Фізика. 7 клас. Пшенічка

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Фізика. 7 клас. Пшенічка

Фізика – це дивовижна наука, яка дає змогу побачити у звичайних предметах і явищах приховану в них сутність; вона є основою техніки і всіх наук про природу. Чим займається фізика, ви зрозумієте, прочитавши вже перший параграф підручника. Ви дізнаєтеся також про найцікавіші й найважливіші відкриття, зроблені в галузі фізики за останні сто років і в останнє десятиріччя.

Розділ 1. Фізика як природнича наука

§ 1. Фізика як фундаментальна наука про природу. Методи наукового пізнання

§ 2. Початкові відомості про будову речовини. Речовина і поле

§ 3. Основні положення атомно-молекулярного вчення

§ 4. Фізичні величини. Засоби вимірювання. Міжнародна система одиниць СІ

§ 5. Точність вимірювань. Похибки

§ 6. Визначення площі та об’єму

§ 7. Внесок українських учених у розвиток і становлення фізики

§ 8. Зв’язок фізики з іншими науками. Фізика в науці, техніці, виробництві й побуті

Підсумки розділу 1. Фізика як природнича наука

Розділ 2. Механічний рух

§ 9. Як описують механічний рух

§ 10. Рівномірний прямолінійний рух

§ 11. Відносність руху

§ 12. Закон додавання швидкостей

§ 13. Графіки шляху і швидкості

§ 14. Нерівномірний рух

§ 15. Рівномірний рух по колу

§ 16. Рух планет і Місяця

§ 17. Коливальний рух. Маятники

Підсумки розділу 2. Механічний рух

Розділ 3. Взаємодія тіл. Сила

§ 18. Взаємодія тіл. Інертність та інерція. Перший закон Ньютона

§ 19. Маса тіла. Густина речовини

§ 20. Сили в природі. Сила пружності. Закон Гука. Динамометри

§ 21. Прискорення. Рівнодійна сил. II-й і III-й закони Ньютона

§ 22. Сила тяжіння. Вага тіла. Невагомість

§ 23. Сили тертя. Коефіцієнт тертя ковзання

§ 24. Тиск твердих тіл на поверхню. Сила тиску

§ 25. Тиск рідин і газів. Сполучені посудини

§ 26. Атмосферний тиск. Дослід Торрічеллі

§ 27. Манометри. Насоси. Гідравлічний прес

§ 28. Виштовхувальна сила в рідинах і газах. Закон Архімеда

§ 29. Умови плавання тіл

Підсумки розділу 3. Взаємодія тіл. Сила

Розділ 4. Механічна робота та енергія

§ 30. Механічна робота. Потужність

§ 31. Механічна енергія та її види

§ 32. Закон збереження механічної енергії

§ 33. Момент сили. Умови рівноваги важеля

§ 34. Прості механізми

§ 35. Коефіцієнт корисної дії механізмів (ККД)

§ 36. Розвиток фізичної картини світу

§ 37. Вплив фізики на суспільний розвиток та науково-технічний прогрес

Підсумки розділу 4. Механічна робота та енергія

Лабораторні роботи

Лабораторна робота № 1. Ознайомлення з вимірювальними приладами. Визначення ціни поділки шкали приладу

Лабораторна робота № 2. Вимірювання об'єму твердих тіл, рідин і сипких матеріалів

Лабораторна робота № 3. Вимірювання розмірів малих тіл різними способами

Лабораторна робота № 4. Визначення періоду обертання та швидкості руху по колу

Лабораторна робота № 5. Дослідження коливань ниткового маятника

Лабораторна робота № 6. Вимірювання маси тіл методом зважування

Лабораторна робота № 7. Визначення густини речовини (твердих тіл і рідин)

Лабораторна робота № 8. Дослідження пружних властивостей тіл

Лабораторна робота № 9. Визначення коефіцієнта тертя ковзання

Лабораторна робота № 10. З'ясування умов плавання тіла

Лабораторна робота № 11. Вивчення умови рівноваги важеля

Лабораторна робота № 12. Визначення ККД похилої площини

Словник деяких термінів

Додаток 1. Інструкція з безпеки під час проведення занять у кабінеті (лабораторії) фізики

Додаток 2. Кабінет фізики

Додаток 3. Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва

Відповіді до деяких задачПідтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.