Хімія. Повторне видання. 9 клас. Попель

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Хімія. Повторне видання. 9 клас. Попель

У цьому навчальному році ви дізнаєтесь про водневий зв’язок, ознайомитесь із процесами, які відбуваються у водних розчинах різних речовин, довідаєтесь про нові типи хімічних реакцій, особливості їх перебігу, а також отримаєте відомості про найважливіші органічні сполуки, у тому числі й ті, що містяться в рослинах, тваринах і організмі людини.

Розділ 1. Вода. Розчини

§ 1. Суміші речовин. Розчини

§ 2. Будова молекули води. Водневий зв’язок

§ 3. Утворення розчину

§ 4. Кристалогідрати

§ 5. Розчинність речовин

§ 6. Електроліти та неелектроліти

§ 7. Електролітична дисоціація

§ 8. Ступінь електролітичної дисоціації. Слабкі та сильні електроліти

§ 9. Вода як електроліт. Водневий показник (pH)

§ 10. Йонно-молекулярні рівняння

§ 11. Реакції обміну між електролітами в розчині

Практична робота № 1. Реакції йонного обміну між електролітами у водних розчинах

§ 12. Розв’язування задач за рівняннями реакцій, які відбуваються в розчинах

§ 13. Якісні реакції на деякі йони

Практична робота № 2. Розв’язування експериментальних задач

Розділ 2. Хімічні реакції

§ 14. Класифікації хімічних реакцій

§ 15. Ступінь окиснення хімічного елемента

§ 16. Окисно-відновні реакції

§ 17. Складання рівнянь окисно-відновних реакцій

§ 18. Тепловий ефект хімічної реакції

§ 19. Швидкість хімічної реакції

Практична робота № 3. Вплив різних чинників на швидкість хімічних реакцій

Розділ 3. Найважливіші органічні сполуки

§ 20. Органічні сполуки. Органічна хімія

§ 21. Вуглеводні. Метан

§ 22. Властивості метану

§ 23. Гомологи метану

§ 24. Відношення об’ємів газів у хімічних реакціях

§ 25. Етен (етилен)

§ 26. Поліетилен

§ 27. Етин (ацетилен)

§ 28. Вуглеводні в природі. Застосування вуглеводнів

§ 29. Перегонка нафти

§ 30. Спирти. Метанол і етанол

§ 31. Гліцерол (гліцерин)

§ 32. Карбонові кислоти. Оцтова (етанова) кислота

Практична робота № 4. Властивості оцтової (етанової) кислоти

§ 33. Вищі карбонові кислоти та їхні солі (мила)

§ 34. Жири

§ 35. Вуглеводи. Глюкоза

§ 36. Сахароза

§ 37. Крохмаль. Целюлоза

§ 38. Амінокислоти. Білки

Практична робота № 5. Виявлення органічних сполук у харчових продуктах

§ 39. Природні та синтетичні органічні сполуки. Захист довкілля від забруднення органічними сполуками

Розділ 4. Узагальнення знань з хімії. Хімія і людство

§ 40. Багатоманітність речовин і хімічних реакцій

§ 41. Взаємозв’язки між речовинами та їх взаємоперетворення

§ 42. Місце хімії серед природничих наук. Значення хімії для розвитку людства

§ 43. Хімічна наука у світі та в Україні. Видатні хіміки

Відповіді до задач і вправ

Словник термінів