства за первісного ладу були властиві такі ознаки:

А соціальна неоднорідність;

Б публічна влада тотожна з населенням;

В кровно-родинні зв’язки;

Г наявність зборів (податків);

Ґ відсутність апарату примусу;

Д врегулювання стосунків шляхом застосування звичаїв та традицій.

2. Вкажіть ознаки державної влади:

А верховенство;

Б легітимність;

В загальність;

Г чітка внутрішня структура;

Ґ ієрархічна система;

Д універсальність.

3. Основними ознаками держави є :

А територія і населення;

Б наявність права;

В публічна влада;

Г конституція;

Ґ суверенітет;

Д поділ влади на три гілки.

4. Вкажіть ознаки федерації:

А відсутність єдиних законодавчих органів;

Б є союзом держав;

В єдині збройні сили;

Г двопалатний парламент;

Ґ є союзною державою;

Д оформляється шляхом укладення договору.

5. Вкажіть ознаки монархії:

А довічне користування владою;

Б взаємовідповідальність держави та особи;

В передача влади по спадковості;

Г виборність влади на певний термін;

Ґ монарх не несе відповідальності ні перед ким за свою діяльність;

Д звітність влади перед населенням.

6. Вкажіть ознаки авторитарного політичного режиму:

А влада належить невеликій кількості осіб (військова хунта, олігархічна група, тиран, монарх тощо);

Б особлива система контролю та насилля;

В необмеженість влади та непідконтрольність (в країні можуть діяти закони, лише потрібні для верхівки);

Г надмірно централізований контроль над економікою;

Ґ опора на силу (наявність збройних формувань, здатних у будь-який момент придушити виступи);

Д монополія держави на засоби масової інформації.

7. Ознаки права:

А встановлюється і санкціонується суспільством;

Б є системою норм;

В має загальний характер;

Г є загальнообов’язковим;

Ґ за недотримання настає громадський осуд;

Д формується на підставі уявлень про добро і зло.

8. Ознаками правопорушення є:

А караність;

Б винність;

В об’єкт;

Г суб’єктивна сторона;

Ґ протиправність.

3 рівень (у завданнях третього рівня складності слід вставити пропущені слова, закінчити речення (дати визначення поняттям), встановити відповідності чи послідовності, класифікувати...)

1. Серед необмежених монархій розрізняють:

А абсолютну;

Б ... ;

В ... .

2. Основними причинами виникнення держави і права є:

А ... ;

Б ... ;

В ... .

3. Структурними елементами норми права є:

А ... ;

Б ... ;

В ... .

4. Цілями юридичної відповідальності є:

А ... ;

Б ... ;

В ... .

Г відшкодування завданих збитків.

4 рівень (у завданнях четвертого рівня слід розкрити зміст питання, скласти схему чи алгоритм дій, порівняти тощо)

1. Порівняйте владу у додержавному суспільстві і державну владу.

2. Вкажіть та розкрийте основні причини виникнення держави і права.

3. Порівняйте федерацію і конфедерацію.

4. Порівняйте президентську та парламентську республіки.

5. Порівняйте право і мораль.

6. Порівняйте злочин і проступок.